Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Kjeveortopedi hos barn og unge; en oversikt over systematiske oversikter (prosjektbeskrivelse)

Avdeling for allmennhelsetjenester i Helsedirektoratet har bedt om en systematisk oppsummering av kjeveortopediskbehandling / tannregulering for barn og unge med bittavvik og tannstillingsfeil. Vi vil utarbeide en oversikt over oversikter om effekt av behandlingstiltak innenfor kjeveortopedi.

Barn hos tannlegen
Colourbox.com

Mandat

Avdeling for allmennhelsetjenester i Helsedirektoratet har bedt om en systematisk oppsummering av kjeveortopediskbehandling for barn og unge med bittavvik og tannstillingsfeil. Rapporten skal være et bidrag i Helsedirektoratets revisjon av behandlingsgrunnlag og avgrensningspunkter for hvilke kjeveortopedisk behandlinger som skal dekkes av offentlige midler.

Mål

Vi skal lage en oversikt over systematiske oversikter som har oppsummert effekten av kjeveortopedisk behandling på bittavvik, funksjon, kjeveledd, livskvalitet og bivirkninger.

Bakgrunn

Kjeveortopedi eller tannregulering for barn og ungdom omhandler behandling av bittavvik og tannstillingsfeil. Det kan variere fra å flytte en enkelt tann inn i riktig posisjon i tannbuen til mer omfattende behandling for å flytte flere tenner for å få et best mulig bitt som gir bedre funksjon og hindrer økende bittproblemer. Kjeveortopeder behandler bittavvik og tannstillingsfeil i relasjon til ansiktets vekst som ofte er utslagsgivende for optimal start av behandling (1). Kjeveortopeden som er en spesialist innenfor tannlegeyrket, diagnostiserer og behandler pasientene med tilpasset apparatur. Behandling etter kjeveortopedisk behov kan variere fra mindre tiltak til omfattende aktiv behandling over 1,5-2 år eller mer og kan innebære vedlikeholdstiltak over flere år (2). 

Det er flest barn og unge som henvises til kjeveortoped. Det antas at rundt 30 % i et barnekull har et kjeveortopedisk behandlingsbehov (2). En kjeveortoped stiller diagnose, forebygger og behandler bittfeil og tannstillingsfeil for å bedre funksjon og unngå feilbelastning i kjeveleddene (2, 3). Det fins ulike typer apparatur for å oppnå ønsket behandlingsresultat. Det vanligste er fast tannregulering som blir limt på tennene, for å få tennene til å bevege seg til optimal posisjon. Avtakbare plater er en annen behandlingsmulighet (2). Ved første gangs konsultasjon tas nødvendig dokumentasjon, for eksempel røntgenbilder, foto, bittavtrykk og avtrykk av tannbuen, for å lage studiemodeller for blant annet å fastsette graden av behandlingsbehov. Behandlingen krever god munnhygiene for å unngå utvikling av betent tannkjøtt og karies. Tannpleiere bidrar ofte med veiledning og kontroll av munnhygiene (3). 

Avhengig av behandlingsbehov ytes det refusjon fra HELFO på 40 % til 100 % i henhold til honorartakst (4). Bittavvik varierer fra en tann som står litt ute av posisjon, til alvorlig trangstilling av tennene og store avvik i forholdet mellom over og underkjeve som kan kreve kirurgi og kjeveortopedi kombinert. Refusjonens størrelse avhenger av tilstandens alvorlighetsgrad. For store avvik som leppe-gane spalte, medfødt eller ervervet craniofacial lidelse eller avvik som også krever kirurgisk behandling, gis 100 % refusjon. Tilstander som er vurdert å ha stort behov for behandling, for eksempel overbitt på ni mm eller mer, manglende tenner, eller enkeltsidig kryssbitt eller saksebitt, får dekket 75 % av utgiftene. Laveste refusjonstrinn er 40 % dekning, som dekker for eksempel overbitt på seks til ni mm, åpent bitt eller dypt bitt. Søskenmoderasjon gis fra barn nummer to, og refusjon gis kun når behandling starter innen fylte 20 år. Staten utbetaler årlig om lag 600 millioner i refusjoner etter spesifiserte honorartakster over Folketrygden. Helsedirektoratet vurderer organiseringen og finansieringen av det kjeveortopediske tilbudet i Norge.

Metoder og arbeidsform

Vi vil søke etter systematiske oversikter og presentere disse (5).

Søkestrategi Et systematisk litteratursøk utarbeides i henhold til inklusjons- og eksklusjonskriteriene og vil utføres av forskningsbibliotekar i samarbeid med prosjektgruppen. Søkestrategien vil bli fagfellevurdert av en annen bibliotekar. Utkast til søkeord ligger i vedlegg til prosjektplanen. Vi vil søke i Cochrane Database of Systematic Reviews, Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), Health Technology Assessment (HTA) database, MEDLINE, Embase, Epistemonikos og SveMed. Det søkes etter oversikter som er publisert etter år 2000. 

