Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Viser  113  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009. Institusjonsvise resultater

  Rapporten viser resultatene fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne kreftpasienter som hadde et tilbud på poliklinikker/dagavdelinger eller sengeposter ved somatiske sykehus.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009. Nasjonale resultater

  Rapporten viser resultatene av en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne kreftpasienter.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Pasienters og pårørendes erfaringer med Bodø legevakt. Resultater fra en brukererfaringsundersøkelse

  Resultatene fra en spørreundersøkelse blant pasienter og pårørende som hadde vært i kontakt med Bodø legevakt.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Commonwealth Fund-undersøkelsen 2010: Resultater fra en komparativ befolkningsundersøkelse i 11 land

  I 2010 deltok Norge for andre gang i denne sammenlignende internasjonale helsetjenesteundersøkelse. Et representativt utvalg av den voksne befolkningen i elleve land har vurdert helsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten

  Til tross for store investeringer de senere årene for å sikre en helsetjeneste av god kvalitet, mangler vi i Norge i dag sammenliknbare data om kvaliteten for store deler av helsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Støtte til gjennomføring av lokale brukerundersøkelser ved dagkirurgiske sentre

  Kunnskapssenteret har utviklet et spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med dagkirurgisk senter. Dette skjemaet har gode psykometriske egenskaper.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels og barselomsorg. En kartlegging av nasjonale undersøkelser og validerte måleinstrumenter

  Brukernes erfaringer og tilfredshet er en viktig del av kvaliteten på helsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Pasienterfaringer med allmennleger – en kartlegging av relevante måleinstrumenter

  Formålet med denne litteraturgjennomgangen har vært å finne relevante og validerte måleinstrument som måler pasient- og /eller pårørendeerfaringer med allmennleger.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2009 blant allmennleger: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

  I 2009 deltok Norge for første gang i Commonwealth Fund sin internasjonale helsesystemundersøkelse. Målet med undersøkelsen er å danne grunnlag for nytenkning om helsepolitikk.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten. Et generisk, kort spørreskjema

  Det er i bruk mange forskjellige spørreskjemaer lokalt i helsetjenesten. Spørreskjemaene har varierende kvalitet og er lite egnet for sammenlikning av resultater på tvers.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater.

  Rapporten viser resultatene av en spørreundersøkelse blant fastleger om deres vurderinger av distriktspsykiatriske sentra (DPS).

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2008 og utvikling fra 2006.

  Rapporten viser resultatene av en nasjonal spørreundersøkelse.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 13. 10 råd til pasienter på 10 språk: prosjektdokumentasjon

  Prosjektdokumentasjon på arbeidet med pasientbrosjyre på 10 språk.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med private rehabiliteringsinstitusjoner

  Rapporten beskriver utviklingen av en standardisert metode for å måle pasientenes erfaringer med private rehabiliteringsinstitusjoner på tvers av diagnosegrupper, mål og typer institusjoner.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner. Resultater fra en pilotundersøkelse

  Kunnskapssenteret gjennomførte høsten 2008 en spørreundersøkelse blant pasienter som hadde hatt et opphold ved én av åtte private rehabiliteringsinstitusjoner i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Pasienters og pårørendes erfaringer med legevaktene i Arendal, Kvam og Tromsø

  En pilotundersøkelse der hovedmålet var å lage et valid og reliabelt spørreskjema og innsamlingsopplegg som kan brukes for å måle pasienterfaringer med legevakttjenesten i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Vurdering av muligheten for en nasjonal brukererfaringsundersøkelse om fødselsomsorgen i Norge

  Hasteoppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet til arbeidet med en stortingsmelding om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Eldre PasOpp-rapporter (HELTEF-rapporter)

  Her finner du 16 rapporter om pasientopplevelser (PasOpp-rapporter) fra 2003 fra HELTEF, før institusjonen ble en del av Kunnskapssenteret.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 19. National and cross-national surveys of patient experiences: a structured review

  Formålet med denne rapporten har vært å identifisere og oppsummere slike nasjonale og tverrnasjonale undersøkelser.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Måling av pårørendes erfaringer ved barns innleggelse i sykehus: Spørreskjema og metode (Arbeidsnotat)

  Hovedformålet med dette notatet er å foreslå spørreskjema for å måle erfaringer til pårørende når barna deres er innlagt i somatiske sykehus.

  Rapport

  Publisert Oppdatert