Hopp til innhold

Artikkel

Godkjenning av artikler

Publisert Oppdatert

Artikler basert på MoBa data og/eller biologisk materiale må godkjennes av MoBa administrasjonen før publisering. Denne sjekklisten for artikler sikrer at analysene blir utført i henhold til avtalen og at MoBa er korrekt beskrevet. Publikasjonsrutinene beskriver kravene MoBa stiller for artikler som er basert på MoBa data og/ eller biologisk materiale.

Artikler basert på MoBa data og/eller biologisk materiale må godkjennes av MoBa administrasjonen før publisering. Denne sjekklisten for artikler sikrer at analysene blir utført i henhold til avtalen og at MoBa er korrekt beskrevet. Publikasjonsrutinene beskriver kravene MoBa stiller for artikler som er basert på MoBa data og/ eller biologisk materiale.


Sjekkliste for MoBa-artikler (utfyllbar word) skal sendes inn sammen med artikkelen.

Publikasjonsrutiner, engelsk (pdf)

Alle artikler som bruker MoBa-data og biologisk materiale, må sendes til MoBa for godkjenning. Dette er ikke en vitenskapelig gjennomgang. Manuskriptet vil bli revidert for å beskytte konfidensialitet og sikre at kohorten er beskrevet riktig. Obligatoriske referanser må inkluderes, og analysene må følge forskningsspørsmålene i den signerte avtalen. Vi vil gi råd og tilbakemeldinger til forfattere der vi tror dette kan være nyttig. Folkehelseinstituttet (FHI) tar ikke ansvar for det vitenskapelige innholdet i manuskriptet.

1. Hovedmålet med MoBa

Artikkelen må omhandle et tema som er innenfor det hovedmålet med MoBa, som er å finne årsaker til sykdommer. Ytterligere mål er å oppdage tidlige tegn på sykdommer og å beskrive utviklingen av sykdommer.  

Følgende referanseartikler inneholder beskrivelser av MoBa sine mål og metoder:

 • Magnus P et al. Cohort profile: The Norwegian Mother and Child Cohort Study. Int J Epidemiol 2006; 35: 1146-50
 • Magnus P et al. Cohort Profile Update: The Norwegian Mother and Child Cohort Study. Int J Epidemiol 2016; 45:382-8.

2. Standard tekst for alle manuskripter basert på MoBa data og/eller biologisk materiale

a. Tittel

MoBa må gjøres synlig ved å inkludere The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study i tittel, eller under-tittel av publikasjonen.

b. Keywords

Vennligst inkluder akronymet MoBa og / eller The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study som nøkkelord for å sikre at MoBa-kohorten blir identifisert konsekvent i vitenskapelige artikler basert på data og biologisk materiale fra MoBa. 

Dersom data fra Medisinsk fødselsregister (MFR) brukes, vennligst inkluder akronymet MBRN og/eller Medical Birth Registry of Norway som nøkkelord. 

c. Abstract

Følgende tekst skal brukes i alle manuskripter: "This study is based on the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa)."  

Dersom data fra MFR ble brukt, skal følgende tekst være inkludert: "..and uses data from the Medical Birth Registry of Norway (MBRN)."

d. Material and Methods

Følgende tekst skal brukes i alle manuskripter:

"The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa) is a prospective population-based pregnancy cohort study conducted by the Norwegian Institute of Public Health. Participants were recruited from all over Norway from 1999-2008. The women consented to participation in 40,6% of the pregnancies. The cohort now includes 114 500 children, 95 200 mothers and 75 200 fathers. The current study is based on version (to be filled in) of the quality-assured data files released for research on (to be filled in)."

Hvis data fra MFR ble brukt skal følgende tekst inkluderes: 

"The Medical Birth Registry (MBRN) is a national health registry containing information about all births in Norway."

Hvis blodprøver ble brukt i studien skal følgende teks inkluderes:

"If blood samples were used in the current study the Follo: Blood samples were obtained from both parents during pregnancy and from mothers and children (umbilical cord) at birth."

