Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Regelverk - legionella

Publisert Oppdatert


Det er anleggseiers ansvar å sørge for at deres innretning ikke er smittefarlig. Relevant regelverk som anleggseierne må forholde seg til er beskrevet nedenfor.


Har du funnet en feil?

er hjemlet i folkehelseloven og gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendommer hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Den ansvarlige for virksomheten eller eiendommen skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll for å påse at kravene i forskrift om miljørettet helsevern etterleves, jf. forskriften § 12. Forskriften har et eget kapittel 3a, Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol.

skal sikre brukerne av badeanlegg, bassengbad og badstuer tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. I § 18, Krav til boblebad, er det spesielt påpekt at boblebad skal utformes og drives slik at de kan gi tilfredsstillende beskyttelse mot Legionella.

med tilhørende

er også relevant når det gjelder forebygging av legionellasmitte. Grovt sett kan man si at plan- og bygningsregelverket stiller krav om hygieniske forhold knyttet til fuktsikring av bygg, ventilasjonsanlegg, vann-, varme- og sanitæranlegg og drift/vedlikehold av tekniske installasjoner.

gir Direktoratet for byggkvalitet følgende anbefalinger for å hindre vekst og spredning for Legionella.

- Varmtvann i sirkulerende system bør holde minimum 65 °C.
- Enkelte plastmaterialer utgjør næring for bakteriene og bør unngås.
- Røranlegget dimensjoneres slik at installasjonen har normal vannhastighet for den enkelte rørdimensjon.

  • Forskrift 19. desember 1997 om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m. på arbeidsplassen

setter krav til risikovurdering, vernetiltak, opplæring og informasjon. Legionella er med i listen over klassifiserte biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2.

setter krav til skriftlig dokumentasjon av bl.a. hvordan virksomheten har organisert HMS-arbeidet med ansvar og fordeling av oppgaver. Risikovurderinger, tiltaksplaner og rutiner for å avdekke og rette opp overtredelser av krav skal dokumenteres.

gir bestemmelser for meldinger til MSIS, og for varsling om enkelttilfeller og utbrudd av legionellasykdom.