Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

PsychGen: Bruk av store datakilder og nye analysemetoder for å forstå utviklingen av psykiske problemer i befolkningen (prosjektbeskrivelse)

Målet vårt er å få ny kunnskap om hvordan genetiske og miljømessige faktorer bidrar til utvikling av psykiske helseproblemer, og å avdekke årsakssammenhenger mellom miljøfaktorer og psykiske lidelser.

Prosjektmål

På tross av at psykiske lidelser er en av de viktigste årsakene til sykefravær og uførhet, er vår forståelse av hvordan psykiske helseproblemer oppstår og utvikler seg fremdeles mangelfull. Hovedformålet med dette prosjektet er å benytte store datakilder og avanserte analysemetoder til å fremskaffe ny kunnskap om hvordan både genetiske og miljømessige faktorer bidrar til utviklingen av psykiske helseproblemer, og å avdekke årsakssammenhenger mellom miljøfaktorer og psykiske lidelser.

Datakilder

Prosjektet benytter data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Dette er en studie som følger mødre og barn fra tidlig i svangerskapet gjennom fødsel, barndom og ungdomstid til tidlig voksen alder. Data på over 100 000 barn og deres foreldre er tilgjengelig. Dette inkluderer også blodprøver som gir informasjon om genetiske risikofaktorer. Gjennom å kombinere disse dataene med omfattende informasjon fra en rekke nasjonale registre på både helse (for eksempel fra primær- og spesialisthelsetjenesten) og andre relevante faktorer (for eksempel utdanning), vil vi få en enestående mulighet til å undersøke utviklingen av psykiske problemer og lidelser i befolkningen. Størrelsen på studien og den brede kartleggingen av symptomer og tegn vil gjøre oss i stand til å undersøke sammenhenger som ikke har vært mulig å studere tidligere.

Alvorlige psykiske lidelser påvirkes av en rekke genvarianter som hver for seg har liten effekt, men som sammen bidrar til å forklare en betydelig del av sykdomsrisikoen. Ved hjelp av data fra store internasjonale samarbeidsprosjekter vil vi identifisere de genvariantene som er assosiert med ulike alvorlige psykiske lidelser. Denne informasjonen vil brukes til å beregne den genetiske sårbarheten (genetisk risikoskåre) for fem psykiske lidelser (schizofreni, ADHD, autisme, bipolar lidelse og depresjon) for hver enkelt MoBa-deltaker. Forskerne vil så undersøke i hvilke livsfaser fra nyfødt til voksen alder denne genetisk sårbarheten kommer til uttrykk, og om utrykket er ulikt for gutter og jenter. En rekke områder vil bli kartlagt, for eksempel kjennetegn på psykisk og fysisk helse, språk, motorikk, personlighetstrekk, skoleprestasjoner og bruk av helsetjenester. Økt forståelse av samspillet mellom gener og miljøfaktorer vil stå sentralt og bidra til å avdekke årsakssammenhenger mellom potensielle risikofaktorer i miljøet som kan påvirkes og psykiske helseproblemer.

Resultatene fra denne studien vil kunne ha dyptgripende konsekvenser for utviklingen av mer effektive strategier for forebygging og behandling. Identifikasjon av tidlige tegn på psykiske lidelser vil kunne hjelpe klinikere til å iverksette tiltak på et tidligere tidspunkt og derfor bedre prognosen.

Prosjektleder er Ted Reichborn-Kjennerud ved Folkehelseinstituttet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Universitetene i Oslo, Århus, Bristol og Cardiff.

Prosjektet MoBaGen har mottatt midler fra Norges Forskningsråd.

Om prosjektet