Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Viser  133  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2013

  Rapporten viser resultatene fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som har hatt døgnopphold på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Brukerundersøkelser i kommunal helse- og omsorgstjeneste: en beskrivelse av utvalgte kunnskapskilder fra andre land

  Kartlegging av relevante studier, instrumenter og undersøkelser i andre land når det gjelder måling av brukererfaringer og tilfredshet på dette feltet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater Helse Midt

  Rapportene viser resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved somatiske sykehus i Helse Midt-Norge i 2012.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Pasienterfaringer med norske sykehus. Nasjonale resultater i 2012

  Rapporten viser resultatene av en spørreundersøkelse som inneholdt en rekke spørsmål om erfaringer med sykehuset der de var innlagt.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse Vest

  Rapporten viser resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved somatiske sykehus i Helse Vest i 2012.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse Sør-Øst

  Rapporten viser resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved somatiske sykehus i Helse Sør-Øst i 2012.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse Nord

  Rapporten viser resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved somatiske sykehus i Helse Nord i 2012.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012. Metoderapport

  Dette er metoderapporten for en undersøkelse som er gjennomført blant voksne pasienter som har mottatt et tilbud på sengeposter ved somatiske sykehus i Norge i 2012.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Brukes data fra nasjonale og andre storskala brukererfaringsundersøkelser i lokalt kvalitetsarbeid? En systematisk litteraturgjennomgang

  Kunnskapssenteret har utført en litteraturgjennomgang om i hvilken grad brukererfaringsdata fra nasjonale og andre storskala undersøkelser brukes i lokalt kvalitetsarbeid i helsetjenesten.

  Forskningsoversikt

  Publisert Oppdatert

 10. Pasienterfaringer med sykehus: utvikling og testing av spørsmål om pasientopplevd pasientsikkerhet

  Formålet med dette utviklingsprosjektet var å videreutvikle det eksisterende skjemaet til å ha større oppmerksomhet på pasient­opplevd pasientsikkerhet ved å utvikle og teste spørsmål som kan gi svar på dette.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i 10 land: norske resultater i 2012 og utvikling siden 2009

  Undersøkelsen er en gjentakelse av den som Commonwealth Fund gjennomførte i 2009, hvor Norge deltok. Et representativt utvalg av allmennleger i elleve land vurderte hvor godt helsetjenesten fungerer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2011. Institusjonsresultater.

  Rapporten viser de institusjonsvise resultatene av en spørreundersøkelse blant fastleger om deres vurdering av distriktspsykiatriske sentra (DPS).

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2011 og utvikling over tid.

  Rapporten viser resultatene av en nasjonal undersøkelse av fastlegenes vurderering av distriktspsykiatriske sentre med ansvar for generell voksenpsykiatri.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Oversettelse av brukererfaringsskjemaer: Viktige problemstillinger og erfaringer fra utvalgte kunnskapskilder

  Kartlegging av informasjon om erfaringer og problemstillinger ved oversettelse av spørreskjemaer fordi slik oversettelse er ressurskrevende og metodisk utfordrende.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Brukerevaluering av det norske blodgiverskjemaet

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å evaluere det norske blodgiverskjemaet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Institusjonsvise resultater

  Rapporten viser institusjonsvise resultater av en nasjonal undersøkelse blant personer som i 2011 hadde et opphold ved sengeposter på norske somatiske sykehus.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Resultater for regioner og foretak

  Rapporten viser regionsvise- og foretaksvise resultater av en nasjonal undersøkelse blant personer som i 2011 hadde et opphold ved sengeposter på norske somatiske sykehus.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Brukerfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene. Hovedresultater.

  Rapporten viser resultatene av en brukererfaringsundersøkelse blant legevaktene som var med i det såkalte Vakttårnprosjektet i regi av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm).

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Brukerfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene. Institusjonsvise resultater.

  Rapporten viser resultatene av en spørreskjemaundersøkelse blant pasienter og pårørende som hadde vært i kontakt med én av de syv legevaktene som er en del av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisins (Nklm) Vakttårnprosjekt.

  PasOpp-rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Kartlegging av måleinstrument til måling av brukererfaringer med samhandling

  Formålet med litteraturgjennomgangen har vært å finne relevante og validerte måleinstrument som måler brukeres erfaringer med samhandling mellom ulike deler og nivåer av helsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert