Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «NOST – Nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • NOST – Nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten

Artikkel

NOST – Nasjonalt verktøy for observasjon av smitteforebyggende tiltak i helsetjenesten

Kunnskap om helsepersonells etterlevelse av smitteforebyggende tiltak er avgjørende for å avdekke forbedringsbehov og utforme forbedringstiltak. April 2022 lanserer Folkehelseinstituttene en ny webbasert observasjonsløsning for helsetjenesten.

nost-mobil.jpg

Kunnskap om helsepersonells etterlevelse av smitteforebyggende tiltak er avgjørende for å avdekke forbedringsbehov og utforme forbedringstiltak. April 2022 lanserer Folkehelseinstituttene en ny webbasert observasjonsløsning for helsetjenesten.


Innhold på denne siden

NB! Ny versjon og ny adresse

Testversjonen ble som varslet lagt ned 1. september 2022, og ny løsning publisert 20. september 2022. 

Nye adresser er: 
Observasjon: https://nost.fhi.no/
Koordinator/admin: https://admin-nost.fhi.no/

Opprettelse av koordinatorer gjøres av FHI -admin etter forespørsel fra helseforetaket via mail til: nost@fhi.no

Opprettelse av observatør gjøres ved å logge seg inn på observasjonsgrensenittet (https://nost.fhi.no/) og deretter sende forespørsel i løsningen til koordinator ved eget foredrag om å godkjenne foresørselen.

SIDEN ER UNDER OPPDATERING. 

Hva er NOST?

NOST er en webbasert løsning utformet for å forenkle arbeidet med å observere og registrere i hvilken grad klinisk helsepersonell etterlever anbefalinger om smitteforebyggende tiltak. Første versjon av løsningen har fire moduler; håndhygiene, bruk av engangshansker, smykker-ringer-negler, og personlig beskyttelsesutstyr.

Observasjonen gjennomføres ved bruk av håndholdt enhet som smarttelefon eller nettbrett. Man kan deretter enkelt lage rapporter. Rapportene kan vise resultater fra enkeltsesjoner, sammenligne egne resultater over tid, sammenligne med andre enheter ved samme foretak, med sammenlignbare eksterne enheter (anonyme) og med nasjonale data.

Ved observasjon registreres kun arbeidssted og profesjon, dataene kan derfor ikke føres tilbake til det enkelte helsepersonell.

Hvorfor NOST?

Erfaring viser at smitteforebyggende tiltak ikke etterleves i tilstrekkelig grad. Kunnskap om hvordan anbefalinger etterleves er avgjørende for å avdekke forbedringsbehov, slik at man igjen kan utforme tiltak for å øke etterlevelsen. Observasjon og sammenstilling av data er ressurskrevende. For å forenkle dette viktige arbeidet ble det i Handlingsplanen for et bedre smittevern (2019) nedfelt mål om utvikling av en elektronisk løsning for observasjon av håndhygiene innen 2020, og at helseinstitusjoner skulle, og kommunale enheter burde, ha implementert et system for systematisk observasjon av håndhygiene ved bruk av løsningen innen 2021. Grunnet covid-19 pandemien ble arbeidet forsinket.

Gjennom pandemien har man fått bekreftet at det også er forbedringsbehov knyttet til bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Løsningen ble derfor utvidet.

Løsningen har flere viktige bruksområder.

  • Kartlegge lokal etterlevelse
  • Avdekke lokale forbedringsområder
  • Følge effekten av forbedringstiltak
  • Feedback direkte til gjeldende enhet
  • Standardisere opplæring i håndhygiene og bruk av PPE, og kontroll av etterlevelse
  • Generere nasjonale data

Målet med NOST er å bidra til økt etterlevelse av smitteforebyggende tiltak som håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr, og ved dette bidra til redusert forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utvikling av antibiotikaresistens.

Målgrupper

NOST kan benyttes ved observasjon av klinisk personell i alle deler av helse- og omsorgstjenesten.

Organisering

Organiseringen av NOST er bygget opp rundt tre roller; observatører, koordinatorer og FHI-administrator.

Observatør er de som faktisk utfører observasjoner og registrerer disse. Observatøren gis tilgang til å registrere observasjoner ved utvalgte enhetene, og har tilgang til data han/hun selv har registrert.

Koordinator er en eller flere personer ved den enkelte enhet/institusjon (eksempelvis sykehus) som skal koordinere arbeidet ved enheten. Koordinatoren har administratortilgang for egen enhet og er den som setter opp strukturen i løsningen (for eksempel klinikker med tilhørende avdelinger). Koordinatoren oppretter brukere for observatører ved egen enhet, og har ansvar for at observatører får tilstrekkelig opplæring. Koordinatoren har tilgang til alle observasjonene som utføres ved egen enhet, og er den som beslutter hva som videresendes til den nasjonale databasen.

For å få opprettet en koordinator må det sendes en forespørsel om dette til systemet (åpnes fra oktober 2022). FHI-administrator vil så opprette en koordinator (eller flere) ved gjeldende enhet. Tilganger for alle roller er personlige knyttet til navn og HPR nummer. Innlogging skjer ved bruk av bank-ID.

