Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvordan søke om tilgang til data og biologisk materiale fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Hvordan søke om tilgang til data og biologisk materiale fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen

Artikkel

Hvordan søke om tilgang til data og biologisk materiale fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa)

Publisert Oppdatert

Her finner du informasjon om hvordan du søker tilgang til data og biologisk materiale fra MoBa samt hvilke krav som stilles og hva søknaden må inneholde.

Her finner du informasjon om hvordan du søker tilgang til data og biologisk materiale fra MoBa samt hvilke krav som stilles og hva søknaden må inneholde.


Innhold på denne siden

På grunn av ferieavvikling har MoBa administrasjonen redusert bemanning fra 28. juni til 13. august (uke 26 - 32).                                                                                  MoBa administrasjoner er stengt 12. - 30. juli (uke 28 – 30).                                    Henvendelser til mobaadm@fhi.no vil besvares så snart som mulig, men svartid vil kunne være lenger enn normalt. Søknader om data som mottas etter 28. juni vil ikke behandles før i august.                                                                                MoBa-administrasjonen ønsker alle en god sommer! 

Her finner forskere informasjon om hvilke data og biologisk materiale som fins tilgjengelig fra MoBa, vilkår for å søke om utlevering av data og materiale, lenker til søknadsskjema og informasjon om hva som skjer etter at søknaden er levert.

MoBa er en helseundersøkelse med unike helsedata og tilhørende biologisk materiale som forvaltes som en nasjonal infrastruktur for forskning. MoBa data brukes av forskere og forskningsgrupper ved både Folkehelseinstituttet, og andre forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Forskningen må være innenfor formålet til MoBa og deltakernes avgitte samtykke. All bruk av data og biologisk materiale fra MoBa er underlagt norsk lovgivning. 

Data og biologisk materiale fra MoBa

Søknadsprosessen er den samme enten du søker om tilgang til data, genetiske data (MoBa Genetics) og/eller biologisk materiale.

Du finner nyttig informasjon til MoBa-forskere på følgende side:

Saksbehandlingstid

Beregnet saksbehandlingstid fra komplett søknad til avtale foreligger er normalt mellom 3 og 5 uker. Etter at avtale er inngått må det beregnes ventetid for utlevering av data og/eller biologisk materiale. Ventetiden avhenger av prosjektets kompleksitet og generell pågang hos MoBa. Det anbefales i alle tilfeller å være ute i god tid for å søke data.

Søknader om data 

Ved søknad om tilgang til data må forsker være oppmerksom på følgende:

 1. Generelt vil ikke MoBa gi eksklusivitet for bruk av MoBa-data.
 2. Standardvariabler fra Medisinsk fødselsregister (MFR) kan utleveres sammen med data fra MoBa uten egen søknad til MFR.
 3. Maksimal varighet på prosjekter er 5 år.
 4. MoBa er i en prosess for å hente inn samtykke til fortsatt deltakelse fra barna i MoBa (2. generasjon) som har fylt 18 år. Dette arbeidet vil foregå over de neste åtte årene til alle barna i kohorten er 18 år, og kan ha betydning for datasett og biologisk materiale det gis tilgang til. 

Søknader om biologisk materiale

Ved søknad om tilgang til biologisk materiale må forsker være oppmerksom på følgende:

