Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Metodevurdering

  TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer (del 3): Helseøkonomi

  Vi utførte en systematisk oversikt over publiserte økonomiske evalueringer av TNF-hemmere mot RA.

 2. Forskningsoversikt

  Forbedre bruken av forskningsresultater i utarbeidelse av retningslinjer

  Denne rapporten inneholder en artikkelserie med anbefalinger om hvordan retningslinjer bør utarbeides.

 3. Forskningsoversikt

  Mammografiscreening av kvinner 40–49 år

  Formålet med denne rapporten er å oppsummere eksisterende dokumentasjon om effekten av mammografiscreening for kvinner mellom 40 og 49 år, og for alle kvinner.

 4. Metodevurdering

  Benzodiazepiner i behandling av personer med rusmiddelproblemer

  Utredningsgruppen gjennomgikk publisert vitenskapelig litteratur systematisk ut fra et litteratursøk gjennomført for perioden 1966-januar 2006.

 5. Metodevurdering

  Protonterapi

  Protonterapi er en form for strålebehandling og et etablert behandlingstilbud i mange land, men ikke i Norge.

 6. Metodevurdering

  TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer

  Denne rapporten er første del av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF med fokus på effekt og bivirkninger ved bruk av TNF-hemmere.

 7. Metodevurdering

  Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Vurdering av effekt av profylaktiske HPV-vaksiner

  Det er foretatt en systematisk gjennomgang av publisert vitenskapelig litteratur basert på et systematisk litteratursøk.

 8. Metodevurdering

  Aldersvurdering av mindreårige asylsøkere

  Hovedmålene med denne rapporten er å vurdere hvor gode metodene er for å estimere alder for personer som er mellom 16 og 20 år gamle, og hvor presist de kan vurdere om en person er over eller under 18

 9. Forskningsoversikt

  Effekt av geriatriske tiltak til eldre pasienter innlagt i sykehus

  Gir geriatrisk vurdering og behandling av gamle pasienter i sykehus forskjellige behandlingsresultater sammenliknet med pasienter som blir behandlet etter ordinære retningslinjer?

 10. Forskningsoversikt

  Kurativ kateterbehandling av atrieflimmer

  Hensikten med denne rapporten er å vurdere dokumentasjonsgrunnlaget for bruk av kateterbehandling av atrieflimmer.

 11. Forskningsoversikt

  Overview of systematic methodology reviews of the design and conduct of randomized trials and systematic reviews of healthcare interventions

  This overview includes systematic methodology reviews relevant to conducting and reporting pragmatic randomized controlled trials (RCTs) and systematic reviews of RCTs.

 12. Metodevurdering

  Ny medikamentell behandling av brystkreft. Adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft - en helseøkonomisk analyse.

  Denne rapporten er andre del av et oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet og RHF - fagdirektørene med fokus på virkestoffet trastuzumab ved adjuvant behandling av brystkreft.

 13. Forskningsoversikt

  Forebygging av selvmord, del 2

  Rapporten er ment å være en del av grunnlagsmaterialet ved utarbeidelsen av nasjonale retningslinjer for selvmordsforebyggende arbeid i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste.

 14. Forskningsoversikt

  Kort antibiotikakur kan være like bra som lang for barn med lungebetennelse

  Tre dagers antibiotikabehandling er trolig like effektivt som fem dagers behandling for barn med lungebetennelse.

 15. Forskningsoversikt

  Usikker effekt av implantat for heroinavhengige

  Det er usikkert om naltreksonimplantat eller -depot kan redusere rusmiddelavhengiges bruk av opioider eller holde dem lenger i behandling enn om pasienten tilbys annen eller ingen behandling.

 16. Forskningsoversikt

  Effekt av tiltak for å fremme et sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status.

  Denne rapporten er andre del av en kunnskapsoppsummering om effekt av tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse.

 17. Forskningsoversikt

  Arbeidstiltak for velferdsmottakere

  Objectives were to estimate the effects of work programmes on welfare recipients.

 18. Forskningsoversikt

  Forebygging av selvmord, del 1: Psykoterapi, medikamentelle intervensjoner og elektrokonvulsiv terapi

  Kunnskapsoppsummeringen omhandler effekt av selvmordsforebyggende tiltak i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste.

 19. Forskningsoversikt

  Koklea-implantat hos sterkt tunghørte og døve voksne. En systematisk kunnskapsoppsummering.

  Denne rapporten har vurdert klinisk nytte ved bruk av koklea-implantat hos sterkt tunghørte og døve voksne. En delrapport II tar for seg helseøkonomiske forhold.

 20. Forskningsoversikt

  Utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten

  Målet med dette prosjektet har vært å innhente og systematisere kunnskap fra andre lands forskning og erfaring knyttet til utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer.