Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Læring og variabilitet i atferd hos førskolebarn (prosjektbeskrivelse)

  Målet med dette prosjektet er å se på hvordan motivasjon virker på læring og atferd hos barn med ADHD.

 2. Genetiske og miljømessige risikofaktorer for utviklingsforstyrrelser (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet skal identifisere genvarianter som forårsaker ADHD og andre utviklingsforstyrrelser i barnealder, og hvordan disse virker sammen med miljøfaktorer.

 3. Eksponering for miljøgifter i svangerskapet og risiko for ADHD (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet undersøker om eksponering for utvalgte miljøgifter i fosterlivet bidrar til utvikling av ADHD-symptomer i førskolealder.

 4. Atferdsforstyrrelser og ADHD i førskolealder (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet vil bidra med kunnskap om tidlig opptreden av atferdsproblemer og hyperaktivitet.

 5. Caremoms

  Forskningsprosjektet undersøker konsekvenser av å ha barn med spesielle omsorgsbehov for mødres sysselsetting, inntektsutvikling, legemeldt sykefravær og selvrapportert psykisk helse og livskvalitet.

 6. Trafikkstøy, insomni og risikofaktorer for hjerte-karsykdom (prosjektbeskrivelse)

  Målet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan støy på natten påvirker folks helse.

 7. Betydning av overflate-reseptorer og signalveier for syntese av cytokiner indusert av toksiske agens (prosjektbeskrivelse)

  Hvordan utløser forskjellige partikler (silika, sveiserøykpartikler, byluftpartikler, nanopartikler) effekter i cellemembranen og intracellulært.

 8. Utvikling av instrument for å måle barn/unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (prosjektbeskrivelse)

  Målet for prosjektet er å utvikle et spørreskjema som skal tilfredsstille viktige psykometriske krav.

 9. Seksualvanestudiene 1987–2008 (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet gjennomførte i årene 1987–2008 seksualvaneundersøkelser i befolkningen hvert femte år.

 10. Sykefravær og uførepensjon hos menn og kvinner: Prediktorer og mekanismer (prosjektbeskrivelse)

  Arbeidslivsdeltakelse er for de fleste helsebringende. Like fullt vil de aller fleste av oss ha fravær fra jobben som er tilskrevet sykdom (sykefravær) flere ganger i løpet et arbeidsliv.

 11. Intervensjoner for redusert sykefravær og uførhet (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet består av tre delprosjekt med betydelig delfinansiering av ulike aktører.

 12. Nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt innen samhandling (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet består av to separate læringsnettverk, ett rettet mot eldre og kronisk syke og ett rettet mot rus og psykisk helse.

 13. Pasientrapporterte data i Barnediabetesregisteret (prosjektbeskrivelse)

  Prosjektet handler om å utvikle et validert instrument for å måle pasienterfaringer blant barnediabetespasienter.

 14. Metodevurdering av influensavaksine til barn (prosjektbeskrivelse)

 15. Hyperemesis gravidarum/alvorlig svangerskapskvalme (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med denne studien er å skaffe kunnskap om årsaker til HG, for senere å kunne forebygge sykdommen eller behandle den effektivt i et tidlig stadium.

 16. Immunologiske effekter av ftalater ved inhalasjon og prenatal eksponering (prosjektbeskrivelse)

  I denne studien undersøker vi hvordan ftalater kan påvirke immunresponser i luftveiene gjennom studier i cellekulturer, i en human eksponeringsstudie og i en svensk mor-barnkohort.

 17. Folat og fettsyrer som årsak til forsinket språkutvikling (prosjektbeskrivelse)

  Med dette prosjektet ønsker vi å finne årsaker til alvorlige lidelser som autisme og attention deficit/ hyperactivity disorder (ADHD).

 18. Effekt av massemediekommunikasjon om helsefremmende levevaner til innvandrere (prosjektbeskrivelse)

  Siden problemstillingen er av internasjonal interesse, ble denne systematiske oversikten foreslått som en mulig tittel for publisering i The Cochrane Library.

 19. European Observatory Health Systems Policy Monitor (prosjektbeskrivelse)

  The Observatory skal støtte og fremme kunnskapsbasert helsepolitikk ved omfattende og grundige analyser av helsesystemene i Europa.

 20. Effekt av tidlige, korte, databaserte programmer på risikofylt bruk av alkohol og cannabis blant unge (prosjektbeskrivelse)

  Unge mennesker betyr her unge i alderen 15 til 25 år som er storforbrukere eller risikoforbrukere av enten ett eller begge disse stoffene.