Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Viser  133  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

  Norge deltok i 2011 for tredje gang i Commonwealth Funds sammenlignende internasjonale helsetjenesteundersøkelse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Hverdagsbeskrivelser fra norske sykehus. Resultater etter en landsomfattende undersøkelse blant sykepleiere i 2009

  Personell er den viktigste innsatsfaktoren i sykehus, og prognoser tyder på at det vil bli en utfordring å balansere tilbud og etterspørsel i årene som kommer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Kvinners og partneres erfaringer fra svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Resultater fra en pilotundersøkelse

  Formålet med pilotundersøkelsen var å teste to spørreskjemaer, som ledd i å forberede l en nasjonal undersøkelse planlagt i 2011─2012.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Utvikling av metode for å måle erfaringer med svangerskaps,- fødsels- og barselomsorgen

  Denne rapporten beskriver utviklingsarbeidet som ble gjennomført før en nasjonal brukererfaringsundersøkelse innenfor svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2011: nullpunktsmåling med basis i GallupPanelet

  Denne undersøkelsen om pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten er én av følgemålingene for den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen som startet i 2011.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Hva er viktig for pasienter innen rusbehandling?

  Kvalitative intervjuer med 13 pasienter for å få bedre kunnskap om hvilke sider ved behandlingstilbudet som oppleves som avgjørende for pasientene ved døgnopphold i tverrfaglig rusbehandling.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Utvikling av metode for å måle pasienterfaringer med døgnopphold innen spesialisert tverrfaglig rusbehandling

  Rapporten beskriver utviklingen av et spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med døgnopphold ved institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (rusinstitusjoner).

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse

  Spørreundersøkelse våren og høsten 2009 blant pasienter som hadde hatt et døgnopphold ved institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009. Institusjonsvise resultater

  Rapporten viser resultatene fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne kreftpasienter som hadde et tilbud på poliklinikker/dagavdelinger eller sengeposter ved somatiske sykehus.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009. Nasjonale resultater

  Rapporten viser resultatene av en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne kreftpasienter.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Pasienters og pårørendes erfaringer med Bodø legevakt. Resultater fra en brukererfaringsundersøkelse

  Resultatene fra en spørreundersøkelse blant pasienter og pårørende som hadde vært i kontakt med Bodø legevakt.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Commonwealth Fund-undersøkelsen 2010: Resultater fra en komparativ befolkningsundersøkelse i 11 land

  I 2010 deltok Norge for andre gang i denne sammenlignende internasjonale helsetjenesteundersøkelse. Et representativt utvalg av den voksne befolkningen i elleve land har vurdert helsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten

  Til tross for store investeringer de senere årene for å sikre en helsetjeneste av god kvalitet, mangler vi i Norge i dag sammenliknbare data om kvaliteten for store deler av helsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Støtte til gjennomføring av lokale brukerundersøkelser ved dagkirurgiske sentre

  Kunnskapssenteret har utviklet et spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med dagkirurgisk senter. Dette skjemaet har gode psykometriske egenskaper.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels og barselomsorg. En kartlegging av nasjonale undersøkelser og validerte måleinstrumenter

  Brukernes erfaringer og tilfredshet er en viktig del av kvaliteten på helsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Pasienterfaringer med allmennleger – en kartlegging av relevante måleinstrumenter

  Formålet med denne litteraturgjennomgangen har vært å finne relevante og validerte måleinstrument som måler pasient- og /eller pårørendeerfaringer med allmennleger.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2009 blant allmennleger: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

  I 2009 deltok Norge for første gang i Commonwealth Fund sin internasjonale helsesystemundersøkelse. Målet med undersøkelsen er å danne grunnlag for nytenkning om helsepolitikk.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten. Et generisk, kort spørreskjema

  Det er i bruk mange forskjellige spørreskjemaer lokalt i helsetjenesten. Spørreskjemaene har varierende kvalitet og er lite egnet for sammenlikning av resultater på tvers.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater.

  Rapporten viser resultatene av en spørreundersøkelse blant fastleger om deres vurderinger av distriktspsykiatriske sentra (DPS).

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2008 og utvikling fra 2006.

  Rapporten viser resultatene av en nasjonal spørreundersøkelse blant fastleger om deres vurderinger av distriktspsykiatriske sentre (DPS).

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert