Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Spørsmål og svar

HPV-vaksine og bivirkninger

En oversikt over noen de mest stilte spørsmålene om HPV-vaksine og bivirkninger.

Hva er de vanligste bivirkningene av vaksinen?               

De vanligste bivirkningene av HPV-vaksinen som tilbys er kortvarige plager som:

  • Ømhet, rødhet og hevelse i området på armen der vaksinen er satt. Dette er svært vanlig (mer enn 1 av 10 vaksinerte).
  • Hodepine, trøtthet eller muskelplager. Dette er svært vanlig (mer enn 1 av 10 vaksinerte).
  • Feber er vanlig (1–10 av 100 vaksinerte). Like ofte kan det oppstå leddsmerter, kløe, hudutslett, kvalme, oppkast/diaré eller magesmerter.

Noen opplever også svimmelhet, nesten-besvimelser og besvimelser. Dette skyldes vanligvis ubehag eller engstelse knyttet til nålestikket. De som tar vaksine bør fortelle de vaksinerer om de har besvimt tidligere i liknende situasjoner.

Alvorlige allergiske reaksjoner kan oppstå, men er sjeldent. Derfor må de som er vaksinert vente på vaksinasjonsstedet i 20 minutter etter vaksinasjonen. Helsepersonell som vaksinerer er forberedt på å håndtere slike situasjoner.

Verken i Norge eller internasjonalt er det dokumentert at HPV-vaksine har vært årsak til annen alvorlig sykdom. Det har blitt stilt spørsmål om HPV-vaksinasjon kan knyttes til et sammensatt symptombilde (POTS) med blant annet rask puls, svimmelhet og tretthet. Dette er særlig registrert i Danmark. Symptombildet ses også blant ikke-vaksinerte. Legemiddelmyndighetene har undersøkt dette nærmere og har ikke funnet holdepunkter for at disse symptomene skyldes vaksinen.

Hva om man får en kraftig reaksjon på en eller annen måte etter vaksinen er tatt?      

Symptomer som oppstår etter vaksinasjon behøver ikke være en reaksjon på vaksinen, men kan være tegn på sykdom som bør behandles. Kontakt derfor lege hvis du er bekymret. Dersom noen opplever alvorlige eller uventede symptomer etter vaksinasjon bør de også kontakte helsepersonell for å få meldt dette til legemiddelmyndighetene. Mistanke om bivirkning kan også meldes av privatpersoner direkte via Legemiddelverkets nettsider, men det gir ikke like gode muligheter for å følge opp meldingene.

Mer om bivirkninger og melderutiner:

Mistanke om sammenheng mellom alvorlig bivirkninger og HPV-vaksinen i Danmark. Bør man være bekymret?          

Det har vært mye medieoppmerksomhet i Danmark rundt et syndrom som kalles POTS (Postural Orthostatic Tachycardi Syndrom). POTS har et sammensatt symptombilde og kjennetegnes av økning i hjertefrekvens når man reiser seg fra liggende til stående stilling, ustabilt blodtrykk, tretthet, svimmelhet og besvimelser. Årsaken(e) til POTS er ikke fastslått.

Det europeiske legemiddelverket (EMA) har gjort en formell gjennomgang av all dokumentasjon som foreligger for å avklare hvorvidt bruk av HPV-vaksiner kan gi økt risiko for POTS, det samme har Verdens helseorganisasjon (WHO) gjort. Det er ikke påvist noen årsakssammenheng mellom vaksinasjon og POTS, men utviklingen følges nøye. Mer informasjon:

Med den kunnskapen vi har i dag, anses fordelene ved å gi HPV-vaksine langt større enn de mulige ulempene.  Danske helsemyndigheter opprettholder også sin anbefaling om vaksinasjon av alle jenter.

Har man sett tilsvarende tilfeller blant vaksinerte i Norge?        

I Norge har vi mottatt noen få meldinger om pasienter med symptomer som kan ligne POTS i tilknytning til HPV-vaksinasjon. Disse meldingene følger vi nøye opp- individuelt og gjennom studier. Oversikt over meldte bivirkninger i Norge:

Kan jenter/kvinner bli sterile av HPV-vaksine?

Det har blitt hevdet at HPV-vaksinen kan føre til sterilitet. Det stemmer ikke.

