Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Utelivsstudien 2017 (prosjektbeskrivelse)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utelivsstudien 2017 (prosjektbeskrivelse)

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Prosjekt

Utelivsstudien 2017 (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Formålet med denne studien er å undersøke bruken av rusmidler i utelivet i Oslo og i enkelte andre byer på Østlandsområdet ved hjelp av salivaprøver (spyttprøver), alkometer og spørreskjema.


Sammendrag

Formålet med studien

Formålet med denne studien er å undersøke bruken av rusmidler i utelivet i Oslo og i enkelte andre byer på Østlandsområdet ved hjelp av salivaprøver (spyttprøver), alkometer og spørreskjema. Hovedformålet er å undersøke forekomsten av rusmiddelbruk, både knyttet til illegale stoffer og alkohol. Studien vil også undersøke bruk av rusmidler i undergrupper (f.eks. kjønn- og aldersgrupper) og se på sammenhengen mellom alkoholkonsum og bruk av illegale rusmidler. I tillegg til mer tradisjonelle rusmidler, vil studien undersøke forekomsten av nye psykoaktive stoffer (NPS) blant deltakerne.

Bakgrunn og målsetting

Det er generelt lite kunnskap, både nasjonalt og internasjonalt, om bruk av illegale rusmidler og alkohol målt med biologiske markører i utelivet. Norge har vært relativt tidlig ute med denne type datainnsamling, og gjennomførte i 2014 er undersøkelse blant ca. 1100 deltakere rekruttert utenfor 12 ulike utesteder i Oslo. Resultatet viste at en svært høy andel av deltakerne hadde erfaring med bruk av illegale rusmidler (2 av 3 hadde prøvd ett eller flere slike stoffer noen gang) og nesten halvparten oppga at de hadde brukt illegale rusmidler siste 12 måneder. Salivaprøvene viste at 25% testet positivt på ett eller flere illegale stoffer, noe som betyr at 1 av 4 hadde inntatt stoffene relativt nylig (de fleste trolig få timer før de avga spyttprøven). Mer enn 90 prosent hadde også en målbar promille. Samlet sett viser dette høye tall for rusmiddelbruk blant «folk på by’n» i Oslo, og årets studie ønsker a) å undersøke om rusmiddelbruken fortsatt er like høy i Oslos uteliv sammenlignet med 2014 samt undersøke om det er de samme typene rusmidlene som blir brukt i tilsvarende omfang, og b) å undersøke om rusmiddelbruken i byer utenfor Oslo skiller seg vesentlig fra bruken i hovedstaden.

Datainnsamling utenfor utesteder og blant personer som ofte er ruspåvirket er utfordrende. Imidlertid vil det å rekruttere blant grupper med spesielt høyt rusmiddelbruk og også inkludere mer objektive mål for bruken, ha flere fordeler sammenlignet med tidligere spørreundersøkelser i den generelle befolkningen (surveystudier). Surveystudier som er gjennomført i ungdomspopulasjonene har utfordringer knyttet til fallende responsrater, seleksjonsproblematikk og de er generelt sårbare for sosialt ønskverdige responser. I tillegg har surveyene vært avgrenset til spesifikke aldersgrupper, ofte begrenset til personer under 30 år. Den foreliggende studien vil kunne gi et bedre bilde av hvilke rusmidler som blir konsumert i blant unge voksne mer generelt og vil også kunne gi informasjon om hvilke demografiske grupper som bruker de ulike rusmidlene. Dette er informasjon som vil være nyttig i indikativ forebyggingsvirksomhet. Resultatene vil bli formidlet til utestedene som kan bruke aggregerte resultater i internt utviklingsarbeid.

Prosjektet har i tillegg et viktig vitenskapelig bidrag ettersom det er få publiserte studier som systematisk har målt prevalens av rusbruk ved hjelp av salivaprøver i utelivet. Det har vært gjennomført noen slike studier blant annet i Sverige og USA, men studiene har også der oftest vært avgrenset til spesielle arrangementer og/eller utesteder i et svært avgrenset område. Vi har ikke kjennskap til noen publiserte studier som har undersøkt rusmiddelbruken i utelivet med biologiske markører ved en rekke utesteder i flere byer samtidig. 

Organisering av studien

Studien er initiert og vil bli gjennomført av Folkehelseinstituttet (FHI), Avdeling for rusmiddelbruk, i samarbeid med Oslo Universitetssykehus (OUS), Avdeling for rettsmedisinske fag. Prosjektleder er avdelingsdirektør Anne Line Bretteville-Jensen og prosjektgruppen består av Linn Gjersing, Jasmina A. Burdzovic og Camilla Lundberg (FHI) samt Hallvard Gjerde og Stig Tore Bogstrand (OUS). FHI vil utarbeide spørreskjema og stå for innsamlingen av intervjudata, promillemåling og salivatester, mens OUS vil analysere salivatestene. Både FHI og OUS vil delta i analyser, utskriving og publisering av resultatene. Trolig vil dataene foreligge klar for analyser mot slutten av 2017.