Følgende tekst om godkjenninger skal inkluderes i alle manuskripter: 

"The establishment of MoBa and initial data collection was based on a license from the Norwegian Data protection agency and approval from The Regional Committee for Medical Research Ethics. The MoBa cohort is currently regulated by the Norwegian Health Registry Act. The current study was approved by The Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (to be filled in)."

e. Acknowledgements

Alle manuskripter

Følgende tekst skal inkluderes i alle manuskripter: 

"The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study is supported by the Norwegian Ministry of Health and Care Services and the Ministry of Education and Research. We are grateful to all the participating families in Norway who take part in this on-going cohort study."

Manuskripter basert på MoBa Genetics

Følgende teks skal inkluderes i alle manuskripter basert på genomiske data (MoBa Genetics): 

“We thank the Norwegian Institute of Public Health (NIPH) for generating high-quality genomic data. This research is part of the HARVEST collaboration, supported by the Research Council of Norway (#229624). We also thank the NORMENT Centre for providing genotype data, funded by the Research Council of Norway (#223273), South East Norway Health Authority and KG Jebsen Stiftelsen. We further thank the Center for Diabetes Research, the University of Bergen for providing genotype data and performing quality control and imputation of the data funded by the ERC AdG project SELECTionPREDISPOSED, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Trond Mohn Foundation, the Research Council of Norway, the Novo Nordisk Foundation, the University of Bergen, and the Western Norway health Authorities (Helse Vest)”.

Konsortium-manuskripter hvor MoBa bidrar med metadata

I konsortiumsamarbeid vil MoBa bare utgjøre en del av datamaterialet som presenteres i en artikkel, og plikten til å henvise til MoBa kohorten er mindre omfattende. MoBa bør anerkjennes i Acknowledgement (se teksten over), og følgende må inkluderes i Material og metode:

This study includes data from the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa) conducted by the Norwegian Institute of Public Health.

Hvis det ikke er mulig å inkludere beskrivelse og referanse til MoBa i konsortium-manuskriptet, må en minimumsbeskrivelse av MoBa med hoved referanser inngå i tilleggsdelen. Forskere som bidrar til konsortium-manuskripter med MoBa data må sende en kopi av den publiserte artikkelen til MoBa administrasjonen. Artikkelen vil da inngå i vår publikasjonsliste.

3. Referanser 

Obligatorisk i alle manuskripter basert på MoBa 

 • Magnus P, Birke C, Vejrup K, Haugan A, Alsaker E, Daltveit AK, Handal M, Haugen M, Hoiseth G, Knudsen GP, Paltiel L, Schreuder P; Tambs K, Vold L, Stoltenberg C. Cohort Profile Update: The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Int J Epidemiol 2016; 45:382-8.

Obligatorisk dersom biologisk materiale er brukt

 • Liv Paltiel Anita Haugan, Trine Skjerden, Kari Harbak, Siri Bækken, Nina Kristin Stensrud, Gun Peggy Knudsen and Per Magnus et al. The biobank of the Norwegian Mother and Child Cohort Study – present status. Norsk Epidemiologi 2014; 24 (1-2): 29-35 29

Andre referanser, hvis relevant

 • Nilsen RM, Vollset SE, Gjessing HK, Skjærven R, Melve KK, Schreuder P, Alsaker ER, Haug K, Daltveit AK, Magnus P. Self-selection and bias in a large prospective pregnancy cohort in Norway. Paediatr Perinat Epidemiol 2009; 23: 597-608
 • Magnus P, Irgens LM, Haug K, Nystad W, Skjaerven R, Stoltenberg C and the MoBa Study Group. Cohort profile: The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Int J Epidemiol 2006; 35:1146-50.
 • Rønningen KS, Paltiel L, Meltzer HM, Nordhagen R, Lie KK, Hovengen R, Haugen M, Nystad W, Magnus P, Hoppin JA. The biobank of the Norwegian Mother and Child cohort study. Eur J Epidemiol 2006; 21:619-25.
 • The Norwegian Mother and Child Cohort Study, End of Enrolment – Protocol II, Revised October 2012 
 • Duale, N., et al., Human blood RNA stabilization in samples collected and transported for a large biobank. BMC Res Notes, 2012.
 • Duale N., et al., Long-term storage of blood RNA collected in RNA stabilizing Tempus tubes in a large biobank – evaluation of RNA quality and stability. BMC Res Notes, 2014.
 • Meltzer HM1, Brantsaeter AL, Ydersbond TA, Alexander J, Haugen M. Methodological challenges when monitoring the diet of pregnant women in a large study: experiences from the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Matern Child Nutr 2008;4:14-27.
 • Brantsaeter AL1, Haugen M, Alexander J, Meltzer HM. Validity of a new food frequency questionnaire for pregnant women in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Matern Child Nutr 2008;4:28-43.