Prematur ovarial svikt (POF) er en tilstand der eggstokkene (ovariene) mister sin normale funksjon hos kvinner under 40 år. I de fleste tilfeller er årsaken til svikten ukjent.   Det ble meldt inn en bekymring til det europeiske legemiddelverket (EMA) i 2013 om denne tilstanden kunne ha sammenheng med HPV-vaksinasjon. EMA gjorde en vurdering av dataene, og fant ingen holdepunkter for sammenheng. Nasjonale og internasjonale legemiddelmyndigheter overvåker sikkerheten av HPV-vaksiner fortløpende for å fange opp mulige bivirkninger. Det er ikke noe som tyder på at HPV-vaksine kan være årsak til prematur ovarial svikt.

Kan HPV-vaksinen gi kreft?

HPV-vaksine kan verken gi HPV-infeksjon eller kreft.

De aller fleste seksuelt aktive personer blir smittet med HPV. Funn av HPV i en prøve fra skjeden er derfor svært vanlig - og normalt – hos unge kvinner.

HPV-infeksjonene går over av seg selv i om lag 90 % av tilfellene i løpet av 2 år.  Det er derfor svært viktig å skille mellom HPV-infeksjon og sykdom (forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft som er forårsaket av HPV). Forskjellige HPV-typer har ulik risiko for å føre til kreft.  Infeksjoner med HPV-type 16 og 18 er de som hyppigst fører til utvikling av behandlingstrengende forstadier og livmorhalskreft. I flere studier er det vist at man får mindre risiko for infeksjon med HPV-type 16 og 18 når man er vaksinert, sammenlignet med de som ikke er det. Det er også vist at HPV-vaksinene kan beskytte mot flere HPV-typer enn 16 og 18, det som kalles kryssbeskyttelse. Vaksinene har imidlertid ingen terapeutisk effekt, og beskytter dermed ikke mot HPV-infeksjon som allerede pågår ved tidspunkt for vaksinasjon. Både vaksinerte og ikke-vaksinerte kvinner anbefales derfor deltakelse i Livmorhalsprogrammet fra 25-års alder for å utelukke behandlingstrengende sykdom i livmorhalsen. Mer informasjon:

Livmorhalsprogrammet (Kreftregisteret)

Kunnskapsgrunnlaget for å anbefale HPV-vaksinen til kvinner i alderen 20-26 år, uavhengig om de har hatt ingen, en eller flere partnere, er sterkt og grundig dokumentert.

Legemiddelmyndighetene har godkjent vaksinen ut i fra en grundig vurdering av effekt og bivirkninger. Som alle andre legemidler er HPV-vaksinen godkjent både hos internasjonale og nasjonale legemiddelmyndigheter før den ble tatt i bruk.

Litt mer informasjon om bivirkninger

Bivirkninger etter vaksinasjon meldes ved mistanke om en mulig sammenheng med vaksinen. Symptomer eller sykdom som oppstår i etterkant av vaksinasjon er ikke nødvendigvis forbundet med eller forårsaket av vaksinen. Dersom forekomsten av visse sykdommer eller symptomer er høyere blant vaksinerte enn blant uvaksinerte, kan det mistenkes at vaksinen er årsaken og videre undersøkelser iverksettes.

Ved mistanke om at alvorlige og uventede symptomer skyldes vaksinasjon skal dette meldes til Folkehelseinstituttet (helsepersonell) eller via nettskjema til Legemiddelverket (privatpersoner). Alle meldinger havner i samme database og det er ikke nødvendig for en pasient å melde en bivirkning dersom helsepersonell allerede har meldt på dennes vegne. Hver enkelt melding blir grundig vurdert for å finne ut om symptomene kan skyldes vaksinen eller en sykdom som tilfeldigvis oppsto samtidig med vaksinasjonen.

Det gjøres fortløpende vurderinger av alle meldinger om mistenkte bivirkninger, og det publiseres regelmessig oppsummeringer av det som er meldt. Legemiddelverket har jevnlig publisert bivirkningstall etter HPV-vaksinasjon siden vaksinen ble tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet:

Ulike sykdommer oppstår i alle aldersgrupper. Når man introduserer en vaksine i et vaksinasjonsprogram og vaksinerer et stort antall mennesker, kan det ikke unngås at sykdomsdebut i en del tilfeller faller sammen med vaksineringen i tid. Det er viktig å være oppmerksom på at hendelser som faller sammen i tid ikke nødvendigvis har årsakssammenheng. Når en vaksine gis tre ganger i løpet av et år til mange kvinner, vil en del sykdomstilfeller kunne oppstå samtidig med vaksinasjon helt tilfeldig, uten at vaksinen er årsaken.