Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner og prosjekter


Avgrens søket
 1. Rapport

  Commonwealth Funds undersøkelse blant personer i aldersgruppen 65 år og eldre: Resultater fra Norge og ti andre land i 2017

  Rapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført av stiftelsen Commonwealth Fund blant personer over 65 år i elleve land.

 2. Rapport

  Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for helseforetak og kommuner 2016

  Folkehelseinstituttet beregner kvalitetsindikatoren Risikojustert sannsynlighet for reinnleggelse innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus for eldre pasienter (≥ 67 år). Her er resultat for 2016.

 3. Rapport

  Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2016

  Rapporten viser risikojustert sannsynlighet for overlevelse 30 dager etter utskrivning fra sykehus. I årets publisering presenteres overlevelse innen 30 dager på HF- og RHF-nivå.

 4. Forskningsoversikt

  Konsekvenser av en høy andel ufaglærte på kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene: en systematisk oversikt

  Vi søkte etter studier som evaluerte effekten på kvalitet og pasientsikkerhet av at en høy andel ufaglærte arbeider direkte med pasienter og effektene av endret profesjonsblanding.

 5. Rapport

  Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2015

  Forekomsten av reinnleggelser varierte betydelig, både mellom kommuner og mellom sykehus.

 6. Prosjekt

  Effekten av høy andel ufaglærte helsepersonell på kvaliteten og pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenestene (prosjektbeskrivelse)

  Vi vet lite om konsekvensene av at personell uten relevant helse- og sosialfaglig utdanning arbeider i stillinger som innebærer direkte pasientkontakt.

 7. Rapport

  Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2015

  Publikasjonene viser 30 dagers overlevelse per regionalt helseforetak, helseforetak og sykehus: totaloverlevelse og overlevelse ved førstegangs hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd.

 8. Rapport

  Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2014

  Publikasjonen viser risikojustert sannsynlighet for reinnleggelse innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus for eldre pasienter.

 9. Rapport

  Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – resultater for året 2014

  I denne rapporten har Kunnskapssenteret beregnet de fire overlevelsesindikatorene for året 2014.

 10. Rapport

  30-dagers reinnleggelse av eldre 2011–2013. Resultater for sykehus og kommuner

  Resultatene i denne rapporten viser at reinnleggelser er hyppig forekommende i norske sykehus.

 11. Rapport

  30-dagers overlevelse – institusjonsrapporter – 2. utgave

  Her er de oppdaterte lokale rapportene for den nasjonale rapporten "30-dagers overlevelse. Institusjonsrapporter" fra 2014.

 12. Rapport

  30-dagers overlevelse. Institusjonsrapporter

  Kunnskapssenteret leverer årlig resultater for kvalitetsindikatorer til det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet.

 13. Rapport

  Ulike modeller for kvalitetssystem – kort oversikt

  En kort oversikt over klassifikasjonssystem for kvalitetsindikatorer.

 14. Rapport

  30-dagers overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus for 2013

  I alt ni sykehus har signifikant lavere overlevelse enn gjennomsnittet (mot elleve i fjor), mens fem har høyere overlevelse (mot åtte i fjor).

 15. Rapport

  Kreftpasienters erfaringer med Akershus universitetssykehus. Resultater fra en pilotundersøkelse

  Undersøkelsen var en pilotundersøkelse for den første nasjonale brukererfaringsundersøkelsen blant kreftpasienter i Norge, som er planlagt gjennomført høsten 2008.

 16. Rapport

  Pasientrapporterte resultatmål (PROMS) som nasjonale kvalitetsindikatorer – kvalitetskriterier og standard utviklingsprosess

  Pasientrapporterte resultater (PROMS) inkluderer instrumenter eller spørreskjemaer som vurderer helse og livskvalitet fra pasientens perspektiv.

 17. Prosjekt

  Overlevelsesbaserte kvalitetsindikatorer for sykehus (prosjektbeskrivelse)

  Dette er et løpende prosjekt med årlige resultater både på sykehusnivå, helseforetaksnivå og helseregionnivå.

 18. Rapport

  Tiltak for økt overlevelse etter hoftebrudd

  Dette notatet tar for seg identifiserte forskningsbaserte tiltak som er diskutert med eksperter på området.

 19. Rapport

  Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012

  Resultatene viser at flere sykehus har svakere resultater enn gjennomsnittet. Det er også forskjeller mellom helseforetak og mellom de regionale foretakene.

 20. Rapport

  30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011

  Rapporten angir hvilke sykehus og helseforetak som har statistisk signifikant høyere eller lavere overlevelsessannsynlighet enn gjennomsnittet.