 1. Mengden biologisk materiale i biobanken er begrenset. Høye krav til vitenskapelig kvalitet stilles derfor for prosjekter som skal benytte dette.
 2. Søkeren må gjøre seg godt kjent med hvilke data og biologisk materiale som inngår i MoBa, for å unngå behov for større endringer underveis i prosessen. Dette står i protokollen og i referanseartiklene.
 3. Resultatene fra analyser av biologisk materiale skal returneres til MoBa og kan deretter bli brukt av andre forskningsprosjekter. 
 4. Vesentlige endringer etter at søknaden er godkjent og avtale er mottatt av søkeren medfører at søknaden må behandles på nytt. Utlevering vil da forsinkes.
 5. I perioder med stor etterspørsel etter biologisk materiale vil økt behandlingstid og utleveringstid måtte påregnes.
 6. Plasmaprøvene ble opprinnelig frosset ved -80 grader celsius i 96-brønners plater som ble forseglet med en folie. Når prøvene hentes frem for vitenskapelige analyser tines platen og folien fjernes. Selv om prosedyren er nøye utført, har det likevel ført til en risiko for overføring av små mengder plasma fra en brønn til en annen. Prøvene er nå frosset ved -80 grader celsius i separate Matrix-rør. For diskusjon om konsekvensene dette har for et spesifikt prosjekt, kontakt Per Magnus på telefon: +4792683119.

Les mer om tilbakeføring av analyseresultater 

Prosjektleders ansvar 

Prosjektleder (principal investigator) er ansvarlig for å følge opp forpliktelser i avtalen som er inngått med FHI/MoBa, samt å sørge for at alle medarbeidere i prosjektet også følger disse. Dette gjelder for alle prosjektledere, uavhengig av hvor forskningen i prosjektet utføres. Forpliktelsene inkluderer følgende:

 • Å søke til dataeiere samt Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) ved prosjektstart og ved endringer i prosjektet
 • Å vurdere personvernkonsekvenser (DPIA) ved prosjektstart og ved endringer
 • Å sørge for at medarbeidere følger prosjektets avtaler og kun bruker data og biologisk materiale til det formålet som er gitt tillatelse til i avtale/vedtak
 • Å informere dataeiere om endring i prosjektmedarbeidere fortløpende
 • Å overholde sluttdatoer og slettedatoer
 • Å inngå databehandleravtaler med alle institusjoner der prosjektets medarbeidere er ansatt

Søknadsvilkår

Generelle vilkår for alle prosjekter 

 • Prosjektleder må ha forskningskompetanse tilsvarende PhD-nivå.
 • Søknadens problemstilling(er) må være innenfor formålet med MoBa og deltakernes avgitte samtykke. Data og biologisk materiale fra MoBa skal benyttes til å studere årsaker til sykdom. MoBas formål er beskrevet i protokollen.
 • For søkere fra forskningsinstitusjoner utenfor Norge, må prosjektleder være tilknyttet en norsk forskningsinstitusjon.
 • Før du sender søknad må følgende være avklart:
  • Prosjektet må være godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).
  • Prosjektet må ha lovlig behandlingsgrunnlag i henhold til gjeldende personvernlovgivning og personvernforordningen (GDPR) (forankres ved forskningsinstitusjonen).
  • Finansiering til prosjektgjennomføring må være innhentet.

Spesielle krav for tilgang til biologisk materiale:

 • Problemstillingen kan kun studeres ved bruk av biologisk materiale.
 • MoBa-materialet er egnet for den valgte analysemetoden.
 • Analysemetodene som benyttes må bruke lavest mulig prøvevolum, og bør måle flere komponenter per prøve for å maksimere utnyttelsen av det biologiske materialet. Kun den mengden materiale prosjektet trenger vil bli utlevert.
 • Analyseresultater skal kunne benyttes til nye forskningsformål i MoBa.
 • Søker må vedlegge en beregning av statistisk styrke i analysene i søknaden. 

Søknadsskjema og -prosess

1. Fra desember 2019 må alle med norsk elektronisk ID søke om utlevering av data via Helsedata.no: 

De som ikke har norsk elektronisk ID, må søke på engelsk skjema på fhi.no: Access to data (husk nødvendig dokumentasjon, se punkt 3).

2. Søknaden må beskrive de spesifikke problemstillinger som skal studeres, samt planlagte publikasjoner som skal komme ut av prosjektet.