Inklusjon og eksklusjonskriterier

Populasjon:             Barn og unge under 20 år           
Intervensjon:  Kjeveortopedisk behandling uten kirurgi
Sammenlikning: Alternativ behandling eller ingen behandling
Utfall:     Bittavvik
  Funksjon (for eksempel tyggefunksjon og tale)
  Kjeveledd (for eksempel smerte og gapeevne)
  Livskvalitet (målt med valide spørreundersøkelser)
  Bivirkninger (for eksempel karies, periodontitt, forkortede tannrøtter)
Studiedesign:     Systematiske oversikter basert på randomiserte kontrollerte studier, kontrollerte studier, intervensjonsstudier med avbrutt tidsserie analyse, kohorter
Språk: 

Alle språk i utgangspunktet. Dersom vi finner relevante oversikter på andre språk enn dem som vi behersker internt, vil vi vurdere oversettelse 

 

Eksklusjonskriterier for litteratur Oversiktsartikler av lav metodisk kvalitet og sammendrag som ikke er på engelsk.

Vurdering av litteraturen Litteratursøket vil bli gjennomgått av to forskere som vil vurdere titler og sammendrag uavhengig av hverandre. Dersom minst én mener at referansen kan være aktuell, går den videre til fulltekstvurdering. De samme to personene vurderer studiene i fulltekst uavhengig av hverandre med tanke på inklusjon eller eksklusjon i forhold til de på forhånd fastsatte inklusjonskriterier. Dersom det er uenighet, diskuterer vi med en tredje forsker og prøver å komme til konsensus.

De systematiske oversiktenes metodiske kvalitet vurderes ved hjelp av Kunnskapssenterets sjekkliste (5). Hvis det er uenighet om kvalitetsvurderingen, ber vi en annen prosjektmedarbeider om å avgjøre. Dersom vi finner flere oversikter med samme problemstilling, utfallsmål og metodisk kvalitet, vil vi inkludere bare den med nyeste litteratursøk og med best metodisk kvalitet.

Dataekstraksjon Vi vil hente ut informasjon og utarbeide tabeller over karakteristika ved de inkluderte systematiske oversiktene. For hver oversikt vil vi minimum hente ut informasjon om dato for litteratursøk, problemstilling, populasjon, tiltak og utfall.

Analyser Vi vil lage en oversikt over systematiske oversikter. Vi vil i utgangspunktet basere oss på analysene og sammenstillingene som forfatterne av de systematiske oversiktene har gjort. Vi vil bruke Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) på de ulike sammenlikningene for å vurdere kvaliteten på den samlede dokumentasjon (5). Dersom noen oversikter har brukt GRADE, vil vi vurdere disse og hvis de er gjort i tråd med anbefalingene i GRADE bruke dem.

Eksterne medarbeidere De eksterne medarbeiderne har fått i oppdrag å vurdere og kommentere prosjektplanen og litteratursøket. Videre skal de gi innspill på den ferdige rapporten. Dersom det dukker opp spørsmål underveis, skal de bidra med informasjon.

Kunnskapshull Det rapporteres til oppdragsgiver hvis noen elementer i problemstillingene i mandatet ikke identifiseres. Et nytt oppdrag på en ny systematisk oversikt basert på enkeltstudier kan i så fall bli aktuelt.

 

Referanser 

1. Mitchell L. An introduction to orthodontics. Oxford: Oxford University Press; 2013. 

2. Norsk kjeveortopedisk forening. Tannregulering. Norsk Kjeveortopedisk forening (NKF). [Lest 16. mars 2016]. Tilgjengelig fra: http://www.kjeveortopediskforening.no/c-12-Kjeveortopedi.aspx

3. Helse- og omsorgsdepartementet. II Utfyllende bestemmelser og nærmere retningslinjer til forskriften; pnkt 8 Bittanomalier. I: Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 (Rundskriv I-2/2014). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2014. 

4. Kjeveortopedi - spesialistutdanning. UiO, Det odontologiske fakultet. [Lest 16. mar. 2016]. Tilgjengelig fra: http://www.odont.uio.no/studier/spesialistutdanning/index.html

5. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Slik oppsummerer vi forskning. Håndbok for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. 4. reviderte utg. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten; 2015.

 

Vedlegg. Søkeord

Søket vil bestå av emneord og tekstord for kjeveortopedi, kombinert med filter for systematiske oversikter der det er nødvendig. 

Søkeord utkast:  MeSH emneord: Exp Orthodontics/ 

I tillegg til å søke på emneord, søker vi på ord som forfatterne typisk bruker i tittel og abstract for å beskrive kjeveortopedi/tannregulering generelt og spesielle typer eller behandlingsformer:

- Orthodontic/orthodontics - dentofacial orthopedic/orthopedics - dental orthopedic/orthopedics - orthognathic surgery - braces - retainer/retainers  - occlusal adjustment - palatal expansion - tooth movement - serial extraction - space maintenance

Om prosjektet