Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Samarbeidspartnere og konsortier hvor MoBa er medlem

MoBa har mange samarbeidspartnere og er medlem av konsortier. Nettverket innebærer samordning av informasjon i europeiske kohorter, forskningsprosjekter med internasjonale samarbeidspartnere samt nordisk og nasjonalt samarbeid. Her finner du en oversikt oversamarbeidspartnere.

Nettverk og konsortium for samordning av informasjon i europeiske kohorter

EAGLE - EArly Genetics and Lifecourse Epidemiology consortium

Dette konsortium består av svangerskaps- og fødselskohorter som har som mål å samarbeide for å undersøke den genetiske bakgrunn til ulike fenotyper. De har fokus på mor og barn i tidsrommet svangerskap, spedbarnsperiode og oppvekst. EAGLE dekker en rekke tilnærmingsmetoder og fenotyper og vil arbeide tett med DOHaD (developmental origins of health and disease) forskningsmiljøer.

Chicos

Prosjektet er finansiert under EUs 7. Rammeprogram (FP7). Formålet er å vurdere og å skaffe til veie robuste helse data for fødsels/mor-barn kohorter over en lengre tidsperiode (de neste 15 år). Dette arbeidet innebærer å evaluere data fra eksisterende kohorter, registre og relevante Europeiske databaser, identifisere hull i kunnskap og utvikle anbefalinger for målrettet forskning på Europeisk nivå. Det overordnede mål for CHICOS arbeid er å forbedre barns helse i Europa ved å utvikle en integrert strategi for europeisk mor-barn kohort forskning. Dette håper man å oppnå ved å koordinere arbeidet mellom de viktigste europeiske mor-barn kohortene.

Birthcohorts.net

Målsettingen til nettstedet er å stimulere til utveksling av kunnskap og samarbeide mellom fødselskohorter og forskere.  Informasjon om tilgjengelig kohort data om helsedata og miljøfaktorer skal gjøres tilgjengelig for offentlige beslutningstagere til bruk ved utforming av råd og anbefalinger. Nettstedet inneholder beskrivelse av fødselskohortene med nøkkelinformasjon som antall deltagere og kontakt personer. For hver kohort finner man også informasjon om design og data, spesifikke eksponeringer og helseutfall samt informasjon om tilgjengelig biologisk materiale.

The European Child Cohort Network (EUCCONET)

Formålet med nettverket er å samle store og omfattende fødsels- og barnekohorter for utveksling av erfaringer, sammenligning av utforming og deling av spørreskjema og andre verktøy som er utviklet. Det man ønsker å oppnå med nettverket er å øke bevissthet og kunnskap, ved å tilby et forum for diskusjon og enkel tilgang til ekspertise på fagfeltet.  Man vil stimulere til oppbygging av et faglig nettverk som jobber på et veldig spesifikt fagfelt for å skaffe til veie gode data. Dette vil medvirke til harmonisering av fødselskohort studiene i Europa og å fremme muligheten til å sammenligne data på utvikling og helse hos barn mellom de ulike fødselskohortene.

BBMRI – Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure

BBMRI er en Pan-Europeisk og internasjonal forskningsinfrastruktur og nettverk av biobanker og biomolekylære forskningsinstitusjoner.  Infrastrukturen inkluderer biologisk prøvemateriale fra pasienter og friske individer fra ulike Europeiske populasjoner hvor det også er tilgjengelig epidemiologisk data og helseinformasjon fra deltakerne.  Teknologi for molekylære genom-analyser og analyseverktøy for biologiske data er tilgjengelig, for å optimalisere utnyttelsen av denne ressursen til bruk innen global biomedisinsk forskning. Formålet er å bygge en infrastruktur for biomedisinsk og biologisk forskning i Europa og resten av verden på grunnlag av eksisterende infrastrukturer, ressurser og teknologi.