4. Syntaksfiler brukt i manuskriptet eller databeskrivelse

Vi ber om at syntaksfiler som danner grunnlag for analysene legges ved når artiklene sendes til MoBa for godkjenning. Syntaksfilene må definere alle variabler/algoritmer som er benyttet i analysene. Det er ønskelig med en kort beskrivelse av hver variabel for å forklare konstruksjonen og en beskrivelse av studiepopulasjonen. Artikler uten syntaksfiler vil ikke bli vurdert for godkjenning av MoBa.

En beskrivelse av hvilke MoBa data og variabler som brukes i analyser må legges ved manuskripter fra meta-analyser og konsortiumstudier.

Syntaksfiler eller databeskrivelsen sendes morbarndata@fhi.no. Det er viktig at publikasjoner fra MoBa holder høy kvalitet, både på data og analyser. Vi må unngå sprikende resultater mellom artikler ved forhold som skulle være like. Ved å lage et bibliotek av syntaksfiler kan vi standardisere og kvalitetssikre bruk av data fra MoBa. Slike data vil bare bli benyttet for å reprodusere resultatene i tilgrensende publiserte artikler, og for å kommentere omkring disse resultatene i brev til redaksjoner. Ingen originaldata fra syntaksfiler skal benyttes uten eksplisitt godkjenning fra opprinnelige forskere i en egen avtale.

5. Konfunderende effekter

MoBa har en restriktiv policy når det gjelder publisering av konfunderende effekter av bakenforliggende variabler, for å unngå interessekonflikter med andre studier. Slike opplysninger bør ikke publiseres, men kan opplyses om til bedømmelseskomiteen eller redaktøren av tidsskriftet om nødvendig.

6. Open data access 

Forskeren kan ikke gjøre MoBa-datamaterialet på individuelt nivå tilgjengelig for andre i forbindelse med publisering, med begrunnelse i det norske lovverket. Forsker må opplyse om hvor man kan henvende seg for å søke om tilsvarende datasett.

Forslag til standardtekst til tidsskrifter som ønsker tilgang til forskningsfilen:

“The consent given by the participants does not open for storage of data on an individual level in repositories or journals. Researchers who want access to data sets for replication should submit an application to datatilgang@fhi.no. Access to data sets requires approval from the Regional committees for medical and health research ethics in Norway and a formal contract with MoBa.”

Dersom et tidsskrift krever at summariske data i publikasjoner basert på genomiske data (MoBa Genetics) blir gjort tilgjengelig, vennligst kontakt mobaadm@fhi.no så tidlig som mulige.

7. Aksepterte artikler

Vennligst send en kopi av manuskriptet i PDF-format til mobaadm@fhi.no så snart artikkelen er godkjent for utgivelse i et vitenskapelig tidsskrift.

Medieomtale 

Vi oppfordrer til mediedekning av publiserte MoBa-artikler der det er hensiktsmessig for å øke kunnskapen om studien, samt vise deltakende familier og andre relevante målgrupper at studien genererer verdifulle resultater. All kontakt med journalister skal være basert på resultater antatt eller publisert i vitenskapelige tidsskrifter, eller som trykte abstrakter på vitenskapelige konferanser, og det bør klart fremgå at resultatene er fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen. Ønsker du hjelp med en pressemelding, vennligst kontakt kommunikasjonsansvarlige i MoBa. Vennligst send en kopi av pressemeldingen eller mediedekningen til mobaadm@fhi.no Pressemeldinger kan bli offentliggjort på Folkehelseinstituttets hjemmeside sammen med publikasjonslisten for MoBa.

Kort populærvitenskapelig sammendrag av den aksepterte artikkelen

Ved behov vil vi be deg om å lage et kort, populært sammendrag av artikkelen som kan brukes til kommunikasjon og formidling, og sende det til mobaadm@fhi.no.

Innhold på denne siden