Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjon til kursledere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Informasjon til kursledere

Artikkel

Informasjon til kursledere

Hovedmålet med denne studien er å undersøke effekter av kurset «5 grep for økt hverdagsglede» (Hverdagsgledekurset), basert på den britiske modellen «Five Ways to Wellbeing».

Hovedmålet med denne studien er å undersøke effekter av kurset «5 grep for økt hverdagsglede» (Hverdagsgledekurset), basert på den britiske modellen «Five Ways to Wellbeing».


Kurset tilbys i frisklivssentraler og i NAV og sikter mot å styrke individets ressurser og gi positive erfaringer for å redusere stress, forebygge og mestre dårlig helse, og bekjempe utenforskap. Det er behov for forskning på effekt av tiltak som fremmer helse og forebygger helseproblemer. Prosjektet vil bidra til å tette dette kunnskapshullet. Hvis resultatene våre viser at kurset er effektivt, kan det bidra til å redusere sykdomsbyrden, øke yrkesdeltakelsen, og gi kommunene et godt, nytt og rimelig livskvalitetsfremmende lavterskeltilbud.

Frisklivssentraler

Vi skal gjennomføre en prospektiv intervensjonsstudie i flere enn 30 frisklivssentraler med totalt 600 deltakere. Prospektiv studie betyr at deltakerne vil bli fulgt over tid:

 • før kurs
 • ved oppstart av kurs
 • ved kursslutt
 • etter 6 måneder
 • etter 15 måneder

Vi vil sammenligne målene med tilsvarende mål i den nylig avsluttede Frisklivsstudien (FLS-studien). På den måten måler vi tilleggseffekten av å delta på kurs, i tillegg til ordinær frisklivsoppfølging.

I frisklivssentralene skal deltakerne ikke randomiseres, noe som betyr at alle som inkluderes i studien får tilbud om å delta på Hverdagsgledekurset.

NAV

Prosjektet undersøker effekter i av Hverdagsgledekurset i frisklivssentraler og i NAV. I NAV-delen av prosjektet skal deltakerne randomiseres til intervensjons- eller kontrollgruppe.

Deltakerne

Utvalget består av deltakere over 18 år som er i kontakt med frisklivssentralen eller NAV. Deltakerne kan følge ordinær oppfølging i tillegg til kurset, eller kun delta på kurset. Alle personer som vurderes som aktuelle for Hverdagsgledekurset, og som møter inklusjonskriteriene, skal få informasjon om studien.

Aktuelle deltakere inkluderer de aller fleste, på tvers av alder, problematikk, funksjonsnedsettelse, sosioøkonomisk status, kultur, fysiske eller psykiske helseplager. Kurset var opprinnelig markedsført med «For deg som trenger et løft i hverdagen».

De som sier ja til å bli med i studien oppgir navn, epostadresse og telefonnummer til frisklivsveileder, som orienterer prosjektleder om dette. Deltakere som takker nei til å delta i studien kan likevel delta på kurset. Deltakere rekrutteres og starter på kurs fortløpende i løpet av inklusjonsperioden som er planlagt fra februar 2020 til juni 2021.

Inklusjonskriterier for å delta i studien:

 • 18 år eller eldre
 • Personer som er i kontakt med frisklivssentralen og som vurderes aktuelle for Hverdagsgledekurs

Eksklusjonskriterier:

 • Kognitiv svikt
 • Alvorlig psykisk lidelse, for eksempel aktiv psykose
 • Problemer med å fungere i gruppesammenheng
 • Personer som ikke snakker eller forstår norsk. Kurset er foreløpig ikke utviklet for bruk av tolk.

Frivillig deltakelse og ulikt informasjonsbehov

Deltakelse i studien er frivillig og basert på elektronisk, informert samtykke. Informasjonen må tilpasses hver deltaker. Noen trenger lite informasjon, andre trenger mer.

Her er forslag til informasjon som kan gis:

 1. Inviter deltakeren til å delta i et spennende forskningsprosjekt.
 2. Hvis deltaker ønsker å vite hensikten med studien:
  a. Nytte på deltakernivå: Du viser at Hverdagsgledekurset kan ha gode effekter for deg og andre deltakere. Ved å delta på kurset vil du og de andre deltakerne kunne få det bedre, oppleve mer glede, mening, tilhørighet og tilfredshet, og mindre bekymring og opplevelse av å stå utenfor.
  b. Nytte på Frisklivssentralnivå: Vitenskapelig bevist effekt gjør at frisklivssentralene og kommunene vil satse på dette kurset og tilby det til mange flere som kan ha nytte av det.
  c. Nytte på samfunnsnivå: Vi håper at kurset kan bidra til at folk får det bedre, blir mindre syke, mestrer hverdagen sin bedre, og dermed deltar mer aktivt i arbeidslivet og samfunnslivet for øvrig. Studien gir myndighetene viktig kunnskap når prioriteringer av tiltak skal gjøres i kommunen. Ved gode effekter bør for eksempel hverdagsgledekurset prioriteres og tilbys i alle landets kommuner.
 3. Fortell at svar blir behandlet konfidensielt. Dataene lagres sikkert i Universitetet i Oslos Tjenester for sensitive data (TSD). Deltakerne blir bedt om å oppgi personnummer for at vi skal kunne finne igjen en persons data hvis vedkommende ønsker å trekke seg. Forskerne vil ta bort personnummeret når de analyserer dataene, og det vil ikke være mulig å koble person til resultater i framstillingen av resultatene.
 4. Forklar hva deltakerne praktisk må gjøre hvis de blir med. De må svare på et spørreskjema fem ganger. To av gangene svarer de på skjemaet på kurset. De må logge seg inn med MinID/BankID, og må derfor ha med seg smarttelefon og eventuelt kodebrikke på kursgang 1 og 6. Dersom det er vanskeligheter med å bruke smarttelefon, kan deltaker fylle inn samtykkeskjema og spørreskjema på papir.
 5. Dersom de velger å ikke bli med i studien vil de likevel få delta på Hverdagsgledekurset.
 6. De som deltar i studien vil få mailer med informasjon fra forskningsprosjektet, med tilgang til publiserte resultater når de er tilgjengelige.