Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2015»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2015

Rapport

Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2015

Publisert

Publikasjonene viser 30 dagers overlevelse per regionalt helseforetak, helseforetak og sykehus: totaloverlevelse og overlevelse ved førstegangs hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd.

30dagers_overlevelse_2015-1.jpg

Publikasjonene viser 30 dagers overlevelse per regionalt helseforetak, helseforetak og sykehus: totaloverlevelse og overlevelse ved førstegangs hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd.


Nedlastbar PDF.

Forfattere

Om rapporten

  • Utgitt: 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Hansen TM, Kristoffersen DT, Tomic O, Helgeland J.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-757-9

Hovedbudskap

Se egne rapporter for sykehusene her

I 2015 var dødelighet etter sykehusinnleggelse på norske sykehus på 5 prosent. 211 495 forløp for 171 328 unike pasienter er utgangspunktet for beregningene for totaloverlevelse 2015.

Analysen viser signifikante avvik fra referanseverdien for flere rapporteringsenheter på sykehusnivå. Det er flest signifikante avvik fra referanseverdien for totaloverlevelse og førstegangshjerteinfarkt. Åtte sykehus har signifikant høyere totaloverlevelse, mens fem sykehus har lavere. Seks sykehus har signifikante høyere overlevelse ved førstegangs hjerteinfarkt, mens fem har lavere. Tilsvarende mønster ser man også ved hjerneslag, der to sykehus skårer høyere enn referanseverdien og tre lavere. Ved hoftebrudd kan vi ikke med sikkerhet si at flere enn ett sykehus avviker fra den nasjonale referanseverdien. Flere sykehus avviker signifikant med høyere eller lavere overlevelse på mer enn en indikator.

Av de fire helseregionene er det bare Helse Vest som avviker signifikant med høyere overlevelse – for totaloverlevelse og overlevelse etter hoftebrudd. Helse Nord har signifikant lavere totaloverlevelse mens Helse Sør-Øst har lavere overlevelse etter hoftebrudd. For hjerteinfarkt og hjerneslag er det ingen helseregioner som avviker fra referanseverdien, hverken i positiv eller negativ retning.

Noen avvik skyldes forskjeller i pasientsammensetningen som vårt datamateriale ikke fanger opp, andre avvik kan skyldes reelle forskjeller i behandling som er gitt eller kvaliteten av denne behandlingen. Indikatoren er ikke et entydig mål på behandlingskvalitet på det enkelte sykehus, den kan påvirkes av mange faktorer både på og utenfor sykehuset. Ved å beregne 30 dagers overlevelse kan resultatene for det enkelte sykehus følges over tid, og brukes som grunnlag for kvalitetsforbedringsarbeid og styring. Stor variasjon i sannsynlighet for overlevelse mellom de enkelte sykehus bør følges opp videre.

På nasjonalt nivå er det en svak økning i totaloverlevelse og overlevelse etter førstegangs hjerteinfarkt i den siste fem-års perioden. 30 dagers overlevelse har siden 2011 blitt beregnet og publisert årlig. Økningen i overlevelse kan skyldes flere forhold; for eksempel forbedringer i prehospitale tjenester og medisinsk behandling i sykehus, og kvalitetsforbedringsarbeid i foretakene. Det har vært mye oppmerksomhet knyttet til publiseringen av disse kvalitetsindikatorene. En rekke sykehus og HF har initiert kvalitetsforbedringsarbeid basert på tall fra Kunnskapssenteret, og enkelte sykehus har forbedret overlevelsen betydelig siden rapporteringen startet.

 

Rapporter for det enkelte sykehus

Helse Sør-Øst RHF

Akershus universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF

Diakonhjemmet sykehus

Lovisenberg Diakonale sykehus

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Innlandet HF, Hamar

Sykehuset Innlandet HF, Elverum

Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik

Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer

Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger

Sykehuset Innlandet HF, Tynset

Sykehuset Telemark HF, Skien

Sykehuset Telemark HF, Notodden

Sykehuset Telemark HF, Rjukan

Sykehuset Østfold

Sørlandet sykehus HF, Arendal

Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord

Sørlandet sykehus HF, Kristiansand

Vestre Viken HF, Bærum sykehus

Vestre Viken HF, Drammen sykehus

Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus

Vestre Viken HF, Ringerike sykehus

 

 

Helse Vest RHF

Haukeland universitetssykehus

Voss sjukehus

Haraldsplass Diakonale sykehus

Haugesund sjukehus

Odda sjukehus

Stord sjukehus

Førde sentralsjukehus

Lærdal sjukehus

Nordfjord sjukehus

Stavanger universitetssykehus

 

Helse Midt-Norge

Volda sjukehus

Ålesund sjukehus

Kristiansund sjukehus

Molde sjukehus

Sykehuset Levanger

Sykehuset Namsos

St. Olavs Hospital

Orkdal sykehus

 

Helse Nord RHF

Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen

Helgelandssykehuset HF, Mosjøen

Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana

Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest

Helse Finnmark, Klinikk Kirkenes

Nordlandssykehuset HF, avd Bodø, somatikk

Nordlandssykehuset HF, avd Lofoten

Nordlandssykehuset Vesterålen

UNN HF, Tromsø sykehus

UNN HF, Harstad sykehus

UNN HF, Narvik sykehus

Sammendrag

8. november 2016: Nye beregninger etter feilkoding påvirker resultatene lite

Etter at resultatene om overlevelse for 2015 ble publisert i august 2016, ble det oppdaget en feil i datagrunnlaget.

