Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
Status Markér alle
 1. Prenatal eksponering for miljøgifter og nevroutviklingsforstyrrelser og kognitiv fungering hos barnet (NeuroTox)

  Hvordan påvirker miljøgifter barna våre?

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Prenatal eksponering for miljøgifter og risiko for ADHD

  Hensikten med studien er å undersøke relasjonen mellom eksponering for ftalater, BPA og organofosfater i biomarkører og ADHD i skolealder.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Prenatale risikofaktorer for ADHD

  Prosjektet er en studie av prenatale miljømessige risikofaktorer for ADHD, basert på en kobling mellom Norsk Pasient Register (NPR) og data fra den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Prosedyreprosjektet (prosjektbeskrivelse)

  Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet koordinerer Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Prosjektplan for intrakoronar litotripsi for behandling av koronararteriesykdom

  En metodevurdering om effekt og sikkerhet ved behandling av koronararteriesykdom med intrakoronar litotripsi hos voksne pasienter som ellers ville blitt behandlet med standard konvensjonell koronarbehandling.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. Prosjektplan for kartleggingsoversikt over omsorgstjenesteforskningen i Norge

  Folkehelseinstituttet skal kartlegge omsorgstjenesteforskningen i Norge, dvs hva det forskes på, hvor det er kunnskapshull, samt kvaliteten på forskningen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 7. Prosjektplan for tester ved mistanke om preeklampsi

  Metodevurdering: safety, effectiveness, diagnostic accuracy and cost-effectiveness of blood-based tests for women with suspected pre-eclampsia after 20 weeks' gestation.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 8. Prosjektplan: Effekten av å screene alle gravide sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer for å avdekke svangerskapsdiabetes: en systematisk oversikt

  Denne systematiske oversikten skal se på effekten av å screene alle gravide sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer for å avdekke svangerskapsdiabetes.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 9. Protein glykosylering, glykan diversitet og immun respons i Neisseria meningitidis

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. PsychGen: Bruk av store datakilder og nye analysemetoder for å forstå utviklingen av psykiske problemer i befolkningen

  Målet vårt er å få ny kunnskap om hvordan genetiske og miljømessige risikofaktorer bidrar til utvikling av psykiske helseproblemer og psykiske lidelser.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Psykiatriske symptomer, andre diagnoser og medikamentbruk blant barn med autismespekterforstyrrelser (ASD)

  Formålet med denne studien er å undersøke forløp av emosjonelle og atferdsmessige vansker, diagnostikk og medikamentbruk blant barn med ASD.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Psykisk helse hos adopterte barn og unge

  Målsettingene til prosjektet er å beskrive utbredelsen av psykiske helseproblem hos adopterte barn og unge og hvordan slike problem utvikler seg over tid.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 13. Psykisk helse hos norske tvillinger: en oppfølgingsstudie

  Prosjektet er en oppfølgingsstudie av 2800 tvillinger som tidligere har gjennomgått strukturerte psykiatriske intervjuer.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. Psykisk helse hos voksne adopterte - HUNT studien

  Målsettingen til prosjektet er å beskrive utbredelsen av bl.a. angst og depresjon hos adopterte og hvordan slike problem utvikler seg over tid.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 15. Psykisk helse og astma

  Vi ønsker å analysere sammenhengen mellom mors angst/depresjon under svangerskapet og barnets risiko for astma, og barnets astma og senere risiko for ADHD.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. Psykisk helse og dødelighet

  Formålet med dette prosjektet er å studere betydningen av ulike mål på mental helse mot senere risiko for mortalitet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 17. Psykiske lidelser blant minoritetskvinner: risikofaktorer og konsekvenser i et livsløpsperspektiv

  Formålet med prosjektet er å se på bruk av psykiske helsetjenester blant minoritetskvinner over tid, og å identifisere årsaker til og konsekvenser av psykiske lidelser gjennom livsløpet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. Psykiske lidelser og risikoprofiler for selvmord

  Dette forskningsprosjektet skal koble data fra en rekke omfattende registre for så å gjøre analyser av hva som kjennetegner mennesker med psykiske lidelser som tar livet sitt.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Psykiske plager og livskvalitet hos Norske universitetsstudenter: Stabilitet, endring, og sammenheng med helseutfall og fungering

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. Psykometrisk vurdering (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet er å lage systematiske oversikter over tester som brukes i norsk helsetjeneste og psykisk helsearbeid, og vurdere dokumentasjonen på testenes psykometriske egenskaper.

  Pågående

  Publisert Oppdatert