Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Viser  123  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede pasienthendelser – en statusrapport og foreløpig forslag

  Foreløpig forslag til felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser.

  Rapport

  Publisert

 2. Utvikling av en ny brukerrolle i helse- og omsorgstjenesten. En beskrivelse av suksessfaktorer (Notat om kvalitetsutvikling; nr. 5)

  Publikasjonen oppsummerer gode eksempler på en ny brukerrolle som ble presentert under en konferanseturné i februar 2016. Den trekker fram de viktigste suksessfaktorene.

  Rapport

  Publisert

 3. Gode pasientforløp i kommunene for eldre og kronisk syke; en beskrivelse av to læringsnettverk, 2011–2015

  Publikasjonen handler om nasjonale læringsnettverk for utvikling av gode pasientforløp for eldre og kronisk syke personer og for personer som har problemer med rus og/eller psykisk helse.

  Rapport

  Publisert

 4. Sentrale elementer i læringsnettverket for gode pasientforløp ved psykiske problemer og rus. Notat om kvalitetsutvikling nr. 3

  Publikasjonen beskriver sentrale elementer i planlegging og gjennomføring av læringsnettverket Gode pasientforløp i kommunene og dokumentere veivalg som er gjort underveis.

  Rapport

  Publisert

 5. Samvalgs- og beslutningsstøttesystem for langtidsbehandling ved bipolar lidelse

  Rapporten beskriver utviklingen av et samvalgs- og beslutningsstøttesystem og resultater testingen av det, og er laget på oppdrag fra Helse‐ og omsorgsdepartementet (HOD).

  Rapport

  Publisert

 6. Overfylt urinblære – en utfordring i sykehus

  Læringsnotat fra Meldeordningen

  Rapport

  Publisert

 7. Nasjonalt klassifikasjonssystem – sluttrapport fra prosjektet «Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser»

  Rapporten inneholder et begrunnet forslag til et felles klassifikasjonssystem for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert

 8. Pakkeforløp for kreft: nullpunktmåling med basis i spørreskjemaundersøkelser blant befolkningen, pasienter og fastleger

  Kunnskapssenteret gjennomførte i 2014–2015 en nullpunktmåling i forbindelse med implementering av Pakkeforløp for kreft.

  Rapport

  Publisert

 9. Parenteral ernæring – en kompleks behandling

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert

 10. Effekter av tidlig tann- og munnundersøkelse hos barn i alderen 0–5 år

  Det er lite oppsummert forskning om tiltak som er ment å forebygge kariesutvikling hos små barn. Denne rapporten omhandler tidspunkt for første tann- og munnundersøkelse hos barn.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 11. Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2015 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPanelet

  Svarerne i GallupPanelet mener at det er god kvalitet på helsetjenester i Norge, og at norske helsetjenester er av den samme eller bedre kvalitet enn i EU-landene.

  Rapport

  Publisert

 12. Akuttmottak – risikosone for pasientsikkerhet

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert

 13. Utvikling, spredning og resultater av Lyst på livet – et helsefremmende konsept for eldre

  Lyst på livet er et konsept der eldre arbeider systematisk i grupper med å styrke egen helse og livsglede.

  Rapport

  Publisert

 14. Gruppe B-streptokokkar hos gravide og fødande – kan oppfølginga bli betre?

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert

 15. Rapport for Nasjonal Journalundersøkelse med Global Trigger Tool 2010

  Rapporten beskriver en nasjonal gjennomføring av strukturert journalundersøkelse etter prosedyren Global Trigger Tool.

  Rapport

  Publisert

 16. Uønskede hendelser med metotreksat i sykehus – kan de forebygges?

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert

 17. Oppsummering av systematiske oversikter om forebygging av fall i institusjoner

  Sammensatte intervensjoner tilpasset den enkelte institusjons forutsetninger vil trolig kunne redusere fallrate i sykehus, men ikke antall personer som faller eller hoftebrudd som følge av fall.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 18. Årsrapport 2014 for meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten

  Årsrapporten inneholder beskrivelser av driftsmessige resultater, oversikter over antall meldte hendelser innen de ulike hendelsestypene og alvorlighetsgrad for skade på pasient.

  Rapport

  Publisert

 19. Mestringstiltak med brukermedvirkning for personer som har langvarige helseutfordringer

  Systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner.

  Rapport

  Publisert

 20. Modell for kvalitetsforbedring – utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid

  Modell for kvalitetsforbedring kan være til hjelp for å sikre den systematikk som er nødvendig for å gjennomføre forbedringer i komplekse organisasjoner.

  Rapport

  Publisert