Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (4. utgave 2015)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (4. utgave 2015)

Veileder

Forebygging av legionellasmitte – en veiledning (4. utgave 2015)

Publisert

Vannrapport 123 er fjerde utgave av veiledningen. Den erstatter tredje utgave fra desember 2012.

Forside Legionella.jpg

Vannrapport 123 er fjerde utgave av veiledningen. Den erstatter tredje utgave fra desember 2012.


Vannrapport 123 erstatter tredje utgave fra desember 2012.

Om publikasjonen

  • Utgitt: Vannrapport 123, 2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Pettersen JE.
  • ISSN elektronisk: 1503-2167

Sammendrag

Veiledningens hensikt er å gi råd om fremgangsmåte og valg av tiltak for å tilfredsstille forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a – Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol, og forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu mv. som omhandler boblebad.

Oppdateringer i denne utgaven

Etter utbruddet av legionærsykdom i Sarpsborg/Fredrikstad-området i 2005, etablerte Helse- og omsorgsdepartementet en prosjektgruppe som fikk i oppdrag å foreta en grundig gjennomgang av gjeldende regelverk og tilsynsordning, og komme med forslag til permanente tiltak for å begrense smitteoverføring av Legionella i Norge.

Arbeidet resulterte i et nytt kapittel 3a – Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol i forskrift om miljørettet helsevern, som trådte i kraft 1. januar 2008. Samtidig ble første utgave av veiledningen om forebygging av legionellasmitte publisert. Det har etter dette vært to større revisjoner av veiledningen, den første ble publisert i september 2010 og den neste i desember 2012.

Foreliggende rapport er en oppdatering av sistnevnte. Den er supplert med ny informasjon, og det er gjort noen redigeringsmessige endringer. Det er et mål å oppdatere veiledningen når ny kunnskap og erfaring tilsier at dette er ønskelig. Veiledningen foreligger bare i elektronisk utgave.

I tillegg til det redigeringsmessige, er de viktigste endringene som følger:

Kapittel 1. Historikk

Statistikk over antall tilfeller av legionærsykdom i Norge slik de er registrert i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet, er oppdatert fram til og med 2014.

Kapittel 2. Generelt om legionellabakterier og legionellose

Kapitlet er en del omredigert og mer utfyllende om smittefare og om legionellaarter. Referansekapitlet er supplert med litteraturhenvisning til European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) og WHO.

Kapittel 3. Regelverk

Nytt kapittel 3.3.2 Varsling ved funn av legionella, påpeker anleggseiers opplysningsplikt og gir råd om praktisering av denne ved funn av legionellabakterier.

Kapittel 3.3.3 er oppdatert i henhold til nye bestemmelser i forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a, om akkrediterte tilsynsorgan for kjøletårn og luftskrubbere.

Kapittel 6. Behandlingsmetoder

Kapittel 6.4 er oppdatert om nytt regelverk om markedsføring og bruk av biocider.

I kapittel 6.7 opplyses om at utstyr for kontinuerlig behandling av interne ledningsnett med kloramin er kommersielt tilgjengelig.

Kapittel 6.11 Kobber-/sølvionisering, er oppdatert på bakgrunn av en litteraturgjennomgang om mulig resistensutvikling ved bruk av metoden, og betydningen av å opprettholde effektive konsentrasjonsnivå av kobber- og sølvioner.

Referansekapitlet er supplert med litteratur om kobber-/sølvionisering og kloramin.

Kapittel 7. Interne ledningsnett som forsyninger dusjer og andre aerosoldannende tappepunkter

I kapittel 7.5.3 er det tatt inn en illustrasjon av tiltak som kan bidra til økt sirkulasjon i avgreininger til lite brukte tappepunkter.

I kapittel 7.5.4 er det tatt inn en tabell med retningsgivende verdier for skoldingsfare ved eksponering av bar hud for varmt vann.

I kapittel 7.5.7 er det henvist til teknisk rapport fra CEN «Recommendations for prevention of legionella growth in installations inside buildings conveying water for human consumption», som gir råd om minsteavstander og plassering av ledninger i husinstallasjoner.

I kapittel 7.6. 4 er det presisert at gjennomspyling for å hindre stillestående vann er viktig også ved bruk av kontinuerlig vannbehandling.

I kapittel 7.9.1 om tolkning av prøveresultater i risikovurderinger, er det henvist til artikler som påpeker at frekvensen av positive legionellaprøver er viktigere enn konsentrasjonen av legionella i den enkelte prøve.

Kapittel 9. Kjøletårn

Tabell 9.1 i kapittel 9.6.1 er oppdatert med eksempler på kontroller som kan utføres på stedet, og som kan være nødvendig for å sikre god drift. Hensikten med kontrollparameterne er beskrevet i ny tabell 9.6.2.

Referansekapitlet er supplert med retningslinjer fra engelske Health and Safety Executive (HSE): Legionnaires`disease: Technical guidance. Part 1: The control of legionella bacteria in evaporative cooling systems, HSG274 Part 1, 2013

Kapittel 15. Andre mulige smittekilder

Kapittel 15.2 er oppdatert med mer utfyllende informasjon om legionellaforekomst i tannlegeuniter og forbyggende tiltak, med henvisning til norsk og engelsk litteratur,

Nytt kapittel 15.15. Høytrykksspyling, beskriver smittefaren ved bruk av høytrykkspylere, og tiltak for å redusere faren for smittespredning via aerosolene som dannes.