Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Betydningen av lang reisevei til fødeinstitusjon og følgetjeneste for gravide/fødende»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Betydningen av lang reisevei til fødeinstitusjon og følgetjeneste for gravide/fødende

Systematisk oversikt

Betydningen av lang reisevei til fødeinstitusjon og følgetjeneste for gravide/fødende: Systematisk oversikt

Publisert

Hensikten med denne systematiske oversikten er å svare på: Hva er betydningen av avstand til fødeinstitusjon for uønskede hendelser, risiko for komplikasjoner og sykelighet hos gravide/fødende og foster eller nyfødte? Og: Hva er effekten/betydningen av følgetjeneste sammenliknet med ingen følgetjeneste på uønskede hendelser, risiko for komplikasjoner og sykelighet hos gravide/fødende som bor mer enn 90 minutter fra fødeinstitusjon og deres foster eller nyfødte?

Forside utøvere seksuell vold.jpg

Hensikten med denne systematiske oversikten er å svare på: Hva er betydningen av avstand til fødeinstitusjon for uønskede hendelser, risiko for komplikasjoner og sykelighet hos gravide/fødende og foster eller nyfødte? Og: Hva er effekten/betydningen av følgetjeneste sammenliknet med ingen følgetjeneste på uønskede hendelser, risiko for komplikasjoner og sykelighet hos gravide/fødende som bor mer enn 90 minutter fra fødeinstitusjon og deres foster eller nyfødte?


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Engelsk sammendrag

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Ames HMR, Forsetlund L, Larun L, Hval G, Muller AE.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-185-6

Hovedbudskap

Gravide/fødende kan oppleve avstanden mellom hjemmet og fødeinstitusjon som en utrygg situasjon. Hensikten med denne systematiske oversikten er å svare på: Hva er betydningen av avstand til fødeinsti-tusjon for uønskede hendelser, risiko for komplika-sjoner og sykelighet hos gravide/fødende og foster eller nyfødte? Og: Hva er effekten/betydningen av følgetjeneste sammenliknet med ingen følgetjeneste på uønskede hendelser, risiko for komplikasjoner og sykelighet hos gravide/fødende som bor mer enn 90 minutter fra fødeinstitusjon og deres foster eller nyfødte?

Vi søkte i internasjonale litteraturdatabaser etter studier publisert i perioden fra 2010 til2020. Vi inkluderte ni studier. Fra disse hentet vi ut og analyserte data, vi vurderte deres metodiske kvalitet, samt vurderte vår tillit til resultatene med dertil egnet verktøy.

Det er usikkert hvilken betydning reisetid over 60 minutter har for forekomst av komplikasjoner hos gravide/fødende og foster eller nyfødte sammenlignet med reisetid under 60 minutter. Det finnes ikke nok pålitelig forskning som kan svare sikkert på problemstillingen. Det er behov for mer forskning og da med mer standardiserte målemetoder. Det mangler også forskning om effekter av følgetjeneste sammenliknet med ingen følgetjeneste, for alle relevante utfall.

Sammendrag

Innledning

Innbyggere i områder med spredt bosetting har ofte lang reisevei til offentlige tjenestetilbud, for eksempel sykehus. Gravide/fødende i utkantstrøk kan oppleve avstanden mellom hjemmet og fødeinstitusjonen som en utrygg situasjon for seg selv og foster eller nyfødte. Vær- og trafikkforhold, fjelloverganger og ferger kan bidra til uforutsigbarhet med hensyn til reisetid.

Fra 2010 har de regionale helseforetakene i Norge hatt ansvar for en døgnkontinuerlig vaktberedskap og følgetjeneste for fødende med lang reisevei til fødeinstitusjon. En kartlegging utført av VG i 2019 fant at 77 kommuner mangler en fungerende følgetjeneste. Debatten om når grensen for når følgetjenesten skal tilbys pågår fortsatt, til tross for at Stortinget 4. februar 2020 vedtok å ikke flytte grensen fra 90 til 60 min.

