Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Viser  113  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Brukes data fra nasjonale og andre storskala brukererfaringsundersøkelser i lokalt kvalitetsarbeid? En systematisk litteraturgjennomgang

  Kunnskapssenteret har utført en litteraturgjennomgang om i hvilken grad brukererfaringsdata fra nasjonale og andre storskala undersøkelser brukes i lokalt kvalitetsarbeid i helsetjenesten.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 2. Pasienterfaringer med sykehus: utvikling og testing av spørsmål om pasientopplevd pasientsikkerhet

  Formålet med dette utviklingsprosjektet var å videreutvikle det eksisterende skjemaet til å ha større oppmerksomhet på pasient­opplevd pasientsikkerhet ved å utvikle og teste spørsmål som kan gi svar på dette.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i 10 land: norske resultater i 2012 og utvikling siden 2009

  Undersøkelsen er en gjentakelse av den som Commonwealth Fund gjennomførte i 2009, hvor Norge deltok. Et representativt utvalg av allmennleger i elleve land vurderte hvor godt helsetjenesten fungerer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater.

  Rapporten viser de institusjonsvise resultatene av en spørreundersøkelse blant fastleger om deres vurdering av distriktspsykiatriske sentra (DPS).

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid.

  Rapporten viser resultatene av en nasjonal undersøkelse av fastlegenes vurderering av distriktspsykiatriske sentre med ansvar for generell voksenpsykiatri.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Oversettelse av brukererfaringsskjemaer: Viktige problemstillinger og erfaringer fra utvalgte kunnskapskilder

  Kartlegging av informasjon om erfaringer og problemstillinger ved oversettelse av spørreskjemaer fordi slik oversettelse er ressurskrevende og metodisk utfordrende.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Brukerevaluering av det norske blodgiverskjemaet

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å evaluere det norske blodgiverskjemaet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Institusjonsvise resultater

  Rapporten viser institusjonsvise resultater av en nasjonal undersøkelse blant personer som i 2011 hadde et opphold ved sengeposter på norske somatiske sykehus.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Resultater for regioner og foretak

  Rapporten viser regionsvise- og foretaksvise resultater av en nasjonal undersøkelse blant personer som i 2011 hadde et opphold ved sengeposter på norske somatiske sykehus.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Brukerfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene. Hovedresultater.

  Rapporten viser resultatene av en brukererfaringsundersøkelse blant legevaktene som var med i det såkalte Vakttårnprosjektet i regi av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm).

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Brukerfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene. Institusjonsvise resultater.

  Rapporten viser resultatene av en spørreskjemaundersøkelse blant pasienter og pårørende som hadde vært i kontakt med én av de syv legevaktene som er en del av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisins (Nklm) Vakttårnprosjekt.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Kartlegging av måleinstrument til måling av brukererfaringer med samhandling

  Formålet med litteraturgjennomgangen har vært å finne relevante og validerte måleinstrument som måler brukeres erfaringer med samhandling mellom ulike deler og nivåer av helsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

  Norge deltok i 2011 for tredje gang i Commonwealth Funds sammenlignende internasjonale helsetjenesteundersøkelse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Hverdagsbeskrivelser fra norske sykehus. Resultater etter en landsomfattende undersøkelse blant sykepleiere i 2009

  Personell er den viktigste innsatsfaktoren i sykehus, og prognoser tyder på at det vil bli en utfordring å balansere tilbud og etterspørsel i årene som kommer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Kvinners og partneres erfaringer fra svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Resultater fra en pilotundersøkelse

  Formålet med pilotundersøkelsen var å teste to spørreskjemaer, som ledd i å forberede l en nasjonal undersøkelse planlagt i 2011─2012.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Utvikling av metode for å måle erfaringer med svangerskaps,- fødsels- og barselomsorgen

  Denne rapporten beskriver utviklingsarbeidet som ble gjennomført før en nasjonal brukererfaringsundersøkelse innenfor svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen i Norge.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2011: nullpunktsmåling med basis i GallupPanelet

  Denne undersøkelsen om pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten er én av følgemålingene for den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen som startet i 2011.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Hva er viktig for pasienter innen rusbehandling?

  Kvalitative intervjuer med 13 pasienter for å få bedre kunnskap om hvilke sider ved behandlingstilbudet som oppleves som avgjørende for pasientene ved døgnopphold i tverrfaglig rusbehandling.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Utvikling av metode for å måle pasienterfaringer med døgnopphold innen spesialisert tverrfaglig rusbehandling

  Rapporten beskriver utviklingen av et spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med døgnopphold ved institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (rusinstitusjoner).

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse

  Spørreundersøkelse våren og høsten 2009 blant pasienter som hadde hatt et døgnopphold ved institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

  Rapport

  Publisert Oppdatert