Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «MERS - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • MERS - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)

Artikkel

MERS - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)

I 2012 ble det påvist et helt nytt virus, kalt Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV). Viruset knyttes til Midtøsten og kan gi alvorlig lungesykdom. Kameler/dromedarer sannsynligvis er smittekilden. Det er hittil ikke påvist tilfeller av MERS i Norge.

Illustrasjonsfoto dromedarer
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I 2012 ble det påvist et helt nytt virus, kalt Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV). Viruset knyttes til Midtøsten og kan gi alvorlig lungesykdom. Kameler/dromedarer sannsynligvis er smittekilden. Det er hittil ikke påvist tilfeller av MERS i Norge.


Historikk

MERS-viruset ble for første gang påvist ved et laboratorium i Nederland i september 2012. Prøven som ble testet kom fra en avdød pasient i Saudi-Arabia. Etter dette undersøkte man også prøver fra en gruppe helsearbeidere som hadde blitt syke i april 2012 i Jordan. Blant disse ble viruset påvist hos to avdøde personer. I september 2012 sendte Storbritannia ut et internasjonalt varsel om at også de hadde påvist viruset, det var hos en mann som hadde blitt overført fra Qatar for helsehjelp. Etter dette har viruset blitt påvist i en rekke land i Midtøsten. I noen tilfeller har også smittede enkeltpersoner reist og forårsaket videre smitte på helseinstitusjoner.

Siden september 2012 til utgangen av september 2018 er det fra 27 land rapportert 2260 tilfeller av MERS, hvorav 803 døde. På WHOs temaside om MERS finnes oppdaterte prevalenstall. Særlig rapporteres det om tilfeller på våren. En mulig forklaring på variasjonen i forekomsten av MERS-tilfeller hos menneske kan være sesongvariasjon i virusforekomsten hos dromedar-/kamelpopulasjonen, men andre faktorer kan også ha betydning.

Flertallet av sykdomstilfellene er påvist i Saudi-Arabia. Noen tilfeller har blitt påvist i land i Europa, Afrika, Asia og Amerika. Det er kun rapportert om et fåtall tilfeller av smitte til tredjeperson i land utenfor Midtøsten. Mange av tilfellene har oppstått som utbrudd i sykehus. Et større utbrudd i Sør-Korea i 2015 medførte 186 tilfeller hvorav 36 døde. I all hovedsak foregikk utbruddet i sykehus. Myndighetene i Sør-Korea erklærte utbruddet for over 28. juli 2015.

Om MERS coronavirus og smittekilde

Coronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som vanligvis gir luftveisinfeksjon. Mange coronavirus gir bare forkjølelse, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom og i noen tilfeller forårsake dødsfall. Viruset som forårsaker MERS var frem til 2012 et hittil ukjent coronavirus.

Coronavirus finnes også hos dyr. Tidlige undersøkelser viste at deler av MERS-viruset liknet virus funnet hos flaggermus og man antar at viruset stammer derfra. Etterhvert har man påvist viruset hos dromedarer, og undersøkelser viser at store deler av dromedar/kamelpopulasjonen har vært i kontakt med viruset. Med unntak av alpakka tyder undersøkelser hos andre husdyr på at disse ikke har vært i kontakt med viruset.

Sykdommen og symptomer

Man har påvist MERS-viruset hos både alvorlig syke og hos pasienter med mindre alvorlige symptomer, men foreløpig er det en overvekt av alvorlig syke. Såkalte sekundærtilfeller (personer smittet av andre syke personer) får oftere milde symptomer sammenliknet med primærtilfellene. Informasjon samles inn fortløpende, og Verdens helseorganisasjon (WHO) og det Europeiske Smittevernbyrået (ECDC) publiserer fortløpende informasjon om sykdommen.

De fleste alvorlig syke har fått symptomer som feber og hoste med påfølgende alvorlig lungebetennelse. Blant de alvorlig syke har man sett akutt lungesviktsyndrom (ARDS) med multiorgansvikt, nyresvikt, disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) og perikarditt (betennelse i hjertesekken). En del pasienter har hatt diaré, og hos én pasient som gikk på immunsupprimerende behandling ble det utelukkende registrert mage-tarmsymptomer. Noen av pasientene har fått påvist samtidig infeksjon med influensa A, herpes simplex I eller pneumokokker. 