Årsaken var knyttet til feil koding i felt for medisinske diagnoser. Folkehelseinstituttet har foretatt nye beregninger basert på et oppdatert datagrunnlag. Dette har medført at betydelig flere pasienter nå er med i datagrunnlaget ved Sykehuset Østfold. Det nye datagrunnlaget har ikke medført endringer av betydning, verken for hovedresultatene eller for overlevelse per sykehus. Institusjonsrapporten for dette sykehuset er nå oppdatert med de nye beregningene.

Bakgrunn

Folkehelseinstituttet beregner kvalitetsindikatoren Risikojustert sannsynlighet for overlevelse 30 dager etter utskrivning fra sykehus. Indikatoren beregnes årlig og inngår i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet.

Pasientgrupper

Indikatoren beregnes for pasienter som er innlagt på sykehus i perioden og som er identifisert i Det sentrale folkeregisteret (Folkeregisteret). Det tas hensyn til pasientsammensetning i beregningene, med justering for alder, kjønn, antall tidligere innleggelser og komorbiditet (samtidige lidelser).

Datakilder

Det er benyttet pasientadministrative data utlevert fra Norsk pasientregister (NPR) og opplysninger fra Folkeregisteret om pasientens siste status, og eventuelle dato for død eller emigrasjon. Både pasientadministrative data og opplysninger fra folkeregisteret er utlevert fra NPR.

Rapporteringsnivå

Overlevelse innen 30 dager presenteres for sykehus-, HF- og RHF-nivå. Disse enkelte enhetene benevnes videre som rapporteringsenheter. Det er ikke beregnet sannsynlighet for diagnosespesifikk overlevelse for rapporteringsenheter med færre enn 20 pasientforløp siste år i perioden eller færre enn 100 i løpet av treårsperioden, og totaloverlevelse for enheter med færre enn 400 forløp. Resultatet for hver rapporteringsenhet testes for avvik fra referanseverdien, et representativt gjennomsnitt av de respektive rapporteringsenhetsnivåene.

Kvalitetsindikatoren

Indikatoren er den risikojusterte sannsynligheten (oppgitt i prosent) for overlevelse etter sykehusinnleggelse, beregnet for hver rapporteringsenhet. Følgende indikatorer beregnes:

• 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse (totaloverlevelse)

• 30 dagers overlevelse etter innleggelse for førstegangs hjerteinfarkt

• 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag

• 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd

Den statistiske usikkerheten i indikatoren er stor, spesielt for små sykehus. Vi rapporterer derfor hvilke enheter som skiller seg ut fra gjennomsnittet der avvikene med rimelighet ikke kan tilegnes tilfeldig usikkerhet.

Resultater

211495 forløp for 171328 unike pasienter inngår i beregningene for totaloverlevelse 2015. I 2015 var totaloverlevelsen for landet som helhet 95,2 prosent. På nasjonalt nivå har overlevelse i den siste fem-års perioden hatt en signifikant økning på omtrent 0,5 prosentpoeng totalt (totaloverlevelse) og 0,8 prosentpoeng etter førstegangs hjerteinfarkt.

Analysen viser signifikante avvik fra referanseverdien for flere rapporteringsenheter på sykehusnivå. Det er flest signifikante avvik fra referanseverdien for totaloverlevelse og førstegangshjerteinfarkt. Åtte sykehus har signifikant høyere totaloverlevelse, mens fem sykehus har lavere. Seks sykehus har signifikante høyere overlevelse ved førstegangs hjerteinfarkt, mens fem har lavere. Tilsvarende mønster ser man også ved hjerneslag, der to sykehus skårer høyere enn referanseverdien og tre lavere. Ved hoftebrudd kan vi ikke med sikkerhet si at flere enn ett sykehus avviker fra den nasjonale referanseverdien. Flere sykehus avviker signifikant med høyere eller lavere overlevelse på mer enn en indikator.

Av de fire helseregionene er det bare Helse Vest som avviker signifikant med høyere overlevelse – for totaloverlevelse og overlevelse etter hoftebrudd. Helse Nord har signifikant lavere totaloverlevelse mens Helse Sør-Øst har lavere overlevelse etter hoftebrudd. For hjerteinfarkt og hjerneslag er det ingen helseregioner som avviker fra referanseverdien, hverken i positiv eller negativ retning.

Diskusjon

Overlevelse på norske sykehus er høy, men resultatene viser at det er til dels stor variasjon mellom sykehus. For de fleste sykehus er forskjellene beskjedne, men det finnes noen som avviker til dels betydelig fra den nasjonale referanseverdien. Noen forskjeller kan skyldes forskjeller i pasientsammensetningen som vårt datamateriale ikke fanger opp, andre forskjeller kan skyldes reelle forskjeller i den behandling som er gitt eller kvaliteten på denne behandlingen. Indikatoren er ikke et entydig mål på kvaliteten av behandlingen på det enkelte sykehus og må ses i sammenheng med andre relevante indikatorer.

Resultater på denne indikatoren kan påvirkes av mange faktorer både på og utenfor sykehuset. En rekke forhold bør undersøkes nærmere for å kunne sikre fortsatt høy overlevelse for norske pasienter og for å kunne bedre forstå hvilke andre forhold som bidrar til lavere sannsynlighet for overlevelse ved enkelte sykehus. Ved å beregne 30 dagers overlevelse kan resultatene for det enkelte sykehus følges over tid, og brukes som grunnlag for kvalitetsforbedringsarbeid og styring. Stor variasjon i sannsynlighet for overlevelse mellom det enkelte sykehus og referanseverdien bør følges opp videre.

Rapporten utdyper kvalitetsindikatorer

Rapporten er et supplement og en leseveiledning for overlevelsesindikatorene for 2015 som er publisert på helsenorge.no.

Den 25. august publiserte Helsenorge.no 140 nasjonale kvalitetsindikatorer, blant annet om overlevelse. Denne nye rapporten fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet er et supplement og en leseveiledning for disse overlevelsesindikatorene.