P3G - The Public Population Project in Genomics

Dette internasjonale konsortiet er dedikert til utvikling og forvaltning av en multidisiplinær infrastruktur for å muliggjøre sammenligning og harmonisering av forskningsresultater skaffet til veie fra populasjonsbaserte genom studier gjennomført på verdensbasis.  Konsortiet har utviklet verktøy, støtteapparater og nettverk som kan hjelpe internasjonale forskningssamfunn til å vurdere mer effektive helsearbeidsstrategier rettet mot sykdomsforebygging, og skreddersy medisiner og annen behandling for individer, familier og samfunn. Konsortiet består av medlemmer fra ledende offentlige organisasjoner som driver storskala genetisk epidemiologiske studier og biobanker.

Både FHI og NTNU deltar i dette konsortiet ved biobankene tilhørende MoBa og HUNT.

Forskningsprosjekter med internasjonale samarbeidspartnere

ENGAGE (European Network for Genetic and Genomic Epidemiology)

Dette forskningsprosjektet er finansiert av EUs 7. rammeprogram. Prosjektet har fem åres varighet og startet 1. januar 2008. ENGAGE konsortiet består av 23 ledende forskningsinstitusjoner og to bioteknologiske og farmasøytisk firma, med representanter fra Europa, Canada og Australia. Formålet er å omdanne de enorme datamengdene som fremkommer fra forskning innen genetikk og genetisk epidemiologi fra europeiske populasjonsbaserte kohorter for å skaffe til veie informasjon som kan benyttes for fremtidig klinisk bruk. Konseptet er å gjøre det mulig for europeiske forskere å gjenkjenne store antall av nye gener med innflytelse på metabolisme, adferd og kardiovaskulære kjennetegn, og studere interaksjonen mellom gener og livsstilsfaktorer. Konsortiet vil integrere og utføre analyser av det største humane datasett inneholdende genetisk informasjon. Datasettet består av helgenom analyser (GWAS) fra mer enn 80 000 individer, og DNA og serum/plasma prøver fra over 600,000 individer.

BioSHaRE (Biobank Standariasation and Harmonisation for Research Excellence in the European Union

Målsetningen til prosjektet er å bistå utvikling av harmoniserte målinger og å standardisere behandlingsinfrastruktur mellom Biobanker. Dette er et viktig arbeid for å effektivisere sammenstilling (pooling) av data og sentrale målemetoder på livsstil, sosiale forhold og miljø påvirkninger for å kunne identifisere fenotyper assosiert med vanlige forkommende komplekse sykdommer. 16 institusjoner i Europa og Canada deltar i dette samarbeidet.

Enrieco (Environmental Health Risks in European Birth Cohorts)

Prosjektet er finansiert under EUs syvende rammeprogram. Formålet er å øke vår kunnskap om spesifikke årsakssammenhenger mellom miljø og helse i svangerskaps- og fødsels kohorter ved å støtte utforskningen/forskningen? av de mange data som er innsamlet/generert i tidligere og pågående studier. Hovedfokus er å avdekke sammenhenger innen miljø og helse i svangerskap og tidlig barndom.  Prosjektet vil trekke ut miljøeksponeringer og respons sammenhenger fra eksisterende data. Prosjektet vil gjøre et forberedende arbeide på standardiseringer av eksponeringer og helseutfall.  Ved å strukturere og konsolidere de ofte fragmenterte data fra forskjellige studier gjennomført i Europa vil man øke kunnskapsbasen for miljømessige helsesammenhenger. Data angående miljø-helse årsakssammenhenger vil bli gjort tilgjengelige i en form som kan benyttes til utarbeidelse av råd og anbefalinger.

ESCAPE (European Study of Cohorts for Air Pollution Effects)

Formålet med denne studien er å undersøke langtidseffekten av eksponering av luftforurensing på menneskers helse i Europa. Bakgrunnen for studien er at nåværende tall fra Europa viser at fine partikler i luften kan ha/har store innvirkninger på menneskers helse.  Det er slik et stort behov for å utføre studier i Europa på nye og nåværende eksponeringer, ved bruk at raffinerte eksponerings bestemmelses teknologi/verktøy.