3. Kun komplette søknader vil bli behandlet. En komplett søknad består av:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Forskningsprotokoll/prosjektbeskrivelse
 • Variabelliste og ev. skjema for biologisk materiale   
 • MFR variabelliste, dersom relevant.
 • Kopi av REK-søknad og REK-godkjenning, samt eventuelle midlertidige vedtak og tilbakemeldinger.
 • Godkjent personvernkonsekvensutredning (DPIA) eller begrunnelse for hvorfor personvernkonsekvensutredning ikke er nødvending. Utredningen må inneholde informasjon om lovlig behandlingsgrunnlag iht. artikkel 6 og 9 i GDPR.
 • Informasjon om finansiering av prosjektet

4. Prosjektleder vil motta en bekreftelse på mottatt søknad.

Søknadsbehandling

 1. MoBa behandler søknader fortløpende. Behandlingstiden er normalt fra 3-5 uker fra komplett søknad er mottatt til avtale er inngått, men kan bli lengre avhengig av søknadens kompleksitet. Se punkt 3 i avsnittet over for beskrivelse av hva som regnes som komplett søknad. Vi gjør også oppmerksom på at i perioder med stor pågang vil økt behandlingstid måtte påregnes. MoBa har mulighet til å avslå søknader (Se under «Søknad ikke godkjent»).
 2. Vesentlige endringer etter at avtale er forelagt prosjektleder medfører at søknaden må behandles på nytt.
 3. Resultatet av søknadsbehandlingen formidles til prosjektleder.
 4. Søknaden blir godkjent (se avsnitt «Søknad godkjent»).
 5. Søknad blir ikke godkjent (se avsnitt «Søknad ikke godkjent»).
 •  

Søknad godkjent

 1. Søker mottar e-post fra MoBa om godkjent prosjekt. MoBa (Folkehelseinstituttet) inngår en avtale med forskningsinstitusjonen som prosjektleder er knyttet til, hvor vilkår for godkjenningen framgår.
 2. Avtaleinngåelse omfatter:
  1. Avtaleverket til MoBa (se punkt Avtaleverk)
  2. Dersom biologisk materiale og tilhørende personopplysninger skal utleveres til institusjoner utenfor EU/EØS, vil standard EU-avtale måtte inngås.
  3. Dersom et prosjekt har internasjonale medarbeidere, skal tilgang til data kun gis via sikker tilgangsløsning, eksempelvis Tjeneste for Sensitive Data ved UiO. Unntak fra dette må begrunnes særskilt.
  4. Ved involvering av tredjeparter, f.eks. ved bruk av eksterne analyselaboratorier for tjenesteoppdrag, vil eventuelle spesifikke vilkår fremgå av avtalen.
 3. Når avtalen er signert, og alle nødvendige skjemaer er fylt ut og returnert, starter uttaksprosessen og informasjon om prosjektet offentliggjøres på FHIs nettsider.
 •  

Søknad ikke godkjent

 1. Søker mottar tilbakemelding om avslag på søknad. Grunnen til avslag kan være:
  1. Prosjektet er ikke innenfor formålet til MoBas og/eller deltakernes samtykke.
  2. Problemstillingene kan studeres uten bruk av biologisk materiale fra MoBa.
  3. Biologisk materiale er allerede godkjent til bruk for tilsvarende problemstilling i annet MoBa-prosjekt.
  4. Det er for lite biologisk materiale tilgjengelig.
 2. Hva kan søker gjøre ved avslag:
  1. Søker kan endre eller justere søknaden og sende den inn på nytt. Søknaden blir da behandlet som en ny søknad.
  2. Søker kan klage på avslaget. Slik klageadgang er hjemlet i forvaltningsloven §28. En eventuell klage sendes til MoBaadm@fhi.no med tre ukers svarfrist.

Avtaleverk 

Avtaleverket til MoBa består av vedtekter, retningslinjer og avtale med standardvilkår. Det beskriver hvordan man får tilgang til, og kan benytte, data og biologisk materiale fra MoBa til forskningsformål. 

