Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
 1. Sykdom hos mor og risikoen for leukemi hos barn

  Vår problemstilling er knyttet til sykdommer hos mor i svangerskapet basert på en antakelse om at årsakene til leukemi er til stede allerede i fosterlivet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Sykdomsbegrensende legemidler for behandling av primær-progressiv MS (PPMS), inkludert rituximab. En metodevurdering.

  I denne metodevurderingen vil vi undersøke klinisk effekt og kostnadseffektivitet for RRMS legemidler i behandling av pasienter med PPMS.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Sykdomsbyrde analyser: prevalens, helseutgifter, helsetjenestebruk og komorbiditet

  Prosjektet skal gi en oversikt over befolkningens sykdomsbyrde.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Sykdomsbyrde av RS-virus i Norge

  Formålet med dette prosjektet er å undersøke omfanget av RS-virusinfeksjoner i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Sykefravær og psykisk helse blant mødre i den norske mor-barn undersøkelsen

  Et sentralt mål i den foreslåtte studien er å øke kunnskapen om risikofaktorer til sykefravær hos mødre.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. Sykefravær og psykisk helse blant norske mødre og fedre – TOPP

  TOPP-studien har fulgt foreldrene gjennom hele oppveksten til deres barn, og er dermed velegnet til å studere bakenforliggende årsaker til kvinners og menns sykefravær og psykiske helse.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 7. Sykefravær og uførepensjon hos menn og kvinner: Prediktorer og mekanismer (prosjektbeskrivelse)

  Arbeidslivsdeltakelse er for de fleste helsebringende. Like fullt vil de aller fleste av oss ha fravær fra jobben som er tilskrevet sykdom (sykefravær) flere ganger i løpet et arbeidsliv.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Sykefravær og uførhet - en tvillingstudie

  Denne studien bruker data fra norske tvillinger og undersøker hvordan utdannelse, inntekt, alder, kjønn, yrke, livshendelser og psykisk og somatisk helse henger sammen med sykefravær og uførepensjon.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 9. Systematisk kartleggingsoversikt om langtidseffekter av antidepressiva for depresjon

  Vi skal systematisk kartlegge hva som finnes av forskning på effekter og bivirkninger av behandling med antidepressiva av pasienter med depresjon og behandlingsvarighet på 6 måneder eller lenger.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. Systematisk litteratursøk med sortering om årsaker til kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME

  Vi skal utarbeide et systematisk litteratursøk med sortering over primærstudier som har undersøkt predisponerende, utløsende og vedlikeholdende risiko- og årsaksfaktorer ved CFS/ME.

  Avsluttet

  Publisert

 11. Systematisk skjevhet i eksponerings-utkomst assosiasjoner fra selvutvalg og bortfall fra oppfølging i store fødselskohort studier

  Prosjektet er relevant for forskere som bruker data fra store fødsels-kohorter.

  Pågående

  Publisert

 12. Søvn hos småbarn

  The main objective of the proposed project is to enhance our understanding about sleep and sleep problems in toddlers and young children.

  Pågående

  Publisert

 13. Søvn og ADHD

  Målet med prosjektet er å øke vår kunnskap om søvnvansker og ADHD hos barn.

  Pågående

  Publisert

 14. Søvn, stillesittende aktivitet og vektutvikling hos barn

  Formålet med dette prosjektet er å undersøke om søvn (varighet, hyppighet av oppvåkning, søvnproblemer) hos småbarn har sammenheng med vektutvikling i barneskolealder.

  Pågående

  Publisert

 15. Tankekraft - et livsmestringsprogram

  Kan psykisk helse trenes opp på lik linje med fysisk helse? Prosjektet skal teste om programmet "Tankekraft" styrker ungdommers ferdigheter til å mestre daglige belastninger.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. Tannpleietiltak for å bedre den orale hel-sen hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper - Prosjektplan for en oversikt over systematiske oversikter

  Vi skal lage en oversikt over systematiske oversikter for å dokumentere effekter av tannpleietiltak i kommunale helse- og omsorgstjenester.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 17. Tarminvaginasjon og Kawasakis sykdom: insidens og sykdomsbyrde blant barn i Norge

  Målet med prosjektet er å beregne insidens av tarminvaginasjon blant barn under 2 år og Kawasakis sykdom blant barn under fem år i Norge i løpet av 2008-2013.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. Telomerlengde og fruktbarhet hos kvinner

  Denne studien skal se på sammenhengen mellom telomerlengde og fruktbarhet hos kvinner.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Telomerlengde og preeklampsi

  Vår hypotese er at kort telomerlengde hos begge foreldrene, og dermed også hos barnet, bidrar i utviklingen av preeklampsi.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. Tester for deteksjon av ROS 1 genforendringer blant pasienter med ikke-småcellet lungekreft - Prosjektplan for vurdering av tester

  FHI skal evaluere genomiske tester relevante for identifisering av somatiske ROS1-genforendringer hos pasienter med lokalavansert eller metastasert ikke-småcellet lungekreft.

  Pågående

  Publisert Oppdatert