FHI har to samarbeidsprosjekter i ESCAPE hvor data fra henholdsvis HUBRO og MoBa benyttes.  Prosjektet som bruker data fra Mor og barnundersøkelsen kalt ”Effekt av tilstedeværelse av luftforurensing på svangerskapsutfall” bruker sofistikerte eksponeringsmodeller som bygger på målingsdata og tilfeldighetsmodeller ved bruk av Geographis Information System (GIS). Individuelle data fra MoBa hvor man kan justere for mulige forklaringsvariabler (konfunder) samt mer nøyaktige målingsdata vil gi analyseresultater uten målefeil i form av skjevheter.

The National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

The National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), ligger i North Carolina og er en av 27 forskningssentre og institutter som omfatter the National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). Formålet til NIEHS er å bidra til å redusere byrden av menneskets sykdommer ved å øke forståelse for hvordan miljøet innvirker på utvikling av disse sykdommene.

I samarbeid med FHI, har NIEHS gitt finansiell støtte til innsamling av ekstra biologiske prøver fra gravide kvinner i Mor og barn undersøkelsen. Disse biologiske prøvene vil brukes til målinger av miljøgifter og andre analyser av eksponeringer. Forskere fra NIEHS Epidemiology Branch er involvert i mange del-prosjekter basert på MoBa data, og mer en 10 prosjekter er registeret med prosjektleder fra NIEHS. Mer enn 10 NIEHS forskere, inkludert 4 Senior forskere er involvert i MoBa forskningsprosjekter.

Columbia University New York USA

Columbia er et akademisk forskningsinstitutt i verdensklassen. De utfører banebrytende forskning innen medisin, biologi, kunst og humaniora. I 2003 startet Columbia University og Folkehelseinstituttet i samarbeid Autisme fødselskohorten (Autism Birth Cohort  - ABC) en av de største autisme undersøkelsene hittil i historien. Studien vil følge 100 000 norske mødre og barn som en understudie i den MoBa og består av innsamling av kliniske data og biologiske prøver i form av blod og urin. Det vil er også samlet inn blodprøver fra navlestrengen hos ca. 52000 barn  for mulighet til å utføre analyser av RNA for å undersøke hvordan gener er uttrykt. De første resultater er ventet i 2011, men det vil ta tiår å fullføre studien. Studien er ikke fokusert på miljøpåvirkninger, men forskerne planlegger å måle en mengde biologiske eksponeringer - inkludert infeksjon, miljøgifter og kostholds mangler – hos både mor og barn.

International Childhood Cancer Cohort Consortium (I4C)

Dette internasjonale samarbeidet ble etablert i 2005 for å kunne forske på årsaker til barnekreft. Konsortiet består av mange internasjonale fødselskohorter og innehar en stor samling prospektive populasjonsdata. Barnekreft forekommer sjelden i populasjonen, med en insidens på 70-160 tilfeller pr million personår blant barn under 15 år. Ingen av populasjonskohortene er per i dag store nok til å kunne forske på slike sjeldne tilstander alene med tilstrekkelig styrke. Formålet med å etablere et slikt omfattende internasjonalt samarbeide er å kunne forske på sjeldent forekommende barnekreft med god styrke. Konsortiet søker å innlemme flest mulig fødselskohorter for å tjene barnekreftforskning. MoBa deltar i dette samarbeidet.

NewGeneris -The Newborns and Genotoxic Exposure Risks

Dette er et internasjonalt forskningsprosjekt som er finansiert over EUs 6.rammeprogram om matkvalitet og sikkerhet der forskere fra 25 institusjoner fra 15 europeiske land deltar. NewGeneris målsetning er å undersøke om eksponering for fremmedstoffer i svangerskapet spiller en rolle for den økte forekomsten av sykdom hos barn.  Prosjektet startet i 2005 og ble avsluttet i 2010.

