Hopp til innhold

Artikkel

Når barnet ditt deltar i forskning

Publisert

Mange foreldre lurer på hva det å delta i et forskningsprosjekt om familieforhold kan bety for barna deres. Derfor har vi her samlet noen råd og erfaringer knyttet til barns deltakelse i forskning.

Barn som er ute på vinteren
Colourbox.com

Mange foreldre lurer på hva det å delta i et forskningsprosjekt om familieforhold kan bety for barna deres. Derfor har vi her samlet noen råd og erfaringer knyttet til barns deltakelse i forskning.


Hva kan jeg si til barnet mitt på forhånd?

Barn mellom 12 og 15 år som svarer på spørreskjema elektronisk vil få tilsendt et informasjonsskriv sammen med lenken til spørreskjemaet. Her står det litt om hva formålet med studien er og om at det er frivillig å delta. Dersom du ønsker å snakke med barnet om dette i forkant kan det være fint å lese informasjonsskrivet først.

Barn mellom 7-11 år som skal intervjues vil også få et informasjonsskriv når hun/han møter intervjueren. Her er det alderstilpasset informasjon om intervjuet, og det kan være fint å lese dette sammen med barnet når det skal velge om det vil delta eller ikke.

Ellers er det fint for barna å vite at:

  • FamilieForSK er en stor studie der vi spør foreldre og barn i ulike familier om hvordan de har det i familien og i hverdagen sin. Målet er å skaffe mer kunnskap om hvordan vi bedre kan hjelpe barn når familier går gjennom vanskelige perioder. Alle som deltar bidrar til at de som jobber med å hjelpe familier kan gi bedre råd og hjelp til foreldre og barn.
  • Deltakelse er frivillig, og barna kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.
  • De barna og ungdommene som har deltatt har synes det har vært fint å være med. De har særlig synes det har vært fint at deres erfaringer kan brukes til å hjelpe andre barn.
  • Noen 10- og 11åringer ønsker å fylle ut spørreskjema på PC eller mobil i stedet for å bli intervjuet. Det går helt fint! I så fall kan dere sende oss en e-post og gi beskjed om dette, eller gi beskjed til den som ringer dere for å avtale intervjuet.

Hva innebærer det å delta for barna mellom 7 og 11 år?

Innen tre uker etter at dere har samtykket til å delta vil en av dere foreldre bli kontaktet for å avtale intervju med barnet. Før det bør dere har snakket med barnet og spurt om det ønsker å delta i studien. Intervjuet kan gjøres hjemme hos dere eller på et annet sted som dere avtaler med den som skal intervjue barnet.

Selve intervjuet tar ca. en time. Det er et strukturert intervju, og alle spørsmålene besvares ved at barnet svarer på skalaer fra for eksempel «helt enig» til «helt uenig» eller «passer ikke» til «passer helt». Den som intervjuer barnet har med en perm der alle svaralternativene er illustrerte så de skal være enkle for barna å forstå, og barnet vil få en liten figur som det kan bruke til å svare på spørsmålene med.

Hva innebærer det å delta for barna mellom 12 og 15 år?

10 dager etter at foreldrene har samtykket til å delta får barnet tilsendt en lenke med spørreskjema og informasjonsskriv på SMS/e-post. Dette er et strukturert spørreskjema og alle spørsmålene besvares ved å krysse av på ulike skalaer som for eksempel går fra «helt enig» til «helt uenig».

Det tar mellom 30 og 40 minutter og svare på spørreskjemaet, og barnet kan ta pauser underveis. Ved lengre pauser logges barnet automatisk ut. Da kan hun/han fortsette ved å trykke på lenken i SMSen / e-posten fra oss på nytt. Da kommer man rett inn på den siden man var i på spørreskjemaet. Det er ikke mulig å gå tilbake å endre svar etter at man har gått videre til neste side. Dette har vi gjort for at det ikke skal være mulig for noen andre å gå inn på lenken og se hva barnet har svart.

Hvordan opplever vanligvis barn å delta i forskning?

Det er gjort en del undersøkelser av hvordan barn synes det er å delta i forskning, særlig i forskning der de blir spurt om vanskelige opplevelser de kan ha hatt. Resultatene fra disse undersøkelsene viser at de fleste barn og ungdom setter pris på å delta. Særlig trekker barna og ungdommene frem at de opplever det som meningsfylt å bidra til å hjelpe andre barn og ungdom som har det vanskelig. Spørsmålene i FamilieForSK-studien er også prøvd ut på barn i ulike aldre, både gjennom intervjuer og gjennom at barna har svart selv på telefon eller nettbrett. Alle barna som har vært med å prøve ut spørsmålene har fortalt at de synes det har vært fint å delta.

Selv om de fleste barn og ungdom har positive erfaringer med å delta i forskning, kan noen barn kjenne på følelser, som tristhet eller uro i det de svarer på spørsmål som omhandler situasjoner som de opplever som utfordrende. Intervjuerne har fått grundig opplæring og vil møte barnas reaksjoner hvis dette oppstår i intervjuet. Ofte er det fint for barn å få snakke med en voksen om temaer som vekker følelser. Dette er ikke farlig, og spørsmålene vil ikke skape nye vansker hos barnet. Det blir også gjort tydelig for barna at de kan hoppe over spørsmål som de ikke ønsker å svare på.

Hvordan kan jeg snakke med barnet mitt etterpå?

Det barnet har fortalt til intervjueren eller ved å svare på spørreskjemaet er fortalt i fortrolighet, og det er viktig at barnet ikke føler seg presset til å fortelle hva det har svart til foreldrene sine eller noen andre etterpå. Likevel kan mange barn synes det er fint å snakke litt om hvordan det var å delta i forskningen, og dette kan være en fin inngang til samtaler om hva barnet er opptatt av i hverdagen sin. Det kan derfor være fint å snakke litt med barnet etterpå om hvordan det opplevde å blir intervjuet. Da går det for eksempel an å spørre om hvordan det var å få så mange spørsmål? Var det vanskelig å forstå spørsmålene? Var det noe det var ekstra fint å bli spurt om eller noe det var rart eller dumt å blir spurt om?

Det er også fint å si til barnet at det har gjort en viktig jobb ved å delta i forskningen. Alle barna og ungdommene som deltar bidrar til viktig kunnskap om hvordan barn som har det vanskelig kan få bedre hjelpe – det er veldig verdifullt!