Datainnsamlingen

Rekruttering av deltakere vil foregå utenfor utesteder som har bevilgning til å selge både øl og brennevin og som er populære og mye besøkt. Stedene må være åpne mellom klokken 23.00 – 03.00 (0.2.00 enkelte steder utenfor Oslo). Studien vil benytte et systematisk opplegg for utvelgelse av utesteder. I Oslo vil en liste over alle utesteder med skjenkebevilling bli innhentet fra næringsetaten i Oslo kommune. Utestedene vil bli utvalgt i samråd med politiet og næringsetaten i henhold til inklusjonskriteriene. Byer utenfor Oslo er valgt ut innenfor en radius på to timers kjøretid fra Oslo og ved at de har et innbyggertall på minst 20 000 personer. Blant disse, vil 8 byer bli tilfeldig trukket ut. Politi og næringsetat i de aktuelle byene vil bli kontaktet for å identifisere utesteder med tilsvarende kjennetegn som Oslo-utvalget, dvs. ut fra type skjenkested, åpningstider og popularitet.

Vi tar sikte på å rekruttere totalt 1800-2000 personer til studien ved hjelp av tilgjengelighetssampling ved de utvalgte utestedene. VI tar sikte på å få omtrent en lik fordeling av antall deltakere mellom Oslo og Østlandsbyene. Datainnsamlingen vil gjennomføres utenfor utestedene av erfarne forskere, samt forskningsassistenter som har gjennomgått en nøye opplæring. Datainnsamlingen vil bli gjennomført i juni og august, samt i september om ikke måltall for antall deltakere er nådd i løpet av august.   

Spørreskjema og spyttprøver vil få tildelt et unikt og korresponderende løpenummer. Salivaprøvene vil bli oppbevart hos OUS, mens spørreskjemaene oppbevares hos FHI. Respondentens promille vil bli påført spørreskjemaene direkte etter måling. Salivaprøvene vil bli destruert av OUS etter at resultatene fra prøvene er elektronisk registrert. Det vil ikke være mulig å identifisere spesifikke enkeltpersoner eller grupper ved hjelp av salivaprøvene eller spørreskjemaene. Spørreskjemaene vil innhente informasjon om forekomst og hyppighet i bruk av illegale rusmidler, alkohol og tobakk/snus i løpet av livet, de siste 12 månedene, de siste 30 dagene og siste 48 timer. Salivatestene vil avdekke nylig bruk av flere titalls ulike illegale rusmidler.

Prosedyrene for datainnsamlingen og innholdet i spørreskjemaet bygger på erfaringer gjort i to tidligere studier; Utelivsstudien 2014 (12 utesteder i Oslo) og Festivalstudien 2016 (6 festivaler i Norge). Begge disse datainnsamlingene var vellykkede og det er ikke meldt om ulemper eller problemer for verken deltakere eller utesteder/festivalarrangører.

Tillatelser

Studien har vært vurdert og fått godkjenning av Regional Etisk Komite (REK).

Finansiering

Datainnsamlingen finansieres av Helsedirektoratet, mens FHI og OUS bidrar med økonomiske og personalmessige ressurser til analyser og publisering.

Publisering

Det tas sikte på å publisere resultatene gjennom populærvitenskapelige artikler og media, samt kvalitetssikre resultatene gjennom publisering i internasjonale fagtidsskrift. Analyser og påfølgende publisering vil starte opp når alle data er innhentet og kvalitetssikret og resultatene fra salivatestene foreligger. 

Medieomtale av studien

https://www.nrk.no/norge/en-av-fire-er-dopet-pa-byen-i-oslo-1.13105393

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Utesteder-mot-narkotika-602998b.html

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/suksessprosjekt-for-et-tryggere-uteliv-bor-bekjempe-narkotika-1.13126562

https://www.nrk.no/norge/narkotikabruk-i-oslo_-utelivsbransjen-opplever-a-bli-straffet-hardere-enn-personen-de-angir-1.13107030

http://www.aftenposten.no/osloby/Utelivet-vil-samarbeide-med-politiet-mot-narkotika-603052b.html

https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/trygtuteliv/nyhet/sammen-mot-narkotika/

Publikasjoner

Rusmiddelbruk blant folk «på byen» i Oslo og seks andre byer på Østlandet (Notat, 2019)

Nordfjærn, Trond; Bretteville-Jensen, Anne Line; Edland-Gryt, Marit; Gripenberg, Johanna. Risky substance use among young adults in the nightlife arena: An underused setting for risk-reducing interventions?. Scandinavian Journal of Public Health. DOI: 10.1177/1403494816665775

Nordfjærn T, Edland-Gryt M, Bretteville-Jensen AL, et al. Recreational drug use in the Oslo nightlife setting: study protocol for a crossectional time series using biological markers, selfreported and qualitative data. BMJ Open 2016;6:e009306. doi:10.1136/bmjopen-2015-009306

Gjerde, Hallvard, Trond Nordfjærn, Anne Line Bretteville-Jensen, Marit Edland-Gryt, Håvard Furuhaugen, Ritva Karinen, og Elisabeth L. Øiestad. «Comparison of drugs used by nightclub patrons and criminal offenders in Oslo, Norway». Forensic Science International, Special Issue on the 53rd Annual Meeting of the International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT)August 30th – September 4th, 2015 Florence, Italy, 265 (august 2016): 1–5. doi:10.1016/j.forsciint.2015.12.029. (Kun sammendraget er åpent for alle, men Rusfagsbiblioteket kan sende hele artikkelen til deg gratis i posten. Send i så fall e-post til Rusfagsbiblioteket og oppgi postadressen din og navnet på artikkelen.) 

Status

Pågående

Prosjektdeltakere ved FHI

Jasmina Burdzovic

Linn Gjersing