Hensikten med denne systematiske oversikten er å framskaffe et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for å svare på følgende problemstillinger:

  1. Hva er betydningen av avstand til fødeinstitusjon for uønskede hendelser, risiko for komplikasjoner og sykelighet hos gravide/fødende og foster eller nyfødte?
  2. Hva er effekten/betydningen av følgetjeneste sammenliknet med ingen følgetjeneste på uønskede hendelser, risiko for komplikasjoner og sykelighet hos gravide/fødende som bor mer enn 90 minutter fra fødeinstitusjon og deres foster eller nyfødte?

Metode

Vi har laget en systematisk oversikt ved hjelp av framgangsmåten beskrevet i Folkehelseinstituttets metodebok for oppsummert forskning og i en fagfellevurdert prosjektplan.

Vi inkluderte studier fra høyinntektsland som undersøkte betydningen av avstand til fødeinstitusjon for gravide/fødende og foster eller nyfødte. Vi inkluderte alvorlige eller livstruende komplikasjoner og alle mulige avstandsmål. Etter en prioritering av utfall fra de interne og eksterne fagfellene inkluderte vi syv utfall hos gravide/fødende og seks hos foster eller nyfødte. Vi søkte etter publikasjoner i syv elektroniske databaser i  desember 2020. Bibliotekaren utarbeidet en søkestrategi som kombinerte emneord og tekstord basert på inklusjonskriteriene og med innspill fra laget og fagfellene. To forskere vurderte uavhengig av hverandre titler og sammendrag med mer enn 50 % sannsynlighet for å møte inklusjonskriteriene, basert på en maskinlæring-classifier og fulltekst opp mot inklusjonskriteriene. Én forsker vurderte resterende titler og sammendrag. 

De fleste studiene presenterte ikke rådata som kunne kombineres i en metaanalyse. Vi oppsummerte derfor primære utfall narrativt og i tabellform.

Vi vurderte tillit til resultatene ved hjelp av GRADE-tilnærmingen for resultater med sammenligninger av mer enn 60 minutters reisetid versus mindre enn 60 minutters reisetid. Resultater for andre sammenligninger (referansegruppe 15 minutter og 15 kilometer) finnes i vedlegg.

Resultat

Det er usikkert om en avstand på mer enn 60 minutter gir økt risiko for komplikasjoner hos gravide/fødende. Ved en avstand på mer enn én time fra fødeinstitusjon var risikoen for tidlig fødsel med svangerskapsforgiftning noe lavere (OR 0,83; 95 % KI 0,69 til 1,0). Vi har svært lav tillit til dette resultatet. Ved en avstand på mer enn én time fra fødeinstitusjon var imidlertid risikoen høyere for eklampsi/HELLP (OR 1,26; 95 % KI 1,01 til 1,59), ikke-planlagt fødsel utenfor fødeinstitusjon (OR 6,37; 95 % KI 5,95 til 6,81) og igangsetting av fødsel av logistiske grunner (OR 5,04; 95 % KI 3,62 til 7,00). Vi har svært lav tillit også til disse resultatene. Ingen av studiene undersøkte betydningen av avstand til fødeinstitusjon for dødelighet hos den fødende, blødning over 500 ml, pasienttilfredshet eller fødselsrifter (3. eller 4. grad).

Det er usikkert om avstand på over 60 minutter gir en økt risiko for komplikasjoner hos foster eller nyfødte. Ved en avstand på mer enn én time fra fødeinstitusjon var risikoen for lav eller svært lav fødselsvekt uklar (ikke mulig å beregne et samlet effektestimat) og for innleggelse i nyfødtintensivavdeling (NICU 2) noe lavere (OR 0,83; 95 % KI 0,67 til 1,03). Vi har svært lav tillit til disse resultatene. Ved en avstand på mer enn én time fra fødeinstitusjon var risikoen høyere for perinatal dødelighet (ikke mulig å beregne et samlet effektestimat) og for prematur fødsel før 37 uker (ikke mulig å beregne et samlet effektestimat). Vi har svært lav tillit til disse resultatene. Ingen av studiene undersøkte betydningen av avstand på APGAR-skår <7 etter 5 minutter.

 Vi fant ingen studier som besvarte problemstilling 2: Effekten/betydningen av følgetjeneste sammenliknet med ingen følgetjeneste på uønskede hendelser, risiko for komplikasjoner og sykelighet hos gravide/fødende som bor mer enn 90 minutter fra fødeinstitusjon og deres foster eller nyfødte.