Flertallet av de smittede har kroniske sykdommer og det er flere menn enn kvinner. Gjennomsnittsalderen ved smitte er rundt 50 år.

Se også: Forekomst og spredning av MERS-CoV

Smittemåte

Det er fortsatt en del manglende kunnskap om smittekilde og smittemåte. Undersøkelser tyder på at MERS er en zoonose, det vil si en sykdom som smitter fra dyr til menneske.  Man antar at kameler/dromedarer er reservoaret til viruset og at mennesker smittes av viruset gjennom direkte eller indirekte kontakt med syke dromedarer/kameler. Man har videre sett at viruset til en viss grad også kan smitte fra person til person. Man antar at hoste/dråpesmitte er den viktigste smitteveien mellom mennesker, men andre smittemåter kan ikke utelukkes. Det er så langt ikke sett vedvarende smitte mellom mennesker, noe som kan forklare at sykdommen ikke har fått en større spredning Smitteoppsporinger rundt MERS-tilfeller som har returnert med fly til land utenfor Midtøsten, har så langt ikke vist at viruset har blitt overført til andre passasjerer.

Inkubasjonstid

Undersøkelser viser foreløpig at inkubasjonstiden mellom mennesker (tiden fra smitte til man blir syk) er et sted mellom 1-13 dager, median inkubasjonstid er 3-4 dager.

Diagnostikk og behandling

Viruset kan blant annet påvises i prøver fra luftveiene, spesielt nedre luftveier. Folkehelseinstituttets laboratorium har diagnostisk metode for å påvise viruset. Se egen sak om påvisningsmetoder og prøvetaking.

Se også: Diagnostikk og tester for MERS

Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot MERS. Sykdommen behandles symptomatisk, for eksempel med respiratorbehandling når dette er påkrevd. Rask legehjelp er viktig.

Forebygging av MERS

Det finnes ingen vaksine eller forebyggende medisin mot sykdommen. Som ved alle infeksjoner er god håndhygiene et viktig forebyggende tiltak også når det gjelder MERS. Man bør unngå nærkontakt med personer med akutt luftveissykdom når man oppholder seg i Midtøsten. Det anbefales særlig å unngå kontakt med kameler/dromedarer og unngå å drikke kamelmelk og urin fra kameler. I tillegg bør man unngå å spise kjøtt som ikke er tilstrekkelig kokt eller stekt. Med Midtøsten menes landene rundt den østlige delen av Middelhavet og østover, i tillegg til landene ved Persiabukta. Tyrkia regnes ikke som en del av Midtøsten.

Studier om bruk av munnbind viser ikke dokumentert effekt ved bruk hos friske personer utenfor helsetjenesten. Feilbruk forekommer ofte og personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Vi anbefaler derfor ikke at friske personer bruker munnbind. For helsepersonell er det andre anbefalinger. Personer som er syke kan også bruke munnbind, for å hindre smitte videre.

Når bør man søke legehjelp?

Hvis man har vært på reise til Midtøsten eller vært i kontakt med MERS-pasienter i andre områder de siste 14 dagene og får symptomer på lungebetennelse bør man kontakte lege. Det anbefales telefonisk kontakt med legen før man kommer til undersøkelse. Pasienter som er innlagt i sykehus med symptomer på alvorlig lungesykdom, og som har vært i Midtøsten de siste 14 dagene, skal testes for blant annet MERS-viruset og andre mulige infeksjoner. Leger bør være oppmerksomme på at pasienter som går på immunsupprimerende behandling kan ha andre symptomer enn luftveissymptomer ved MERS-infeksjon.

Reiseråd

Verdens Helseorganisasjon fraråder ikke reise til regionen. Se egen artikkel med reiseråd.

Se også: MERS - reiseråd 

Lenker til internasjonale nettsider