Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Overvåkingssystemet for dødelighet (NorMOMO)

Publisert Oppdatert

Colourbox.com
Colourbox.com

Folkehelseinstituttet overvåker generell dødelighet i den norske befolkning. Siden mai 2015 har instituttet mottatt ukentlig oppdaterte, anonyme data fra Folkeregisteret over registrerte dødsfall i Norge. Data fra overvåkingen brukes i beredskapssammenheng som et supplement til overvåkingen av smittsomme sykdommer, blant annet influensa. Overvåkingen er en del av et internasjonalt samarbeid der Norge deltar som partner i det europeiske nettverket EuroMOMO som overvåker dødeligheten i Europa.Har du funnet en feil?

Bakgrunn

European monitoring of excess mortality for public health action (EuroMOMO) ble startet som et treårig EU-finansiert prosjekt (2008–2011), koordinert av Statens Serum Institut, der formålet var å utvikle og drive en koordinert overvåking av dødelighet i Europa. Hensikten var å forbedre mulighetene for tidlig å oppdage og vurdere omfanget og betydningen av hendelser som kan ha effekt på folkehelsen i form av økt dødelighet. Eksempler på dette kan være pandemisk influensa eller andre betydelige epidemier, men også påvirkninger av ikke-smittsom karakter, som f.eks. ekstreme hetebølger, kuldeperioder eller miljøkatastrofer. EuroMOMO-nettverket har utført rutinemessig overvåking av dødeligheten i Europa siden 2009 og består i dag av 29 internasjonale partnere fra 26 ulike land.

Folkehelseinstituttet deltok i EuroMOMO under prosjektperioden fra 2008–2011, da med historiske data. I 2014 ble Folkehelseinstituttet igjen aktiv partnere og f.o.m. medio mai 2015 har Norge bidratt til den rutinemessige europeiske overvåkingen av dødelighet med ukentlig oppdaterte data fra Folkeregisteret.

Overvåkingssystemet – datagrunnlag og metode

EuroMOMO-nettverket har utviklet en felles matematisk modell for å bestemme overdødelighet i Europa. Totaldødelighet overvåkes ukentlig fordelt på ulike aldersgrupper (0–4 år, 5–14 år, 15–64 år og 65 år og eldre). Det er etablert prosedyrer for å samle inn og analysere data så nær sanntid som mulig. Folkehelseinstituttet mottar ukentlig oppdaterte, anonyme data fra Folkeregisteret. I tillegg til informasjon om alder, inneholder det norske datasettet også informasjon om kjønn og fylke som kan benyttes ved behov. Overvåkingssystemet inneholder ikke informasjon om dødsårsak.

I tillegg til ukentlig oppdaterte data, mottas det hver uke historiske data f.o.m. 2008. De historiske dataene brukes til å beregne antall dødsfall som er forventet («baseline»). På denne måten kan man hver uke beregne hvor mye observert antall døde avviker fra det antallet som er forventet, for å se om det forekommer overdødelighet i befolkningen. Siden det kan forekomme noe forsinkelse i registreringen av dødsfall, korrigeres den observerte dødeligheten for dette. Modellen tar også hensyn til sesongvariasjon i dødelighet. Ved bruk av statistiske metoder blir usikkerheten i estimatene bestemt og det settes en terskel i form av antall standardavvik overdødeligheten må være over baseline for å være av betydning. Den standardiserte tilnærmingen gjør det mulig å slå sammen tall fra ulike land, samt å sammenligne resultater mellom landene.

Det finnes mange årsaker til overdødelighet. Siden dødsårsak ikke inngår i overvåkingen, kan man aldri spesifikt vite hva en evt. observert overdødelighet skyldes. Ved å legge til supplerende data i videre analyser, f.eks. om influensaaktivitet, temperatur eller andre mulige årsaksfaktorer, kan man finne ut om dette er sannsynlige forklaringer for den observerte overdødeligheten.

Bruksområder

EuroMOMO ble brukt under influensapandemien i 2009–2010 og har i de senere år også blitt benyttet til å vurdere hvordan sesonginfluensa kan påvirke dødeligheten i den europeiske befolkningen. Det norske overvåkingssystemet for dødelighet, kalt Norwegian Mortality Monitoring System (NorMOMO), er fra og med høsten 2015 brukt som et supplement til influensaovervåkingen i Norge og resultatene presenteres i influensa ukerapport som utgis av Folkehelseinstituttet under influensasesongen (uke 40–uke 20). I tillegg utgir Folkehelseinstituttet ukerapporter for totaldødelighet hver tirsdag året rundt.

Se ukerapport for totaldødelighet (NorMOMO):

 For mer informasjon om EuroMOMO og ukentlig oppdaterte tall fra Europa (engelsk):