Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
Status Markér alle
 1. Sykefravær og uførepensjon hos menn og kvinner: Prediktorer og mekanismer (prosjektbeskrivelse)

  Arbeidslivsdeltakelse er for de fleste helsebringende. Like fullt vil de aller fleste av oss ha fravær fra jobben som er tilskrevet sykdom (sykefravær) flere ganger i løpet et arbeidsliv.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Sykefravær og uførhet - en tvillingstudie

  Denne studien bruker data fra norske tvillinger og undersøker hvordan utdannelse, inntekt, alder, kjønn, yrke, livshendelser og psykisk og somatisk helse henger sammen med sykefravær og uførepensjon.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Systematisk kartleggingsoversikt om langtidseffekter av antidepressiva for depresjon

  Vi skal systematisk kartlegge hva som finnes av forskning på effekter og bivirkninger av behandling med antidepressiva av pasienter med depresjon og behandlingsvarighet på 6 måneder eller lenger.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Systematisk litteratursøk med sortering om årsaker til kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME

  Vi skal utarbeide et systematisk litteratursøk med sortering over primærstudier som har undersøkt predisponerende, utløsende og vedlikeholdende risiko- og årsaksfaktorer ved CFS/ME.

  Avsluttet

  Publisert

 5. Systematisk skjevhet i eksponerings-utkomst assosiasjoner fra selvutvalg og bortfall fra oppfølging i store fødselskohort studier

  Prosjektet er relevant for forskere som bruker data fra store fødsels-kohorter.

  Pågående

  Publisert

 6. Søvn hos småbarn

  The main objective of the proposed project is to enhance our understanding about sleep and sleep problems in toddlers and young children.

  Pågående

  Publisert

 7. Søvn og ADHD

  Målet med prosjektet er å øke vår kunnskap om søvnvansker og ADHD hos barn.

  Pågående

  Publisert

 8. Søvn, stillesittende aktivitet og vektutvikling hos barn

  Formålet med dette prosjektet er å undersøke om søvn (varighet, hyppighet av oppvåkning, søvnproblemer) hos småbarn har sammenheng med vektutvikling i barneskolealder.

  Pågående

  Publisert

 9. Tankekraft - et livsmestringsprogram

  Kan psykisk helse trenes opp på lik linje med fysisk helse? Prosjektet skal teste om programmet "Tankekraft" styrker ungdommers ferdigheter til å mestre daglige belastninger.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. Tannpleietiltak for å bedre den orale hel-sen hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper - Prosjektplan for en oversikt over systematiske oversikter

  Vi skal lage en oversikt over systematiske oversikter for å dokumentere effekter av tannpleietiltak i kommunale helse- og omsorgstjenester.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Tarminvaginasjon og Kawasakis sykdom: insidens og sykdomsbyrde blant barn i Norge

  Målet med prosjektet er å beregne insidens av tarminvaginasjon blant barn under 2 år og Kawasakis sykdom blant barn under fem år i Norge i løpet av 2008-2013.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Telomerlengde og autismespekterforstyrrelser

  Autisme er en alvorlig sykdom der årsakene er ukjente. Arvelige faktorer er av betydning men det er uklart hva som er mekanismene.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 13. Telomerlengde og fruktbarhet hos kvinner

  Denne studien skal se på sammenhengen mellom telomerlengde og fruktbarhet hos kvinner.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. Telomerlengde og preeklampsi

  Vår hypotese er at kort telomerlengde hos begge foreldrene, og dermed også hos barnet, bidrar i utviklingen av preeklampsi.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 15. Tidlig fødsel, infeksjoner og risiko for spontan prematur fødsel i MoBa

  Dette prosjektet vil kartlegge populasjonen av prematurt fødende mødre i Den norske mor og barn-undersøkelsen og tilrettelegge for fremtidige studier om mekanismene bak prematur fødsel.

  Avsluttet

  Publisert

 16. Tidlig identifisering av barn med forsinket ikke språklig kommunikasjon; Autisme

  Ved å vurdere barns bruk av blikk og gester i samhandling med andre kan en allerede mellom 12 og 24 måneder identifisere barn som sannsynlig utvikler en autismespekterforstyrrelse.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 17. Tidlig identifisering og koordinert håndtering av tuberkulose i Europa

  Prosjektet skal skaffe bedre kunnskap om hele kaskaden fra tuberkulosescreening til behandling.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. Tidlig stressorer og helseutfall (LifeCycle)

  Hovedmålet med LifeCycle er å beskrive og undersøke hvordan tidlige stressorer påvirker helseutfall.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Tilpasning og evaluering av psykisk helsefremmende tiltak, TRT, for barn i asylmottak

  Teaching Recovery Techniques, TRT, kan redusere traume-relaterte psykiske plager blant barn utsatt for krig og katastrofer, men er ikke tidligere testet blant asylsøkende barn.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. Tinnitus og komorbiditet

  Formålet er å studere komorbiditet ved tinnitus i den generelle befolkning.

  Pågående

  Publisert Oppdatert