Hopp til innhold

Prosjekt

I-MOVE+ (personer 65 år eller eldre) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Europeisk samarbeidsprosjekt om direkte og indirekte effekt av pneumokokkvaksine. Prosjektene I-MOVE+ og SpIDnet II er komplementære og kan ses i sammenheng, men har ulik finansiering og dekker ulike aldersgrupper ( 65 år). Det gjøres analyser både på europeisk og nasjonalt nivå.


Sammendrag

Europeisk studie

Prosjektbeskrivelse europeisk I-MOVE+

Dette er en europeisk multisenterstudie der Norge deltar sammen med 13 prosjektsteder i 10 ulike land. Studien har som formål å beregne beskyttende effekt av ulike pneumokokkvaksiner hos eldre i Norge og Europa. Studien er finansiert av H2020 under grant agreement No 634446. Prosjektslutt er oktober 2018.

Franske Epiconcept er koordinator for både  I-MOVE+ og SpIDnet II. Norge deltar med data om sykdomsforekomst av invasiv pneumokokksykdom og informasjon om vaksinasjon i Norge 2015-2017. Systemisk pneumokokksykdom er en nominativt meldepliktig infeksjon og studien tar utgangspunkt i helseregisterdata samlet inn ved overvåking av pneumokokksykdom i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), informasjon fra Norsk Pasientregister (NPR) og egensamlede data om vaksinasjonsdekning blant personer med invasiv pneumokokksykdom.

Partnere i prosjektet har blitt oppfordret til å tilpasse studieprotokollene for studier i eget land. Studiene i Norge har derfor en generisk del som er felles for de europeiske partnerne/samarbeidslandene i prosjektene, og en norsk del som omfatter analyser av overvåkingsdata fra en lengre tidsperiode og med en senere sluttdato.

Norske oppfølgingsstudier

Prosjektbeskrivelse I-MOVE+ Norway

Formålet med studien er å estimere den indirekte effekten av pneumokokkvaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet på insidensen av invasiv pneumokokksykdom hos eldre med eller uten medisinske risikofaktorer i Norge, etter endringen fra PCV7 til PCV13 i barnevaksinasjonsprogrammet. Studien tar utgangspunkt i meldte tilfeller av invasiv pneumokokksykdom til MSIS i perioden 2009-2017, blant personer som er 65 år eller eldre. Informasjon kobles med data fra NPR og Folkeregisteret, samt informasjon om vaksinasjon innhentet i den generiske I-MOVE+ studien. Prosjektslutt er desember 2021.

Publikasjoner

Savulescu C, Krizova P, Lepoutre A, et al. Effect of high-valency pneumococcal conjugate vaccines on invasive pneumococcal disease in children in SpIDnet countries: an observational multicentre study. Lancet Respir Med 2017;5(8):648-56. doi: 10.1016/S2213-2600(17)30110-8

Hanquet G, Krizova P, Valentiner-Branth P, et al. Effect of childhood pneumococcal conjugate vaccination on invasive disease in older adults of ten European countries. Implications for adult vaccination. Thorax 2018

Om prosjektet


Kontakt