Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner

Viser  1929  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Diagnostisering og behandling av nakkeslengskader

  Akutte nakkeslengskader forekommer hos 3-5 % av alle personer som har vært utsatt for en nakkeslengskademekanisme etter biluhell (Whiplash Associated Disorder (WAD) grad 1 og 2).

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 2. Psykososiale tiltak ved store ulykker og katastrofer

  Sosial- og helsedirektoratet ga i september 2004 Kunnskapssenteret i oppdrag å lage en kunnskapsoppsummering om effekten av psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 3. Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom/ myalgisk encefalopati (CFS/ME)

  Vi søkte etter systematiske oversiktsartikler om behandling av kronisk utmattelsessyndrom i databasene CDSR, DARE, MEDLINE, EMBASE, PsycINFO og AHMED.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 4. Helseeffekt av å skifte ut amalgamfyllinger ved mistanke om plager eller helseskader fra amalgam

  Denne medisinske metodevurderingen omhandler helseeffekten ved utskifting av amalgamfyllinger hos pasienter som mener å ha helseplager på grunn av sine amalgamfyllinger.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 5. TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer (del 3): Helseøkonomi

  Vi utførte en systematisk oversikt over publiserte økonomiske evalueringer av TNF-hemmere mot RA.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 6. Forbedre bruken av forskningsresultater i utarbeidelse av retningslinjer

  Denne rapporten inneholder en artikkelserie med anbefalinger om hvordan retningslinjer bør utarbeides.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 7. Mammografiscreening av kvinner 40–49 år

  Formålet med denne rapporten er å oppsummere eksisterende dokumentasjon om effekten av mammografiscreening for kvinner mellom 40 og 49 år, og for alle kvinner.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 8. Benzodiazepiner i behandling av personer med rusmiddelproblemer

  Utredningsgruppen gjennomgikk publisert vitenskapelig litteratur systematisk ut fra et litteratursøk gjennomført for perioden 1966-januar 2006.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 9. Protonterapi

  Protonterapi er en form for strålebehandling og et etablert behandlingstilbud i mange land, men ikke i Norge.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 10. TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer

  Denne rapporten er første del av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF med fokus på effekt og bivirkninger ved bruk av TNF-hemmere.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 11. Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Vurdering av effekt av profylaktiske HPV-vaksiner

  Det er foretatt en systematisk gjennomgang av publisert vitenskapelig litteratur basert på et systematisk litteratursøk.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 12. Aldersvurdering av mindreårige asylsøkere

  Hovedmålene med denne rapporten er å vurdere hvor gode metodene er for å estimere alder for personer som er mellom 16 og 20 år gamle, og hvor presist de kan vurdere om en person er over eller under 18

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 13. Effekt av geriatriske tiltak til eldre pasienter innlagt i sykehus

  Gir geriatrisk vurdering og behandling av gamle pasienter i sykehus forskjellige behandlingsresultater sammenliknet med pasienter som blir behandlet etter ordinære retningslinjer?

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 14. Kurativ kateterbehandling av atrieflimmer

  Hensikten med denne rapporten er å vurdere dokumentasjonsgrunnlaget for bruk av kateterbehandling av atrieflimmer.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 15. Overview of systematic methodology reviews of the design and conduct of randomized trials and systematic reviews of healthcare interventions

  This overview includes systematic methodology reviews relevant to conducting and reporting pragmatic randomized controlled trials (RCTs) and systematic reviews of RCTs.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 16. Ny medikamentell behandling av brystkreft. Adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft - en helseøkonomisk analyse.

  Denne rapporten er andre del av et oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet og RHF - fagdirektørene med fokus på virkestoffet trastuzumab ved adjuvant behandling av brystkreft.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 17. Forebygging av selvmord, del 2

  Rapporten er ment å være en del av grunnlagsmaterialet ved utarbeidelsen av nasjonale retningslinjer for selvmordsforebyggende arbeid i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 18. Kort antibiotikakur kan være like bra som lang for barn med lungebetennelse

  Tre dagers antibiotikabehandling er trolig like effektivt som fem dagers behandling for barn med lungebetennelse.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 19. Usikker effekt av implantat for heroinavhengige

  Det er usikkert om naltreksonimplantat eller -depot kan redusere rusmiddelavhengiges bruk av opioider eller holde dem lenger i behandling enn om pasienten tilbys annen eller ingen behandling.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 20. Effekt av tiltak for å fremme et sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status.

  Denne rapporten er andre del av en kunnskapsoppsummering om effekt av tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert