Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjon om mulige oppfølgingsundersøkelser av Cann2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Informasjon om mulige oppfølgingsundersøkelser av Cann2021

Artikkel

Informasjon om mulige oppfølgingsundersøkelser av Cann2021

Forskere, politikere og helsemyndigheter ønsker å høre mer om dine meninger, erfaringer og tanker rundt cannabis – svarene fra ungdommer er viktige! Folkehelseinstituttet ønsker derfor å følge opp Cann2021-undersøkelsen med 1) intervju, fokusgrupper eller nytt spørreskjema 2) kobling av data til offentlige registre.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Forskere, politikere og helsemyndigheter ønsker å høre mer om dine meninger, erfaringer og tanker rundt cannabis – svarene fra ungdommer er viktige! Folkehelseinstituttet ønsker derfor å følge opp Cann2021-undersøkelsen med 1) intervju, fokusgrupper eller nytt spørreskjema 2) kobling av data til offentlige registre.


Innhold på denne siden

Alle deltakerne i Cann2021 ble spurt om de ville bli kontaktet igjen for å motta mer informasjon om del 1 og/eller gi tillatelse til at informasjon fra spørreskjemaet ble koblet mot offentlige registre. Du kan lese litt mer om disse to oppfølgingsundersøkelsene her:

1a. Intervju-undersøkelse (dybdeintervju)

Deltakerne i Cann2021-undersøkelse kan bli intervjuet om hvordan ungdom tenker om cannabisbruk og hvilke erfaringer de har med cannabis. Vi vil både snakke med ungdom som ikke har prøvd cannabis og ungdom som har prøvd. Intervjuet vil handle om ungdommers opplevelser med og tanker om cannabis: om de har brukt eller blitt tilbudt cannabis, om de opplever dette som vanlig eller lite vanlig i sin omgangskrets, og hva som kan være positive og negative sider ved å bruke cannabis.

Intervjuet er en uformell samtale mellom deltakeren og en forsker, der ungdommens opplevelser og erfaringer vil være i fokus. Intervjusamtalen vil foregå digitalt (f.eks. på Teams) og vil vare i omtrent én time.

1.b. Intervju i fokusgrupper

Deltakerne i Cann2021 kan også bli invitert til å delta i en gruppesamtale om ungdom og cannabis. Vi ønsker å få innblikk i hva ungdom tenker om cannabis, hvilken status cannabis har i ungdomskulturen, og hvordan ungdom tenker om forebygging. For å finne ut om dette vil vi snakke med ungdom i grupper på 4-5 personer. Gruppeintervjuet er en uformell samtale mellom deltakerne og en forsker, der deltakernes vurderinger og refleksjoner er i sentrum. Gruppeintervjuet vil foregå digitalt (f.eks. på Teams) og vil vare i omtrent én time.

For begge typer oppfølging vil hver av deltakerne få et elektronisk gavekort på 300 kroner for sin tidsbruk.

Prosjektet er finansiert av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Før intervjuet/gruppesamtalene vil deltakerne bli minnet om følgende:

  • Deltakelse er frivillig
  • Deltakerne har rett til å nekte å svare på spørsmål eller å trekke seg fra intervjuet når de måtte ønske det. Opplysninger som de har gitt vil i så fall bli slettet.

Intervjuet/gruppesamtalen er konfidensiell og deltakernes navn eller andre kjennetegn som kunne gjort det mulig å identifisere dem vil ikke under noen omstendigheter bli gjort kjent for andre. Intervjuet/samtalen vil bli tatt opp med lydopptaker, og opptaket vil deretter bli skrevet ned som tekst. I den utskriften blir alle opplysninger om deltakerne anonymisert. Utskriften blir lagret på passordbeskyttet pc, og den vil kun være tilgjengelig for forskergruppen. Lydopptaket blir slettet etter at det er skrevet ned som tekst.  

Deltakerne har rett til innsyn i, og å kreve retting eller sletting av, personopplysninger om seg selv før disse anonymiseres. 

Ta gjerne kontakt med forskerteamet dersom du har spørsmål (Cann2021@fhi.nio eller 98826225)

1.c. Nytt spørreskjema

Det kan være aktuelt å be enkelte deltakere om å besvare et nytt spørreskjema om et år eller to. Spørsmålene vil omhandle mange av de samme temaene som i Cann2021, men vi vil høre om deltakerne har gjort seg nye erfaringer og tanker om cannabis. I tilfelle denne oppfølgingen blir aktuell, vil skjemaet bli sendt deltakerne elektronisk og det skal besvares utenom skoletid. Deltakerne vil få 300 kroner for sin tidsbruk.

 
2. Kobling av data fra spørreskjemaet med offentlige registre

For å undersøke hvordan ungdoms rusmiddelbruk, erfaringer, holdninger og synspunkter på sikt er forbundet med utdanning, arbeid, inntekt, helse og lovbrudd, kan det være aktuelt å koble informasjonen deltakerne har gitt i spørreskjemaet med sammenstilte opplysninger fra en eller flere offentlige registre. Det vi si, vi ønsker å koble dataene til registre som inneholder opplysninger om utdanning, arbeid, inntekt, helse, lovbrudd og bakgrunn.

Slik informasjon finnes eksempelvis i Statistisk sentralbyrås registre for utdanning, inntekt og kriminalitet, og i Norsk pasientregister. Det er kun informasjon som er relevant for problemstillingen som vil hentes ut. Vi ønsker å koble data fra spørreskjema med registre om 2, 5, 8, og 10 år. Dataene vil bli oppbevart på sikker server hos Universitetet i Oslo og de vil bli slettet 10 år etter siste innhenting av data.

Registerkoblinger kan gjøres basert på personnummer etter at prosjektet har fått nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter.

Databehandling og oppbevaring

Folkehelseinstituttet er ansvarlig for Cann2021-undersøkelsen og forbehandlingen av data i de mulige oppfølgingsundersøkelsene. Dataene vil bli oppbevart på en spesiell server på Universitetet i Oslo. Kun et fåtall navngitte forskere vil ha tilgang. Ingen utenforstående (lærere, foreldre, politi eller andre) vil ha tilgang til svarene dine og ingen personopplysninger vil komme fram i noen analyser. Opplysningene vil kun bli gjort tilgjengelig for forskning, uten at navn eller andre direkte personidentifiserbare opplysninger følger med.

Oppfølgingsstudier Cann2021

Har du sagt ja til å delta i noen av disse oppfølgingsstudiene, men ønsker nå å trekke deg?  Ingen begrunnelse er nødvendig. Ta kontakt med prosjektteamet via:

  • e-post: Cann2021@fhi.no
  • telefon: 988 26 225