Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern 4. kvartal 2022»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern 4. kvartal 2022

PasOpp rapport

Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern 4. kvartal 2022

Publisert

9662 pasienter har deltatt siden de kontinuerlige elektroniske målingene i psykisk helsevern (PHV) startet 1. januar 2020, og nå publiseres rapportene fra 4. kvartal 2022. 769 pasienter innlagt i PHV besvarte undersøkelsen i perioden, mot 837 svar i samme periode i fjor.

PHV 4. kvartal 2022.PNG

9662 pasienter har deltatt siden de kontinuerlige elektroniske målingene i psykisk helsevern (PHV) startet 1. januar 2020, og nå publiseres rapportene fra 4. kvartal 2022. 769 pasienter innlagt i PHV besvarte undersøkelsen i perioden, mot 837 svar i samme periode i fjor.


Hopp til innhold

Om publikasjonen

  • Utgitt: 01/2023
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Holmboe O, Danielsen K, Aasgaard K, Ellingsen-Dalskau LH, Iversen HH.
  • ISSN elektronisk: 1890-1565

Pasienterfaringer fra 4. kvartal 2022 - rapporter fra døgnbehandling i psykisk helsevern

Folkehelseinstituttet (FHI) har utviklet og etablert et system for kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer i psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Alle offentlige døgninstitusjoner og private døgninstitusjoner som har avtaler med de regionale helseforetakene skal delta i undersøkelsen. Målet er at alle døgnpasienter i PHV blir informert og får muligheten til å svare på skjemaet mens de fortsatt er innlagt, men nærmest mulig utskrivning. 

Andelen som svarer, er svært lav sammenlignet med antall unike døgnpasienter som innrapporteres til Norsk pasientregister (NPR) for PHV. Enheter og helseforetak oppfordres til å iverksette tiltak for å bedre oppslutningen om brukerundersøkelsen. 

​Alle rapporter for 4. kvartal 2022 ligger som PDF-filer i mapper nederst i denne artikkelen. 

Se også:

Rapportstruktur og behandlingssteder som har fått egne rapporter

Denne gangen har vi publisert rapporter på alle nivå der det er mottatt minst 5 pasientsvar. Rapportene kan være identiske på flere nivå hvis

  • en avdeling eller et HF deltar i undersøkelsen med bare én enhet eller
  • alle pasientsvar er fra én og samme enhet eller avdeling

Her finner du en oversikt over hvilke behandlingssteder som inngår i ulike rapporter, samt hvilke enheter/ behandlingssteder som har kvalifisert for rapport basert på antall mottatte pasientsvar:

Et stort arbeid gjennomført av prosjektansvarlige ved institusjonene

FHI har etablert kontakt med alle nivå i helsetjenesten, og enhetene i PHV har prosjektansvarlige som organiserer datainnsamlingen lokalt, og er i dialog med og rapporterer til FHI om undersøkelsen.

FHI har utarbeidet en arbeidsbeskrivelse til de prosjektansvarlige, og er ansvarlig for å levere alt materiale og bearbeide data, analysere og rapportere resultater fra undersøkelsen.

Kontaktpersoner på RHF-, HF- og enhetsnivå må sørge for at alle døgninstitusjoner som har avtaler med RHF-ene deltar og er korrekt registrert. Relevant informasjon kan meldes per e-post til kem_phv@fhi.no.

Rapporter fra andre kvartal på ulike nivå

Målet er at resultatene skal være relevante for lokalt kvalitetsforbedringsarbeid. Resultatene vil være uvektet og ujustert, og inkludere svar fra erfaringsspørsmålene i spørreskjemaet.

Dersom det er få svarere ved en institusjon eller enhet, er usikkerheten rundt resultatene stor. Følgende regler for rapportering er fulgt:

  1. Hvis fire eller færre har svart: ingen resultatrapporter grunnet anonymitetshensyn. Resultatene vil likevel inngå i resultatene oppgitt for høyere nivå (for eksempel avdelinger, helseforetak eller regionale helseforetak).
  2. Hvis mellom fem og ti har svart: resultater presentert kun som gjennomsnitt, ikke svarfordelinger.
  3. Hvis elleve eller flere har svart: både gjennomsnitt og prosentfordelinger på svarkategorier oppgis.

Fra tverrsnitt til kontinuerlige målinger

Undersøkelsene har tidligere vært gjennomført som tverrsnittsundersøkelser, og pasientene svarte på papirskjema. Undersøkelsene gjennomføres fra 2020 som elektroniske målinger, og pasientene svarer nært opp mot utskrivning.

Årlige rapporter basert på kontinuerlige målinger kan gi statistisk sikrere resultater enn tverrsnittsundersøkelser siden flere pasienter inkluderes per enhet. Det gir bedre muligheter for å lage kvalitetsindikatorer på lavere nivå. Resultatene blir enklere å fortolke og bruke fordi alle pasienter svarer på samme sted i forløpet, mot tverrsnittsundersøkelsene hvor noen pasienter er i starten og noen i slutten av behandlingen når de svarer. Elektroniske målinger gir dessuten raskere datainnsamling og mindre kostnader til porto og trykking.

Lenker:

Kvartalsrapportene nedenfor er organisert alfabetisk, men dersom du raskt vil finne din rapport, tast dette: CTRL + F, og søk så på din enhet

1. ENHETSRAPPORTER - viser resultater for behandlingssteder, avdelinger eller institusjoner med kun én rapporterende enhet

2. AVDELINGER - viser aggregerte resultater for offentlige helseforetak og private organisasjoner med mer enn én/flere rapporterende enheter

3. HELSEFORETAK - viser aggregerte resultater for offentlige helseforetak og private organisasjoner med mer enn én/flere rapporterende enheter

4. REGIONALE HELSEFORETAK