Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Hvem gjør hva? - Norges beredskap i forbindelse med utbruddet av ebola i Vest-Afrika

Publisert Oppdatert

ebolavirus.  Frederick Murphy / CDC
ebolavirus. Frederick Murphy / CDC

Et grunnleggende prinsipp er at virksomheter som har ansvar for et fagområde/tjenestetilbud i en normalsituasjon, også har ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og håndtering av hendelser.


Har du funnet en feil?

Beredskapsprinsippet tilsier at fagområdet/tjenestetilbudet også har ansvar for å gi informasjon innen eget fagfelt. Det er også et prinsipp at en krise håndteres på lavest mulige nivå.

Kort beskrivelse av aktører og rolle i beredskapsarbeidet:

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvar for beredskapsplanlegging og krisehåndtering i helsesektoren.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet koordinerer helsesektorens innsats på overordnet nivå og iverksetter om nødvendig tiltak når en krisesituasjon truer eller inntreffer. I forbindelse med smittsomme sykdommer, skjer direktoratets håndtering i nært samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Kommunene

Kommunene skal yte primærhelsetjenester til de som oppholder seg i kommunen. Ansvaret gjelder også i en krisesituasjon. De har plikt til å utarbeide beredskapsplaner og er i smittevernloven gitt fullmakt til å fatte vedtak for å begrense utbrudd av smittsomme sykdommer. Kommunelegen er medisinskfaglig rådgiver for kommunen i smittevernsaker.

Kommuner med nasjonale beredskapsoppgaver

Helsedirektoratet har, som følge av krav stilt i det internasjonale helsereglementet IHR, utpekt Ullensaker, Bergen, Oslo og Tromsø kommuner som ansvarlig for særskilte beredskapsforberedelser ved internasjonale flyplasser og havner. Formålet er å forebygge og motvirke internasjonal spredning av smittsom sykdom og sikre en internasjonal koordinert oppfølging. I tillegg skal kommunene være forberedt på å ta i mot nordmenn med mistenkt eller bekreftet smittsom sykdom.

Regionale helseforetak og helseforetak

De regionale helseforetakene er ansvarlige for å sørge for at spesialisthelsetjenester tilbys til befolkningen innenfor sitt område. Regionale helseforetak og sykehus har plikt til å utarbeide beredskapsplaner for de helsetjenestene de er ansvarlige for. Helseforetak er ansvarlige for operativ krisehåndtering innenfor sitt område.

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin (CBRNe-senteret)

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin er en del av Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og er i nasjonalt beredskapsarbeid underlagt Helsedirektoratet, avd. beredskap. Senterets hovedoppgaver er å arbeide for økt lokal og nasjonal medisinsk kompetanse og beredskap ved hendelser hvor kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktiv stråling (R), kjernefysisk stråling (N) eller eksplosiver (e) utgjør en helsefare. I funksjonen inngår diagnostiske tilnærminger, deteksjon av agens, skadestedshåndtering, dekontaminering, forebyggende behandling, akuttbehandling og intensivbehandling i tilfeller der agens er enten bekreftet eller mistenkt. Senteret skal bistå med tjenester og rådgivning overfor statlige og kommunale myndigheter og overfor helsetjenesten ved behov.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet er statens smitteverninstitutt og skal overvåke den nasjonale og delta i overvåkingen av den internasjonale epidemiologiske situasjonen. Instituttet skal gi bistand, råd, veiledning og informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige institusjoner, helsepersonell og befolkningen om smittsomme sykdommer, smittevern og valg av smitteverntiltak.

Folkehelseinstituttet koordinerer mikrobiologisk beredskap blant medisinsk mikrobiologiske laboratorier i landet og har nasjonalt beredskapslaboratorium som tilfredsstiller kravene til sikkerhet ved håndtering av bakterier og virus av fareklasse 3. Instituttet kan påvise ebolavirus og har også en avtale med P4-laboratoriet ved Folkhälsomyndigheten i Stockholm om å få utført analyser for ebola.

Folkehelseinstituttet er ansvarlig for meldings- og varslingssystemet for smittsomme sykdommer og smittevernsituasjoner i Norge og deltar i EUs meldingssystem for varsling av utbrudd av smittsomme sykdommer (EWRS), ECDCs varslings- og kommunikasjonsplattform (EPIS) og er nasjonalt kontaktpunkt for varsling overfor WHO gjennom det internasjonale helsereglementet IHR.