Hopp til innhold

Artikkel

Om luftveisinfeksjonsstudien

Publisert

I dag er omfanget av alvorlig influensa og RS-virusinfeksjoner hos barn i Norge lite kjent. Hensikten med studien er å finne ut hvordan influensa, RS-virus og kikhosteinfeksjoner rammer små og større barn som behandles på sykehus i Norge. Vi vil også kartlegge helse- og samfunnsmessige kostnader av disse sykdommene hos barn. I tillegg vil studien se nærmere på betydningen av vaksinasjon mot influensa og kikhoste.

sykt barn
Foto: Colourbox.com

I dag er omfanget av alvorlig influensa og RS-virusinfeksjoner hos barn i Norge lite kjent. Hensikten med studien er å finne ut hvordan influensa, RS-virus og kikhosteinfeksjoner rammer små og større barn som behandles på sykehus i Norge. Vi vil også kartlegge helse- og samfunnsmessige kostnader av disse sykdommene hos barn. I tillegg vil studien se nærmere på betydningen av vaksinasjon mot influensa og kikhoste.


Hvordan gjennomføres studien?

Studien er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og fem norske sykehus og gjennomføres i regi av NorEPIS-nettverket (Norwegian Enhanced Paediatric Immunisation Surveillance network).

Alle barn i alder 0-18 år som henvises til et sykehus som er med i studien, og som har feber, luftveis- og andre symptomer inviteres til å delta. Deltakelse i studien forutsetter skriftlig samtykke. Studien samler inn relevante opplysninger om studiedeltakerne, for eksempel symptomer, alvorlighetsgrad, og andre forhold gjennom et spørreskjema. I tillegg følges noen deltakere opp med et telefonintervju etter at barnet er skrevet ut fra sykehuset. Det tas også én prøve fra nesesvelget til hver studiedeltaker og prøven testes for ulike virus og bakterier ved sykehusets laboratorium.  Som oftest vil legen som undersøker barnet på sykehuset, uansett rekvirere en prøve fra nesesvelget for å kunne stille riktig diagnose. Den samme prøven vil kunne benyttes i studien, og barnet slipper en ekstra prøve. Prøven sendes videre til laboratoriet på Folkehelseinstituttet, hvor de også testes for flere smittestoffer.

Kobling mot andre registre

I studien sammenstilles opplysninger fra spørreskjema og prøvesvar med informasjon fra flere andre kilder (Norsk pasientregister, Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Medisinsk fødselsregister (MFR), Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR), Reseptregisteret og Statistisk Sentralbyrå) for å kunne undersøke pasientenes bruk av helsetjenester, medisiner og vaksiner, vaksinasjonseffekt, risikofaktorer og mulige komplikasjoner av disse infeksjonene.

Personvern

Prøvene som samles inn i studien lagres i en biobank ved Folkehelseinstituttet. Det innsamlede datamaterialet lagres i en adgangsregulert og passordbeskyttet database, og det benyttes kun avidentifiserte opplysninger for analysene. Opplysninger og prøver anonymiseres ved prosjektets avslutning, slik at det blir umulig å knytte dem til studiedeltakerne også når resultatene publiseres. Prosjektslutt er foreløpig er satt til 31.12.2024.

Internasjonale samarbeidspartnere

Studien samarbeider med en større europeisk studie (Pertinent- Pertussis in Infants European Network) for å måle sykdomsbyrde og forekomst av kikhoste i Europa. 

Finansiering og godkjenning

Studien er finansiert av Norges forskningsråd, Folkehelseinstituttet og European Centre for Disease Control and Prevention. Prosjektleder er overlege Elmira Flem ved Folkehelseinstituttet. Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Publisering av resultater

Resultater fra oppfølgingsstudiene vil publiseres i vitenskapelige tidsskrift og på Folkehelseinstituttets nettsider.

Publikasjoner

  1. Bøås H, Vázquez Fernández L, Bekkevold T, Rojahn AE, Bakken Kran AM, Størdal K, Molvig Debes S, Døllner D, Nordbø SA, Barstad B, Haarr E, Nakstad B,  Leegaard TM, Flem E. Acute Respiratory Illness In Children: A New Hospital Surveillance System in Norway. 35th  annual meeting of the European Society of Paediatric Infectious Diseases, Madrid, Spain May 23-27, 2017 (poster).
  2. Merdrignac L, Tozzi AE, Belchior E, Jané M,  Krizova P, García Cenoz M, Cotter S, Flem E, Pandolfi E, Guillot S, Acosta L, Fabianova K, Díaz González J, O’Sullivan N, Bøås H, AïtBelghiti F, Valero-Rello A, Zavadilova J, Navascués A, Murphy J, Bekkevold T, Muñoz-Almagro C, Bacci S, Pastore Celentano L, Moren A and PERTINENT group. Pilot Season of Pertinent, A Novel Sentinal System to Measure the Burden of Pertussis in Hospitalised Infants in Eu/Eea. 35th annual meeting of the European Society of Paediatric Infectious Diseases, Madrid, Spain May 23-27, 2017 (poster).

Hva er kikhoste?

Kikhoste er en bakteriell luftveisinfeksjon som kan gi alvorlig sykdom hos spedbarn, og kjennetegnes av langvarig og kraftig hoste, karakteristiske kikeanfall og brekninger i følge Smittevernveilederen på fhi.no.

Kikhoste regnes som en svært smittsom sykdom, og har blitt mer vanlig hos eldre barn etter 1997. Kikhostevaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet allerede i 1952 i følge Vaksinasjonsveilederen på fhi.no

Hva er influensa og RS-virus?

Influensa og RS-virus (respiratorisk syncytialt virus) er to ulike virus som kan forårsake akutte luftveissykdommer hos barn. Begge virusene rammer alle aldersgrupper og begge infeksjonene er svært vanlige hos barn. Men noen barn kan bli alvorlig syke og må legges inn på sykehus.
Les mer i Smittevernveilederen på fhi.no om influensa og om RS-virus

I Norge blir årlig influensavaksine anbefalt til barn som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom dersom de blir smittet. Lenke til Vaksinasjonsveilederen på fhi.no.

Det utvikles nå flere vaksiner mot RS-virus som i fremtiden kan beskytte små barn mot denne infeksjonen. Lenke til WHO om vaksineutvikling mot RS-virus