Utlevering av biologisk materiale

Prosessen for uttak av biologisk materiale, for prosjekter som krever dette, består av to deler:

 1. Utforming av liste med deltagere (studiepopulasjonen) som skal inngå i utleveringen. Dette gjøres i samarbeid med dataenheten, .
 2. Uttak av avtalt prøvemateriale i Biobanken. Estimering av utleveringstidspunkt gjøres først når utformingen av studiepopulasjonen starter.

Ved utsendelse av det biologiske materialet fra Biobanken til analyselaboratorium, vedlegges to dokumenter som skal returneres:

 • Skjema for registrering av mottakelse av prøvene ved analyselaboratoriet. Dette returneres til Biobanken: .
 • Analyserapport. Denne fylles ut etter at analysene er utført og returneres til dataenheten:

Når analyseresultater og analyserapport er returnert, vil utlevering av spørreskjemadata skje i dialog med dataenheten.

Utlevering av spørreskjemadata og tilgang til genetiske data 

Forventet behandlingstid fra avtale med MoBa foreligger til utlevering av data er normalt mellom 4 og 5 uker, men vil avhenge av prosjektets kompleksitet. I perioder med stor pågang vil økt behandlingstid måtte påregnes.

Utlevering av spørreskjemadata skjer i dialog med dataenheten. Tilgang til MoBa Genetics blir gitt via Tjeneste for sensitive data (TSD) ved UiO etter godkjenning fra MoBa.

Fakturering

Separate fakturaer vil bli sendt til prosjektleder for utlevering av henholdsvis biologisk materiale, spørreskjemadata og tilgang til MoBa Genetics i henhold til avtalen.

Kontaktinformasjon

Saksbehandler () i MoBa:

 • Generelle spørsmål om bruk av MoBa til forskning 
 • Ønsker om å diskutere muligheten for et forskningsprosjekt
 • Kommersielle aktører  

Dataforvalter () i MoBa:

 • Spørsmål knyttet til hvilke data og variabler som er tilgjengelige i MoBa
 • Spørsmål om kobling til andre datakilder 

Biobank ():

 • Spørsmål om tilgjengelig prøvemateriale Biobanken

Kostnader for bruk av MoBa i forskningsprosjekter

Kostnader for bruk av MoBa i forskningsprosjekter finnes i prislisten:

Artikler basert på MoBa

Artikler basert på MoBa må sendes inn til mobaadm@fhi.no til gjennomsyn før artikkelen submitteres til et tidsskrift. Dette for å sikre at analysene er utført i henhold til avtalen og at MoBa er korrekt beskrevet i manuskriptet. MoBa gjør ikke en vitenskapelig gjennomgang. Mer informasjon om godkjenning av artikler samt sjekkliste som skal sendes inn sammen med artikkelen:

Endringer av godkjente prosjektsøknader

Vesentlige prosjektendringer eller forlengelse av pågående prosjekter som ble påstartet før juli 2018, må søkes via skjema på helsedata.no. Det må legges ved følgende til søknaden:

 • Forskningsprotokoll/prosjektbeskrivelse der endringene er beskrevet.
 • Kopi av REK-søknad og REK-godkjenning, samt eventuelle midlertidig vedtak og tilbakemeldinger.
 • Godkjent personvernkonsekvensutredning (DPIA) eller begrunnelse for hvorfor dette ikke er nødvending, med dokumentert forankring i forskningsinstitusjonen. Utredningen må inneholde informasjon om lovlig behandlingsgrunnlag iht. artikkel 6 og 9 i GDPR.
 • Skjema for databestilling, dersom relevant.
 • MFR variabelliste, dersom relevant.

En eventuell endring vil kunne medføre at en ny avtale må inngås med MoBa. 

Dersom det gjelder mindre prosjektendringer: Ta kontakt med for veiledning.