BraMat (Biomarkers of immunotoxic risk in newborns) og BraMiljø (“Healthy environment and children’s health”), begge delprosjekter i Den norske mor og barn-undersøkelsen, er to av flere bidrag i dette forskningssamarbeidet fra Folkehelseinstituttet.

EarlyNutrition

Prosjektet er et stort samarbeidsprosjekt som utreder langtidskonsekvenser av ernæring i fosterlivet gjennom metabolsk programmering. Prosjektet består av et multidisiplinært/tverrfaglig? team av forskere fra 38 institusjoner i 16 Europeiske land. Dette EU finansierte prosjektet startet i 2005 og ble avsluttet i 2010. Utredningen av “early nutrition programming” vil bruke/brukte? en tilnærming som integrerer kunnskap fra randomiserte kontrollerte studier, prospektive observasjonsstudier, dyreforsøk, cellulær og molekylære analyseteknikker. Dette vil skape en bedre forståelse av omfanget av hvordan ”early nutrition and fetal programming” kan påvirke en persons utvikling og metabolisme i voksen alder.

National Cancer Institute (NIH)

National Cancer Institute koordinerer USAs nasjonale kreftprogram som utfører og støtter forskning, opplæring, distribusjon av helseinformasjons og programmer som følger opp kreftpasienter.  Et av hovedformålene til instituttet er å støtte og koordinere forskningsprosjekter som utføres av universiteter, sykehus, forskningsstiftelse både nasjonalt og internasjonalt.  Målsettingen for forskningen er økt forståelse av årsaksmekanismer for kreft og å øke fremgangen i kreftforebyggende arbeide. Det er etablert et samarbeidsprosjekt mellom National Cancer Institute og Oslo Universitetsykehus, avd. Ullevål hvor man skal benytte data fra deltagerne i MoBa til å undersøke faktorer i svangerskapet som kan knyttes til utvikling av brystkreft.

Nordisk og nasjonalt samarbeid

Biohealth Norway

Biohealth Norway er et nasjonalt samarbeid mellom FHI og Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø innen genetisk epidemiologisk forskning. Samarbeidet er finansiert gjennom Forskningsrådets FUGE-program (funksjonell genomforskning). Prosjektperioden for Biohealth er 2007-2012.

Biohealth er basert på biologiske prøver, kliniske målinger og helsedata fra ca 450 000 voksne og barn fra populasjonskohortene MoBa og CONOR (Cohort of Norway). Hovedmålet med Biohealth er bedre helse gjennom å stimulere til forskningsprosjekter som kan bidra til identifisering av årsaker til sykdom og dermed bedre forebygging og behandling av sykdom. Kunnskapen vil omfatte påvisning av nye gener assosiert med komplekse sykdommer og ny informasjon om samspillet mellom gener og miljøfaktorer.

 Biobank Norge

Etter avslutning av FUGEs finansiering av Biohealth i 2012 vil det nasjonale konsortiet og forskningsinfrastrukturen utviklet gjennom Biohealth drives videre som Biobank Norge. Biobank Norge er en videreføring av samarbeidet mellom partnerne i Biohealth, og i tillegg er konsortiet utvidet med de fire regionale helseforetakene i Norge. Utvidelsen ble gjort for å inkludere de kliniske forskningsbiobanker i tillegg til de populasjonsbaserte helseundersøkelser og biobanker.

Biobank Norge finansieres av Forskningsrådet i perioden 2011-2013 for utvikling av en nasjonal forskningsinfrastruktur for både populasjonsbaserte og kliniske biobanker. Langsiktig mål er å etablere Biobank Norway som den nasjonale forskningsbiobanken i Norge, med biobanker lokalisert på to steder; ved Folkehelseinstituttet i Oslo (hvor biologisk materiale tilhørende MoBa lagres), og ved NTNU/HUNT i Levanger (hvor blant annet CONOR-materialet lagres). Biobank Norge har også som mål å maksimere bruken av biobanker som utgangspunkt for forskning og tilby konkurransedyktige biobank-tjenester på høyt internasjonalt nivå.