Diskusjon

Vi kan ikke si noe sikkert om betydningen av avstand på utfall for gravide/fødende og fostre eller nyfødte på grunnlag av de inkluderte studiene. Vi kan heller ikke si noe om hvordan utfallene kan være sammenkoblet. Resultatene i denne systematiske oversikten er muligens generaliserbare til andre høyinntektsland med spredt bosetning som bor langt fra fødeinstitusjon. De kan også være overførbare til andre kontekster der gravide/fødende må reise langt for å nå medisinsk hjelp, for eksempel lav- eller middelinntektsland.

 

Risikoen av avstand til fødeinstitusjon med mer enn 60 minutters reisetid sammenlignet med mindre enn 60 minutter

Utfall

Antall

deltagere
(studier)

Tillit til dokumentasjonen
(GRADE)

Relativ

effekt
(95% KI)

Forventede absolutte effekter

 

Mindre enn 60 minutters reisetid til en fødeinstitusjon

Mer enn 60 minutters reisetid til en fødeinstitusjon

 

Risikoen av avstand til fødeinstitusjon for gravide/fødende

 

Fødsel før 35 uker og

svangerskapsforgiftning

630236
(1 observasjonsstudie)

⨁◯◯◯
SVÆRT LAV b,c

OR 0,83
(0,69 til 1,00)

5 per 1 000

1 mindre per 1 000
(1 mindre til 0 mindre)

 

Eklampsi/

HELLP-syndrom

627849
(1 observasjonsstudie)

⨁◯◯◯
SVÆRT LAV b,c

OR 1,26
(1,01 til 1,59)

2 per 1 000

1 mer per 1 000
(0 mindre til 1 mer)

 

Ikke-planlagt fødsel utenfor fødeinstitusjon

688269
(2 observasjons-studier)

⨁◯◯◯
SVÆRT LAV a

OR 6,37
(5,95 til 6,81)

5 per 1 000

28 mer per 1 000
(26 -30 mer)

 

Igangsetting av fødsel av logistiske grunner

49402
(1 observasjonsstudie)

⨁◯◯◯
SVÆRT LAV a

OR 5,04
(3,62 til 7,00)

4 per 1 000

14 mer per 1 000
(9 - 20 mer)

 

Risikoen av avstand til fødeinstitusjon for den nyfødte

 

 

Innleggelse på nyfødtavdeling nivå 2 (NICU)

49402
(1 observasjonsstudie )

⨁◯◯◯
SVÆRT LAV a,b

OR 0,84
(0,68 til 1,03)

41 per 1 000

6 mindre per 1 000
(13 mindre til 1 mer)

 

KI: Konfidensintervall; OR: Odds ratio

                       

Forklaringer

  1. Vi nedgraderte ett nivå for risiko for skjevheter på grunn av uklar beskrivelse av deltagerne og av avstandsberegning; justert for et begrenset antall forvekslingsfaktorer.
  2. b. Vi nedgraderte ett nivå for presisjon på grunn av upresise data med brede konfidensintervall, noen som krysser null
  3. Vi nedgraderte ett nivå for risiko for skjevheter på grunn av uklar beskrivelse av forvekslingsfaktorer og analyse

Det er behov for forskning relatert til risiko med og uten følgetjenester i Norge. Det er behov for standardisert rapportering med etablerte kjerneutfall, slik at det blir mulig å gjøre metaanalyser av resultatene fra framtidige relevante studier.

Vi identifiserte ikke studier fra høy-inntektsland som rapporterte utfallene blødning, dødelighet hos den fødende, fødselsrifter 3. eller 4. grad, pasienttilfredshet eller APGAR-skåre <7 etter 5 minutter.

Konklusjon

Det er usikkert om reisetid over 60 minutter har noen betydning for komplikasjoner hos gravide/fødende og foster eller nyfødte sammenlignet med reisetid under 60 minutter. Det finnes ikke tilstrekkelig pålitelig forskning som svarer på problemstillingen. Det er behov for mer forskning med standardiserte målemetoder.