Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Akkreditert kontroll av kjøletårn og luftskrubbere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Akkreditert kontroll av kjøletårn og luftskrubbere

Artikkel

Akkreditert kontroll av kjøletårn og luftskrubbere

Faren for spredning av Legionella fra kjøletårn og luftskrubbere skal være vurdert av akkreditert inspeksjonsorgan.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox
Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Faren for spredning av Legionella fra kjøletårn og luftskrubbere skal være vurdert av akkreditert inspeksjonsorgan.


Eiere av kjøletårn og luftskrubbere skal hvert femte år legge frem vurderingen for kommunen. Fristen for første gangs vurdering var 01.01.17.Firmaet (inspeksjonsorganet) skal være akkreditert av Norsk akkreditering, eller akkreditert på tilsvarende faglig grunnlag av andre anerkjente akkrediteringsorgan innen EU-/EØS-området. Inspeksjonsorganet skal være akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17020 Samsvarsvurdering – krav til drift av ulike typer inspeksjonsorganer. Inspeksjonsorganet må tilfredsstille standardens krav til uavhengighet type A, B eller C. 

Forskriftskrav om akkreditering

Virksomheter med kjøletårn og/eller luftskrubbere skal legge frem for kommunen vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan, som hovedregel hvert femte år, i henhold til forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a, Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol, § 11c. Inspeksjonsorganet må være akkreditert for inspeksjon av kjøletårn og/eller luftskrubbere som kan spre Legionella.

Etter delegering fra Helse- og omsorgsdepartementet forvalter og fortolker Helsedirektoratet regelverket på folkehelseområdet, og Helsedirektoratet har ansvar for tolkning og oppfølging av bestemmelsene om Legionella. Kommunen er tilsynsmyndighet og følger opp kravet overfor virksomhetene (anleggseierne).

Akkrediteringen må være utført av Norsk akkreditering eller et annet anerkjent akkrediteringsorgan som har undertegnet de relevante multilaterale avtaler for gjensidig internasjonal anerkjennelse, og som er etablert i et EU-/EØS-land.

Helsedirektoratet har ansvaret

Helsedirektoratet gjorde i brev datert 22.05.15 rede for bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a, og ba landets kommuner og de interkommunale enhetene for miljørettet helsevern å gi de aktuelle virksomhetene nødvendig informasjon om akkrediteringsordningen.

Hvor finnes informasjon om akkrediterte inspeksjonsorganer?

Norsk akkrediterings hjemmeside opplyser om hvilke inspeksjonsorganer som er relevante. Per i dag er ingen norske firmaer akkrediterte for dette inspeksjonsområdet.

Virksomheter med kjøletårn og/eller luftskrubbere i Norge må selv søke informasjon om hvilke utenlandske inspeksjonsorganer som er aktuelle.  Den europeiske akkrediteringsorganisasjonens hjemmesider: Directory of EA Members and MLA Signatories gir en oversikt over de respektive lands akkrediteringsorganisasjoner. Vi er kjent med at norske anleggseiere har benyttet engelske firma som er akkreditert av det engelske akkrediteringsorganet UKAS. Informasjon om inspeksjonsorgan akkreditert av UKAS finnes på disse sidene: Find Accredited Organisations (UKAS)

En re-akkreditering hvert 5. år bør ta utgangspunkt i forrige tilsyn. Nødvendige dokumenter bør foreligge på engelsk ved bruk av utenlandske inspeksjonsorganer.

Norsk akkreditering benytter Folkehelseinstituttets «Forebygging av legionellasmitte – en veiledning» som normativt dokument. Utenlandske akkrediteringsorganer vil normalt benytte egne nasjonale normative dokumenter. Ved bruk av utenlandske akkrediteringsorganer, må det være tilstrekkelig faglig samsvar mellom det norske og det aktuelle lands normative dokument. Ved tvil kan Folkehelseinstituttet på grunnlag av fremlagt dokumentasjon vurdere faglig samsvar.