Hopp til innhold

Forskningsomtale

Jerntilskudd til blodgivere

En del av dem som møter opp for å gi blod har for lav blodprosent (anemi) og må derfor utsette blodgivingen. Anemi skyldes ofte jernmangel. Jerntilskudd er trolig et godt tiltak for å unngå jernmangel og dermed forhindre «bomtur» for blodgivere. Slik konkluderer forfatterne av en oppdatert systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

En del av dem som møter opp for å gi blod har for lav blodprosent (anemi) og må derfor utsette blodgivingen. Anemi skyldes ofte jernmangel. Jerntilskudd er trolig et godt tiltak for å unngå jernmangel og dermed forhindre «bomtur» for blodgivere. Slik konkluderer forfatterne av en oppdatert systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.


Hovedbudskap

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet informasjon om og vurdert effekt av jerntilskudd sammenlignet med ingen jerntilskudd/placebo hos blodgivere og funnet at:

  • Jerntilskudd trolig reduserer andelen blodgivere som må utsette å gi blod på grunn av for lave hemoglobin-verdier (middels kvalitet)
  • Jerntilskudd trolig øker hemoglobin-verdier noe før og etter blodgivning (middels kvalitet)
  • Jerntilskudd trolig øker jernlagrene (ferritin) før og etter blodgivning (middels kvalitet)
  • Jerntilskudd trolig øker uønskede hendelser som forstoppelse, diare, kvalme, oppkast, mageubehag, magekramper, hodepine, svimmelhet og smaksforstyrrelser (middels kvalitet)

Dokumentasjonen fra forskning kan være av varierende kvalitet. Vi skiller mellom dokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått.

Resultattabell

Jerntilskudd_formidling.
Jerntilskudd_formidling.

Bakgrunn

Blodbankene strever med å ha nok blod eller tilgang til blodgivere for å sikre behandlinger hvor blod kreves. Eksempler på situasjoner som krever store mengder blod er trafikkulykker, kompliserte fødsler, brannskader, og kreftbehandling. Det er viktig å ha nok blodgivere da de er av livsviktig betydning.

Jernmangel er en viktig årsak til at personer som møter opp for å gi blod må utsette blodgivingen. Jern er en essensiell komponent i hemoglobin, som sørger for kroppens oksygentransport. Mangel på jern gjør at det ikke dannes tilstrekkelig hemoglobin, og man utvikler anemi. Hos alle som ønsker å gi blod blir hemoglobin (Hb)-nivået målt. Er konsentrasjonen for lav må man utsette blodgivingen, for eksempel i noen uker. Dessverre kommer ikke alle som må utsette blodgivingen tilbake, og blodbanken går dermed glipp av sårt tiltrengt blod. Derfor er det viktig å unngå å måtte utsette blodgiving.

Jernbehandling av blodgivere skal, ifølge Helsedirektoratets veileder for transfusjonstjenester 2014, «skje etter lokalt godkjent prosedyrer».

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskerne i Cochrane-samarbeidet har oppdatert en systematisk oversikt over studier som har undersøkt effekten av jerntilskudd sammenlignet med ingen jerntilskudd/placebo for å redusere jernmangel og forhindre at blodgivere må utsette å gi blod. Forskerne gjorde systematiske søk i flere databaser i november 2013. De fant 30 randomiserte kontrollert studier med til sammen 4704 deltakere. Studiene var utført i Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike, Sveits, Italia, USA, Iran, Thailand, Sør-Afrika. Jernpreparatene varierte i type jernpreparat (karbonyljern, elementært jern og andre jernholdige forbindelser), dose på jerntilskuddet og varigheten på «kuren». Oppfølgingstiden varierte også (fra åtte dager til 16 uker). I noen av studiene var blodgiverne kun menn (7 studier) eller kun kvinner (11 studier), eller begge deler (12 studier). Studiene hadde overordnet høy eller uklar risiko for systematiske skjevheter (bias) og forfatterne vurderte den samlede kvaliteten på dokumentasjonen til å være middels for alle de sju rapporterte utfallene. Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Det bør også presiseres at selv om jerntilskudd gir fordeler i forbindelse med bloddonasjon, så er det relativt mange bivirkninger. Alvorlighetsgrad av disse må veies opp mot fordelene ved å gi blod.

Referanser

Smith GA, Fisher SA, Doree C, Di Angelantonio E, Roberts DJ. Oral or parenteral iron supplementation to reduce deferral, iron deficiency and/or anaemia in blood donors. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD009532.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009532.pub2/abstract

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Fønhus MS, Fretheim A.