Hopp til innhold

Artikkel

Vaksineanbefalinger influensasesongen 2019-2020

Publisert Oppdatert

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine.

Illustrasjonsbilde influensa
Illustrasjonsbilde influensa. Foto: NTB/Scanpix

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine.


Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Du kan lese mer om influensavaksine i Vaksinasjonsveileder for helsepersonell

Vaksine kan hindre utvikling av alvorlig sykdom 

Eldre og personer med kroniske sykdommer har større sannsynlighet for å bli alvorlig syke av en influensainfeksjon enn resten av befolkningen. Lungebetennelse er en vanlig komplikasjon.Ved alvorlig influensa kan organsvikt og behov for pustehjelp gjøre sykehusinnleggelse, eventuelt intensivinnleggelse, nødvendig.

Personer med hjerte-/karlidelser er i influensasesongen mer utsatt for hjerteinfarkt og hjerneslag. En influensainfeksjon kan også gjøre det vanskelig å kontrollere blodsukker for diabetespasienter og føre til forverring hos astmapasienter og andre med nedsatt lungefunksjon. Influensavaksine kan hindre alvorlig influensasykdom og dermed bidra til å beskytte mot slike hendelser.

Etter en influensa kan man oppleve en forverring av kronisk sykdom man allerede har. Noen får også varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom, og hjelpebehovet kan ofte øke så mye at de ikke lenger kan bo hjemme.

Om sesonginfluensavaksinen 2019/20

Sesonginfluensavaksine inneholder fire influensavirustyper - to A-stammer og to B-stammer.Vaksinen står i en særstil­ling blant vaksiner, fordi den må tilpas­ses end­ringene hos virus og derfor forandres fra år til år.

Effekten av influensavaksinen varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. Det vil si at omtrent 6 av 10 av de som vaksineres er beskyttet mot influensasykdom. Effekten avhenger av egenskaper ved viruset, vaksinen og de som vaksineres. Noen får influensa til tross for vaksine. For disse ser det likevel ut til at vaksinen kan redusere risikoen for alvorlige sykdomsforløp.

Les kunnskapsgrunnlaget for influensavaksine for mer informasjon om effekten av influensavaksiner. 

Inaktiverte influensavaksiner

Inaktiverte influensavaksiner er ikke-levende vaksiner til injeksjon, som inneholder virusdeler eller rensede viruskomponenter fra influensavirus. Nedre aldersgrense er 6 måneder, og det er ingen øvre aldersgrense.

Levende svekket influensavaksine

En annen type influensavaksine ble tilgjengelig i Norge høsten 2013. Levende svekket (attenuert) influensavaksine (LAIV) inneholder kuldeadapterte, temperaturfølsomme, svekkede influensavirus og administreres i form av nesespray. LAIV har nedre aldersgrense 2 år og øvre aldersgrense 17 år. Siden vaksinen er levende skal den ikke brukes til personer med klinisk immunsuppresjon eller til gravide.

Sammensetningen av sesongens vaksine

Verdens helseorganisasjon (WHO) har opprettet et nettverk av nasjonale influensasentre som overvåker influensaaktivitet og anbefaler sammensetningen av neste sesongs vaksine.

For sesongen 2019/2020 inneholder tetravalent influensavaksine for den nordlige halvkule følgende virus, som er i tråd med WHOs anbefaling:

 • et A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-liknende virus;
 • et A/Kansas/14/2017 (H3N2)-liknende virus;
 • et B/Colorado/06/2017-liknende virus (B/Victoria/2/87 lineage); og
 • et B/Phuket/3073/2013-liknende virus (B/Yamagata/16/88 lineage).

Innkalling til influensavaksinering

Folkehelseinstituttet har utarbeidet to brevmaler for innkalling av personer i målgruppene til influensavaksinering. Den ene brevmalen er tenkt brukt for innkalling til vaksinasjonsdager i kommunal regi, og den andre er ment for innkalling til vaksinering hos fastlegene. Brevmalene kan lastes ned og tilpasses det enkelte legekontor/kommune.

Se: Informasjonsmateriell om influensavaksine og brevmaler for innkalling.

Registrering i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Influensavaksine skal registreres i SYSVAK. Dersom den vaksinerte logger seg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no, vil vaksineringen vises der. Vanlig sesonginfluensavaksine skal registreres med kode FLU02. Den nasale vaksinen (nesespray) skal registreres med kode FLU03. Kodeverket i journalsystemet må oppdateres jevnlig for at nye vaksiner og preparat skal være tilgjengelig i journalsystemet.

Se også: Vaksinasjonsregisteret SYSVAK

 • Vaksiner - innlogging på helsenorge.no