Det er opprettet en testperiode fra 20. april til 30. september. I denne perioden kan alle som ønsker opprette en midlertidig bruker som gir tilgang både som observatør og koordinator. Dette omtales videre lengere ned i artikkelen.

Opplæring av observatører og koordinatorer

Gode data krever at observasjonen er gjennomført på en standardisert måte.

Det oppfordres derfor sterkt til at alle som skal benytte NOST til observasjon gjennomgår standardisert opplæring (se eget avsnitt). Dette gjelder spesielt modulen 4 - indikasjoner, men også modulene Hansker og Beskyttelsesutstyr. Modulen Smykker-klokker-negler er enklere i bruk.

Fra høsten 2022 vil det etableres en nasjonal databank, hvor enhetene sender inn de dataene de ønsker skal inngå i det nasjonale datasettet. Det vil være krav om at data som sendes inn er registrert av observatører som har gjennomgått standardisert opplæring (sertifiserte observatører).  

Det vil fra høsten 2022 gjennomføres regionsvise «Train the Trainer» kurs for spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Her vil koordinatorer og observatører få opplæring, for så å kunne gi opplæring til nye observatører ved egen enhet. Kursene vil bli koordinert av den nasjonale arbeidsgruppen for håndhygiene, og arrangert av de regionale kompetansesentrene for smittevern i samarbeid med den nasjonale arbeidsgruppen for håndhygiene og Folkehelseinstituttet.

Bruk av NOST ved den nasjonale markeringen av 5. mai 2022 – midlertidig åpen løsning

Det gjennomføres ikke kurs for observatører (sertifiseringskurs) før høsten 2022.  Det oppfordres allikevel å teste ut løsningen i forbindelse med markeringen. Det kan være hensiktsmessig å starte med observasjoner av klokker, ringer og negler, da det er den enkleste modulen.

Det arrangeres åpent webinar 20. april 1115- 1200 for de som ønsker en rask innføring i løsningen. Dette er da ikke et kurs som gir sertifisering som observatør, men et kortere innføringskurs slik at man kan prøve ut løsningen for lokal bruk.

Det vil i forbindelse med markeringen åpnes opp for bruk slik at alle enkelt får tilgang ved å opprette en bruker ved hjelp av Bank ID (fra april 2022 til august 2022). Det er viktig å være oppmerksom på at dette er en midlertidig løsning frem til opplæringskursene er gjennomført og helseforetak og kommuner har fått etablert et system hvor enhetens koordinator er oppnevnt. Brukerne som er etablert i denne åpne løsningen vil, med mindre annet er avtalt, fjernes når løsningen implementeres med systematisert opplæring fra oktober 2022.

Observasjon som metode – etiske betraktninger

For enkelte kan det være uvant, og kanskje også litt ubekvemt, å bli observert når man utfører arbeidet sitt. Det er viktig at observatører er oppmerksomme på dette, at de er sitt etiske ansvar bevisst. Under observasjon skal observatøren vise hensyn til pasienter og personell. Observasjoner gjort av enkeltpersoner skal behandles som konfidensielle data og ikke videre fortelles. Dette er tema som vil bli tatt opp i undervisningen som gis til observatører og koordinatorer.

Undervisningsmateriell tilknyttet de ulike modulene

Undervisning er viktig for å sikre at helsepersonell har tilstrekkelig kunnskap om ulike smitteforebyggende tiltak. På Folkehelseinstituttets temasider ligger det mye undervisnings- og informasjonsmateriell om de fire temaene som kan observeres ved hjelp av NOST.

Under har vi samlet noe utvalgt undervisningsmateriell for temaene i de fire modulene i NOST.

Undervisningsmateriell om håndhygiene i helse- og omsorgtjenesten:  

På Folkehelseinstituttets nettside om håndhygiene i helsetjenesten finnes et stort utvalg av undervisningsmateriell.

Noen utvalgte anbefalinger:

Undervisningsfilmer:

Presentasjoner:

De er også utarbeidet en rekke plakater om håndhygiene som fritt kan lastes ned.

Anbefalt undervisningsmateriell om bruk av rene engangshansker:

Noen utvalgte anbefalinger:

Presentasjoner:

Undervisningsfilmer:

Anbefalt undervisningsmateriell om klokker, ringer og negler

Noen utvalgte anbefalinger:

Presentasjoner:

Plakater og illustrasjoner:

Anbefalt undervisningsmateriell om bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Noen utvalgte anbefalinger:

  • Nasjonal veiler for basale smittevernrutiner er under utarbeidelse. Den vil inneholde eget kapittel med anbefalinger for bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Publiseres ved utgangen av april 2022.

Informasjon om bruk av personlig beskyttelsesutstyr Folkehelseinstituttas temaside (koronaveilederen).

Undervisningsmateriell for observatører og koordinatorer

Undervisningsmateriell om NOST er under utarbeidelse og ferdigstilles innen medio april 2022. Det vil blant annet utformes presentasjoner som beskriver hele løsningen, presentasjoner om hver enkelt modul, informasjon til koordinatorer og observatører, diverse småvideoer med praktiske tips og en nasjonal mal for observasjon av håndhygiene etter modellen «4 indikasjoner».

 

Historikk

13.04.2022: Lagt inn NOST-presentasjoner