Hopp til innhold

Prosjekt

Prehospital CT for tidlig diagnostikk og behandling ved mistanke om hjerneslag eller alvorlige hodeskader - prosjektbeskrivelse

Publisert

Vi skal utarbeide en metodevurdering som skal oppsummere og vurdere dokumentasjonen for klinisk effekt og sikkerhet av prehospital CT og eventuell igangsetting av behandling før ankomst i sykehus, sammenliknet med dagens praksis der både billeddiagnostikk og behandling gjøres i sykehus. I tillegg skal vi vurdere organisatoriske konsekvenser, kostnader og eventuelt kostnadseffektivitet knyttet til tiltaket.


Sammendrag

Ved mistanke om hjerneslag og en del hodeskader er tid til riktig behandling kritisk («time is brain»). Ved hjerneslag forårsaket av blodpropp (iskemisk hjerneslag eller hjerneinfarkt) bør blodproppløsende behandling (trombolytisk behandling eller trombolyse) gis så raskt som mulig, og innen 4,5 timer etter symptomdebut. Dersom hjerneslaget er forårsaket av en hjerneblødning kan trombolyse gi livstruende komplikasjoner og er derfor kontra-indisert. Ved mistanke om akutt hjerneslag eller alvorlig hodeskade er det anbefalt akutt innleggelse i sykehus for å få utført computertomografi (CT) av hodet. Ved mistanke om hjerneslag gis trombolytisk behandling umiddelbart dersom blødning utelukkes. Et høyt fokus på tid i alle ledd i behandlingskjeden er avgjørende for at hjerneskaden skal bli så liten som mulig.  Ved usikkerhet knyttet til alvorlighetsgrad av hodeskader benyttes CT for å identifisere pasienter med behov for oppfølging i nevrokirurgisk avdeling. Prehospital CT, enten i form av stasjonære «CT-stasjoner» utenfor sykehus eller mobile CT-skannere tilpasset bruk i ambulanse, kan i teorien bidra til å bestemme riktig behandlingssted, samt å korte ned tid fra første kontakt med akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) til trombolyse eller annen riktig behandling gis til pasienten (enten under transport eller i sykehus).

Formålet med denne metodevurderingen er å oppsummere og vurdere dokumentasjonen for klinisk effekt og sikkerhet av prehospital CT og eventuell igangsetting av behandling før ankomst i sykehus, sammenliknet med dagens praksis der både billeddiagnostikk og behandling gjøres i sykehus. I tillegg skal vi vurdere organisatoriske konsekvenser, kostnader og eventuelt kostnadseffektivitet knyttet til tiltaket.

Se fullstendig prosjektplan i venstre spalte.

Om prosjektet