Hopp til innhold

Prosjekt

Røykesluttstudien (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert

En prospektiv observasjonsstudie blant brukere av nettstedet slutta.no.


Sammendrag

Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet (Hdir) som har pågått siden 2013.

Målet med studien

Målet med undersøkelsen er å sammenlikne effekten av ulike røyke- og snus-sluttmetoder. Vi vil også sammenlikne utfallet av røyke- og snus-sluttforsøkene, og undersøke hva ulike faktorer som alder, kjønn, utdanning og holdninger til røyking betyr for sluttforsøket.

De som besøker slutta.no for å få hjelp til å slutte å røyke eller bruke snus, eller for å redusere bruken, og er 16 år eller eldre kan delta i undersøkelsen.

Hva innebærer deltakelse i studien?

Deltakere i undersøkelsen vil bli bedt om å besvare spørreskjema tre ganger; først ved studiestart, og så etter 6 og 12 måneder. Vi vil samle inn opplysninger om røyke- og snusvaner, tidligere og nåværende slutteforsøk og holdninger til tobakksbruk. I tillegg vil vi spørre om kjønn og alder, utdannelse og arbeid. Deltakere som sender inn alle tre spørreskjemaene vil delta i trekningen av 10 gavekort à 1 500 kr per år.

Hva skjer med informasjonen vi samler inn?

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er bare prosjektgruppen bestående av ansatte ved FHI og Hdir som vil ha tilgang til de innsamlede dataene. Opplysningene vi samler inn vil bli lagret i datafiler adskilt fra deltakernes e-postadresser, men der hver deltaker gis et identitetsnummer. Koblingsnøkkelen (liste der hvert identitetsnummer er koblet med e-postadresse) lagres trygt og adskilt fra de innsamlede dataene. Deltakernes e-postadresser vil bare bli brukt i denne undersøkelsen og vil ikke bli distribuert til andre. Ingen deltaker vil kunne gjenkjennes i rapporter eller andre publikasjoner som kommer fra dette prosjektet.

Datainnsamlingen skal avsluttes 31.12.2018. Alle innsamlede data oppbevares i ti år slik at det vil være mulig å gjennomføre ytterligere oppfølgingsundersøkelser, deretter avidentifiseres data. Basert på de innsamlede data vil prosjektgruppa skrive en norsk rapport/artikkel og flere artikler som skal publiseres i internasjonale tidsskrift. Studien er meldt til Personvernombudet ved Folkehelseinstituttet. 

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i studien, og deltakeren kan når som helst trekke seg uten å oppgi noen grunn. Dersom det skjer vil alle opplysninger om deltakeren bli anonymisert.

Om prosjektet


Kontaktperson FHI

Marianne Lund