Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Antibiotika og antibiotikaresistens: Oversikt over aktører og ansvarsområder»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Antibiotika og antibiotikaresistens: Oversikt over aktører og ansvarsområder

Artikkel

Antibiotika og antibiotikaresistens: Oversikt over aktører og ansvarsområder

Antibiotikaresistens angår helsetjenesten på ulike måter, og tiltakene for å begrense resistens er mange. Som et ledd i arbeidet er det opprettet flere nasjonale sentre, referanselaboratorier og arbeidsgrupper med ulike avgrensede og komplementære oppgaver innen diagnostikk, behandling og overvåking/forebygging.

Illustrasjon nettverk. Colourbox.com
Illustrasjon nettverk. Colourbox.com

Antibiotikaresistens angår helsetjenesten på ulike måter, og tiltakene for å begrense resistens er mange. Som et ledd i arbeidet er det opprettet flere nasjonale sentre, referanselaboratorier og arbeidsgrupper med ulike avgrensede og komplementære oppgaver innen diagnostikk, behandling og overvåking/forebygging.


Innhold på denne siden

Hvem gjør hva? En skjematisk oversikt

Tabell 1. Oversikt over hvem som gjør hva
Aktør Diagnostikk Overvåking/
forebygging
Behandling
Helsedirektoratet     X (retningslinjer)
NSAS   X X
ASP     X
NORM (X) X  
K-RES X X  
MRSA ref.lab X X  
AFA X    
FHI   X  
Regionale 
smittevernsentre
  X  

Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS)

Hovedoppgaven er å støtte norske sykehus i arbeidet for riktig bruk av antibiotika. Senteret skal blant annet formidle oppdatert kunnskap om antibiotikabruk og implementering av antibiotikastyringsprogram til helsepersonell, bidra til jevnlig oppdatering av nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus, drive fagutvikling og bidra til forskning. NSAS overvåker og publiserer rapporter over antibiotikabruk i sykehus. Senteret skal ikke drive rådgiving om behandling av enkeltpasienter, dette ivaretas av avdelinger/enheter med infeksjonsmedisinsk kompetanse i helseregionene. NSAS samarbeider med, og deler nettstedet antibiotika.no med Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP).

Alle fire helseregioner står bak NSAS, Helse Vest RHF er oppdragsgiver.

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) er et nasjonalt kompetansesenter med formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og slik redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge. ASP deler nettsted med NSAS: antibiotika.no

Antibiotikasenterets oppgaver er delt inn i tre hovedområder:

  1. Fagutvikling, forskning og kvalitetssikring av antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.
  2. Informasjonsarbeid rettet mot befolkningen om antibiotika og resistens.
  3. Deltakelse i grunn-, videre- og etterutdanning av leger og annet helsepersonell.

Ett av senterets viktigste oppgaver er ansvaret for den kontinuerlige revisjonen og implementeringen av de Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten i samarbeid med Helsedirektoratet.

NORM – Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober

NORM drives av Universitetssykehuset Nord-Norge i nært samarbeid med landets medisinsk-mikrobiologiske avdelinger. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig.
NORM-atlas gir tilgang til databasen i NORM for utvalgte bakteriearter og antibiotika over tid og fordelt på regioner.

K-res: Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens

K-res skal bygge opp og spre kompetanse om påvisning av antibiotikaresistente bakterier og ivareta utvalgte nasjonale referansefunksjoner. Målgruppen er i hovedsak spesialisthelsetjenesten innen medisinsk mikrobiologi, infeksjonsmedisin og smittevern. K-res mål er å spre kunnskap til alle helseregioner for å sikre god og likeverdig kvalitet. Informasjon til allmennheten er også viktig.

K-res er en viktig bidragsyter i fagfeltet antibiotikaresistens i samarbeid med andre aktører 

Disse inkluderer:

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) er et faglig rådgivende utvalg organisert under Helsedirektoratet.

AFAs oppgaver består blant annet i å anbefale nasjonale metoder for in vitro resistensbestemmelse, utarbeide norske brytningspunkter for antibiotika og anbefale metoder for kvalitetskontroll og resistenspaneler.​​​​

Folkehelseinstituttet (FHI)

  • Senter for antimikrobiell resistens
    Senteret studerer hvilke effekter intervensjoner mot AMR har på folkehelsen og utarbeider policy for tiltak.
  • Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging har egen temaside om antibiotikaresistens med informasjon om bruk av antibiotika, resistens og forebyggende tiltak. Sidene inneholder informasjon om blant annet MRSA, ESBL og VRE.

Regionale kompetansesentre smittevern i Norge

Historikk

22.02.2023: Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) har endret navn til Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus (NSAS). Oppdatert tekst som beskriver senterets funksjon og oppgaver. Under avsnittet om Regionale kompetansesentre smittevern i Norge er det lagt inn ny lenke til Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest hjemmeside.