Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
Status Markér alle
 1. Studie av assistert reproduktiv teknologi (START) - epigenetiske mekanismer

  For å undersøke helsekonsekvenser av ART for foreldre og barn skal det i denne studien benyttes spørreskjemaopplysninger og biologisk materiale innsamlet i Den norske mor og barn-undersøkelsen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Studie av innlands spredning av karbapenemase produserende bakterier

  Hensikten med prosjektet er å beskrive tilfeller smittet med CPO i Norge i perioden 2012-2018, og å analysere tilgjengelige data for å undersøke potensiell innenlands spredning.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Studier av heroinmetabolisme i humant vev

  Gjennom prosjektet studerer vi heroinmetabolismen i humane organer, samt utføre farmakokinetisk modulering på ervervede data for å få økt kunnskap om hvordan heroin metaboliseres i menneske.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Styrket overvåking av systemisk pneumokokksykdom hos barn og voksne i Norge og Europa

  Formålet med studien er å styrke overvåking av systemisk pneumokokksykdom i Norge og Europa. Gjennom bedre overvåking kan beskyttende effekt av pneumokokkvaksinasjon beregnes.

  Pågående

  Publisert

 5. Styrking av internasjonalt samarbeid for kapitalisering på kostnadseffektive og livreddende varer

  «Strengthening International Collaboration for Capitalizing on Cost-Effective and Life-Saving Commodities» evaluerer politiske tiltak relatert til livreddende produkter og medisiner.

  Pågående

  Publisert

 6. Stå Opp - Søvnstudien i Oppegård

  En randomisert, kontrollert studie for å undersøke effekten av gruppebasert behandling mot insomni (CBT-I) i kommunehelsetjenesten sammenlignet med venteliste og undervisningsbaserte søvnkurs.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 7. Svangerskap og helse etter assistert reproduktiv teknologi (ART)

  Formålet med denne studien er å sammenligne svangerskap som er resultat av assistert reproduktiv teknologi (ART) med andre svangerskap.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Sykdom hos mor og risikoen for leukemi hos barn

  Vår problemstilling er knyttet til sykdommer hos mor i svangerskapet basert på en antakelse om at årsakene til leukemi er til stede allerede i fosterlivet.

  Pågående

  Publisert

 9. Sykdomsbegrensende legemidler for behandling av primær-progressiv MS (PPMS), inkludert rituximab. En metodevurdering.

  I denne metodevurderingen vil vi undersøke klinisk effekt og kostnadseffektivitet for RRMS legemidler i behandling av pasienter med PPMS.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. Sykdomsbyrde av RS-virus i Norge

  Formålet med dette prosjektet er å undersøke omfanget av RS-virusinfeksjoner i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Sykefravær og psykisk helse blant mødre i den norske mor-barn undersøkelsen

  Et sentralt mål i den foreslåtte studien er å øke kunnskapen om risikofaktorer til sykefravær hos mødre.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Sykefravær og psykisk helse blant norske mødre og fedre – TOPP

  TOPP-studien har fulgt foreldrene gjennom hele oppveksten til deres barn, og er dermed velegnet til å studere bakenforliggende årsaker til kvinners og menns sykefravær og psykiske helse.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 13. Sykefravær og uførepensjon hos menn og kvinner: Prediktorer og mekanismer (prosjektbeskrivelse)

  Arbeidslivsdeltakelse er for de fleste helsebringende. Like fullt vil de aller fleste av oss ha fravær fra jobben som er tilskrevet sykdom (sykefravær) flere ganger i løpet et arbeidsliv.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. Sykefravær og uførhet - en tvillingstudie

  Denne studien bruker data fra norske tvillinger og undersøker hvordan utdannelse, inntekt, alder, kjønn, yrke, livshendelser og psykisk og somatisk helse henger sammen med sykefravær og uførepensjon.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 15. Systematisk kartleggingsoversikt om langtidseffekter av antidepressiva for depresjon

  Vi skal systematisk kartlegge hva som finnes av forskning på effekter og bivirkninger av behandling med antidepressiva av pasienter med depresjon og behandlingsvarighet på 6 måneder eller lenger.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. Systematisk litteratursøk med sortering om årsaker til kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME

  Vi skal utarbeide et systematisk litteratursøk med sortering over primærstudier som har undersøkt predisponerende, utløsende og vedlikeholdende risiko- og årsaksfaktorer ved CFS/ME.

  Avsluttet

  Publisert

 17. Systematisk skjevhet i eksponerings-utkomst assosiasjoner fra selvutvalg og bortfall fra oppfølging i store fødselskohort studier

  Prosjektet er relevant for forskere som bruker data fra store fødsels-kohorter.

  Pågående

  Publisert

 18. Søvn hos småbarn

  The main objective of the proposed project is to enhance our understanding about sleep and sleep problems in toddlers and young children.

  Pågående

  Publisert

 19. Søvn og ADHD

  Målet med prosjektet er å øke vår kunnskap om søvnvansker og ADHD hos barn.

  Pågående

  Publisert

 20. Søvn, stillesittende aktivitet og vektutvikling hos barn

  Formålet med dette prosjektet er å undersøke om søvn (varighet, hyppighet av oppvåkning, søvnproblemer) hos småbarn har sammenheng med vektutvikling i barneskolealder.

  Pågående

  Publisert