Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Akkreditert kontroll av kjøletårn og luftskrubbere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Akkreditert kontroll av kjøletårn og luftskrubbere

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Akkreditert kontroll av kjøletårn og luftskrubbere

Publisert Oppdatert

Faren for spredning av Legionella fra kjøletårn og luftskrubbere skal være vurdert av akkreditert inspeksjonsorgan.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox
Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Faren for spredning av Legionella fra kjøletårn og luftskrubbere skal være vurdert av akkreditert inspeksjonsorgan.


Eiere av kjøletårn og luftskrubbere skal hvert femte år legge frem vurderingen for kommunen. Fristen for første gangs vurdering var 01.01.17.

Kommunen kan gi dispensasjon fra fristen og det vil da bli vektlagt at virksomheten har inngått forpliktende avtale om akkreditert inspeksjon med godkjent firma. Firmaet skal være akkreditert av Norsk akkreditering, eller akkreditert på tilsvarende faglig grunnlag av andre anerkjente akkrediteringsorgan innen EU-/EØS-området. 

Forskriftskrav om akkreditering

Virksomheter med kjøletårn og/eller luftskrubbere skal legge frem for kommunen vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan, som hovedregel hvert femte år, i henhold til forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a, Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol, § 11c.

Etter delegering fra Helse- og omsorgsdepartementet forvalter og fortolker Helsedirektoratet regelverket på folkehelseområdet, og Helsedirektoratet har ansvar for tolkning og oppfølging av bestemmelsene om Legionella. Kommunen er tilsynsmyndighet og følger opp kravet overfor virksomhetene (anleggseierne).

Inspeksjonsorganet må være akkreditert for inspeksjon av kjøletårn og/eller luftskrubbere som kan spre Legionella.

Akkrediteringen må være utført av Norsk akkreditering eller et annet anerkjent akkrediteringsorgan som har undertegnet de relevante multilaterale avtaler for gjensidig internasjonal anerkjennelse, og som er etablert i et EU-/EØS-land.

Inspeksjonsorganet skal være akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17020 Samsvarsvurdering – krav til drift av ulike typer inspeksjonsorganer. Inspeksjonsorganet må tilfredsstille standardens krav til uavhengighet type A, B eller C.  

Helsedirektoratet har ansvaret

Helsedirektoratet har i brev datert 22.05.15  gjort rede for bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a, og bedt landets kommuner og de interkommunale enhetene for miljørettet helsevern å gi de aktuelle virksomhetene nødvendig informasjon om akkrediteringsordningen. 

I brev datert 18.11.15 orienterer Helsedirektoratet om at fristen for å fremlegge vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan er utsatt fra 01.01.16 til 01.01.17, med mulighet for å dispensere fra fristen. Dette følger av en endring av ovennevnte forskrift § 11c siste ledd, som trådte i kraft 13.11.15.

Bakgrunnen for fristutsettelsen var at det da ikke fantes inspeksjonsorgan som var akkreditert av Norsk akkreditering, og det rådet usikkerhet om tilbudet fra utenlandske inspeksjonsorgan. I april 2016 ble Purenviro AS akkreditert av Norsk akkreditering for det aktuelle inspeksjonsområdet (brev fra Helsedirektoratet datert 03.11.16).

Den ovennevnte fristen gjelder fortsatt, men kommunen kan ved dispensasjon forlenge denne ut over seks måneder. 

Akkrediterte inspeksjonsorganer

Norsk akkrediterings hjemmeside opplyser om hvilke inspeksjonsorganer som er relevante. Per januar 2017 er Purenviro AS det eneste inspeksjonsorganet som er akkreditert av Norsk akkreditering for inspeksjon av legionellautsatte kjøletårn og luftskrubbere. Fra og med oktober 2018 har Norsk akkreditering etter førespørsel midlertidig gitt Purenviro fritak fra denne akkrediteringen for inntil ett år. I denne perioden henvises det derfor til utenlandske akkrediterte selskaper.

Virksomheter med kjøletårn og/eller luftskrubbere i Norge som ønsker å benytte utenlandske inspeksjonsorgan, må selv søke informasjon om dette. Den europeiske akkrediteringsorganisasjonens hjemmesider, gir en oversikt over de respektive lands akkrediteringsorganisasjoner.

Vi er kjent med at norske anleggseiere har benyttet engelske firma som er akkreditert av det engelske akkrediteringsorganet UKAS. Informasjon om inspeksjonsorgan akkreditert av UKAS finnes på disse sidene.

Norsk akkreditering benytter Folkehelseinstituttets «Forebygging av legionellasmitte – en veiledning» som normativt dokument. Utenlandske akkrediteringsorganer vil normalt benytte egne nasjonale normative dokumenter.

Ved bruk av utenlandske akkrediteringsorganer, må det være tilstrekkelig faglig samsvar mellom det norske og det aktuelle lands normative dokument. Ved tvil kan Folkehelseinstituttet på grunnlag av fremlagt dokumentasjon vurdere faglig samsvar.