Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Tobakkspreventive tiltak - oppslutning, legitimitet og brukerperspektiver (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert


Prosjektet kartlegger tilslutningen til aktuelle innstramminger i lovverket: i opinionen og blant tobakksbrukerne spesielt (brukerperspektiv).


Har du funnet en feil?

Sammendrag

I 2017 vil det bli foretatt nye holdningsundersøkelser i befolkningen. Sentralt står spørsmål om hvilke tiltak som har støtte og om dette er tiltak som kan forventes å gi effekt for en allerede denormalisert røykergruppe.  Det er spesielt interessant å studere hvordan ulike kategorier av tobakksbrukere vurderer mulige nye tiltak, og om opplevd stigma knyttet til tiltak er en spore eller barriere for røykeslutt. En oversiktsartikkel over avdekkede stigmatiseringseffekter blant røykere, som setter ambisjonen om en stadig strengere denormaliseringspolitikk inn i et folkehelseetisk perspektiv skal også utarbeides.

I tillegg arbeides det med kvalitative analyser av den statlige tobakkspolitikken, med henblikk på å identifisere utvikling i problemforståelsen av røykeatferd over tid, begrunnelser for tiltak og samspill mellom aktørene som driver politikken fram, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Datakilder er egen webundersøkelse (tidsserie), Norsk monitor, og data fra evalueringen av kampanjen «På tide å slutte?».

Prosjektet gjennomføres ved Avdeling for rusmiddeltiltak med Gunnar Sæbø som prosjektleder.

Publikasjoner

Sæbø, G. & Ugland, G. (2016). Internasjonalisering av norsk alkohol- og tobakkspolitikk 1945-2015: EU, WHO og Norge som Policy-Maker and Policy-Taker. Tidsskrift for samfunnsforskning, 57(4), 435-448.

Hellman, M., Hakkarainen, P. & Sæbø, G. (2016). Underpinnings of tobacco policy: An epistemic governance perspective. I Hellman, M., Berridge, V., Mold, A. & Duke, K. (eds) Concepts of Addictive Substances and Behaviours across Time and Place. Oxford: Oxford University Press, s. 151-168.

Sæbø, G. (2013) Mot et tobakksfritt samfunn? I Mitt liv som kund: om folkhälsopolitik i Norden. NVC Nordens Välfärdcenter, s. 28-31.

Sæbø, G. (2012). Skal det være nedverdigende å røyke? Kronikk i Dagbladet 6. desember 2012. http://www.dagbladet.no/kultur/skal-det-vaeligre-nedverdigende-aring-roslashyke/63065538

Sæbø, G. (red.)(2012). «Vi blir en sånn utstøtt gruppe til slutt…». Røykeres syn på egen røyking og denormaliseriseringsstrategier i tobakkspolitikken.  SIRUS-rapport 3/2012. Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning. https://www.fhi.no/publ/2012/vi-blir-en-sann-utstott-gruppe-til-slutt...-roykeres-syn-pa-egen-royking-og/

Sæbø, G. (2012). The Regulation of Smoking and Smokers in Norway 1964-2010. I Hellman, M., Roos, G. & von Wright, J. (eds.): A Welfare Policy Patchwork. Negotiating the Public Good in Times of Transition. Helsingsfors: Nordic Centre for Welfare and Social Issues (NVC), s. 21-41.