Hopp til innhold

Artikkel

Normstudien

Publisert Oppdatert

I denne delstudien ønsker vi å kartlegge hvordan den norske befolkningen opplever sin egen helse.

ungt par i sola
Illustrasjonsfoto: Eugenio Marongiu, Shutterstock.com

I denne delstudien ønsker vi å kartlegge hvordan den norske befolkningen opplever sin egen helse.


For å kunne vurdere hvordan ulike sykdommer, medisiner og helsetjenester påvirker helse trenger man et sammenligningsgrunnlag som forteller hvordan folk flest i Norge opplever sin egen helse.

Normstudien, som er en delstudie i Helseverdistudien, vil beskrive helsen til et representativt utvalg av den norske befolkningen med hensyn til alder, kjønn og bosted i landet. Resultatene skal brukes som referanseverdier ved pasientbehandling for klinikere, for forskere, og beslutningstakere i helsevesenet og myndigheter.

Potensielle deltakere vil bli trukke tilfeldig og får tilsendt en konvolutt med spørreskjema og informasjon om studiet. Deltakere i studien vil være voksne personer over 18 år fra hele Norge. I alt vil 12.000 personer i alle aldersgrupper inviteres til å delta i studien.

Undersøkelsen gjennomføres høsten 2019. 

Hva innebærer det å delta i undersøkelsen?

Ved å delta svarer man på et spørreskjema for å beskrive sin egen helse. Skjemaet kan besvares enten i papirversjon som sendes i posten eller med innlogging til vår elektroniske versjon av skjemaet. Prosjektet vil bruke spørreskjemaet EQ-5D, som er et anerkjent spørreskjema som måler helse på fem ulike områder;

  • Gange
  • Personlig stell
  • Vanlige gjøremål
  • Smerter/ubehag
  • Angst/depresjon

I tillegg til spørsmålene hentet fra EQ-5D er det inkludert spørsmål fra et lignende instrument (PROMIS®-29). Skjema inneholder også noen enkle spørsmål om deg og din bakgrunn.

Utfyllingen av skjemaet tar bare noen minutter.

Blant de som deltar i studien trekkes 10 vinnere som hver vil motta en pengepremie på 10.00 kr. For å kunne være med i trekningen av pengepremiene må skjema være utfylt og returnert til FHI, enten per post eller elektronisk. Frankert konvolutt for retur av skjema vil være vedlagt.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta, og deltakere kan når som helst trekke seg fra studien uten å oppgi grunn. Man kan også kreve å få slettet innsamlede opplysninger om seg selv. Vi gjør oppmerksom på at besvart og returnert spørreskjema vil betraktes som frivillig samtykke til deltakelse.

Hva skjer med informasjonen om den som deltar?

Informasjonen som registreres om den enkelte skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysninger vil bli avidentifisert og slettet senest fem år etter prosjektslutt.