Hopp til innhold
Avdeling for

Ledelse og stab for smittevern, miljø og helse

Leiing og stab for området smittevern, miljø og helse. Området arbeider med å førebygge smittsame sjukdomar og redusere helseskadar forårsaka av fysiske og kjemiske faktorar i miljøet.

Beredskap, utgreiingar, råd, tenester og forsking, både nasjonalt og internasjonalt, er viktige leveransar. Målgrupper er styresmakter, helsepersonell og befolkninga. I tillegg har området tverrgåande koordineringsansvar for beredskap, rådgiving og laboratorieverksemd ved FHI.

Forsking

Råda våre skal bygge på det beste av dagens kunnskap. Dette fordrar innsikt og vitskaplege forståing som òg kjem frå egen forsking, systematiske forskingsoversyn og utgreiingar. Området gjennomfører både befolkningsundersøkingar og laboratoriebaserte undersøkingar og forsking. Laboratorieforskningen omfattar eksperimentelle studium i celler og dyr og spesialanalyser av helseskadelege fremmedstoffer, bakteriar og virus.

I området finst fagkunnskap om:

 • Eksponering for helseskadelege fremmedstoffer i miljøet
 • Næringsstoff, smittestoff og andre komponentar i mat
 • Skadeverknader av kjemikaliar i forbrukerprodukter
 • Komponentar og smittestoff i drikkevatn
 • Støybelastning frå ulike kjelder
 • Luftforureining ute og inne
 • Førebygging av smittsame sjukdomar
 • Smittestoff

Beredskap

Området har beredskapsansvar knytt til risiko, førebygging og oppklaring av utbrot av smittsame sjukdomar og ved ulike miljøhendingar som kan ha skadelege helseeffektar.

Området har tre døgnbemannede vaktordninger som òg er eit ledd i beredskapen:

 • Giftinformasjonen som gir råd og rettleiing både til befolkninga og til helsepersonell
 • Smittevernvakta som er ein rådgivingstelefon for helsepersonell
 • Mikrobiologisk beredskapsvakt

Helseovervåkning

Infeksjonsovervåking er av avgjerande tyding for å vurdere og sette i verk tiltak som avgrensar omfanget av smittsame sjukdomar. Infeksjonsovervåkinga har følgande register:

 • MSIS - meldingssystem for smittsame sjukdomar der mange infeksjonssjukdomar er meldingspliktige til Folkehelseinstituttet
 • NOIS - Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenstassosierte infeksjonar samlar informasjon om helsetjenesteassosierte infeksjonar i sjukehus og sjukeheim.
 • RAVN - resistensovervåking av virus i Noreg

Frå helseføretaka mottek vi i tillegg bakterie- og virusprøver frå tilfelle av smittsame sjukdomar. Gjennom påvisning og karakterisering med avanserte genteknologiske og mikrobiologiske metodar samlar vi informasjon om den*epidemiologiske situasjonen i landa.

Folkehelseinstituttet sitt feltepidemiologiske team hjelper den kommunale helse- og omsorgtenesta med utgreiing, oppklaring og tiltak for å stoppa infeksjonsutbrot.

Området driv følgjande register for å overvaka relevante *miljømedisinske risikofaktorar:

 • Register for biverknader ved bruk av kosmetiske produkt
 • Vassverksregisteret
 • Vaksinar og vaksinasjon

Området har ansvar både for barnevaksinasjonsprogrammet, vaksinerådgiving for andre vaksinar og vaksineforsyning. Dette omfattar:

 • Registrering av vaksinasjonsdekning (SYSVAK)
 • Oppfølging av uønska hendingar etter vaksinering (i samarbeid med Legemiddelverket til staten)
 • Overvåking av immunitet i befolkninga
 • Rådgiving om vaksinar og vaksinering

Områder

 • Områdeleiing og stab
 • Akutte forgiftingar
 • Bakteriologi
 • Infeksjonsimmunologi
 • Infeksjonsepidemiologi og modellering
 • Influensa
 • Internasjonal folkehelse
 • Kvalitet og laboratorieressursar
 • Luft og støy
 • Miljøeksponering og -epidemiologi
 • Molekylærbiologi
 • Resistens- og infeksjonsførebygging
 • Skadedyrkontroll
 • Smitta frå mat, vatn og dyr
 • Smittevernregister
 • Toksikologi og risiko
 • Tuberkulose, blod- og seksuell smitte
 • Vaksine
 • Vaksineforebyggbare sjukdomar
 • Virologi

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Send e-post

Områdedirektør

Geir Bukholm

Fasttelefon: 21 07 66 91

Besøksadresse

Lovisenberggata 8

0456 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Geir Bukholm

Geir Bukholm

Områdedirektør, professor

Tlf: 21 07 66 91

M: 992 91 018

Send e-post

Ansatt bilde

Amirtha Mylvaganam

Konsulent

Tlf: 21 07 63 42

M: 412 57 562

Send e-post

Bilde av Christine Instanes

Christine Instanes

Avdelingsdirektør, Ph.D

Tlf: 21 07 63 58

M: 959 00 597

Send e-post

Bilde av Dominique Andree Yvette Caugant

Dominique Andree Yvette Caugant

Forskningssjef, Ph.D

Tlf: 21 07 63 11

M: 938 63 188

Send e-post

Bilde av Frode Forland

Frode Forland

Fagdirektør, MD DPH

Tlf: 21 07 84 23

M: 986 34 044

Send e-post

Ansatt bilde

Hanne Magdalene Nøkleby

Fagdirektør, spesialist i barnesykdommer

Tlf: 21 07 62 60

M: 950 88 972

Send e-post

Ansatt bilde

Helle Margrete Meltzer

Forskningssjef, Dr.philos.

Tlf: 21 07 63 37

Send e-post

Ansatt bilde

Jan Alexander

Fagdirektør, Dr. med. professor

Tlf: 21 07 62 53

M: 906 22 316

Send e-post

Ansatt bilde

Jasper Rick Littmann

Fagdirektør Senter for antimikrobiell resistens, PhD

Tlf: 21 07 76 23

M: 481 22 894

Send e-post

Ansatt bilde

Jorunn Hill

Rådgiver

Tlf: 21 07 65 03

Send e-post

Ansatt bilde

Karin Elisabeth Melsom

Seniorrådgiver

Tlf: 21 07 66 85

Send e-post

Ansatt bilde

Lene Kristine Juvet

Fagdirektør, professor

Tlf: 21 07 72 87

M: 901 20 435

Send e-post

Ansatt bilde

Nina Storvik

Senior rådgiver

Tlf: 21 07 62 69

M: 918 60 046

Send e-post

Bilde av Per Everhard Schwarze

Per Everhard Schwarze

Fagdirektør, Dr. Scient

Tlf: 21 07 63 86

Send e-post

Ansatt bilde

Preben Aavitsland

Overlege, professor

Tlf: 21 07 76 25

Send e-post

Ansatt bilde

Tehsina Nasar

Tlf: 21 07 80 00

Send e-post

Bilde av Toril Attramadal

Toril Attramadal

Direktør stab og beredskap, PhD

Tlf: 21 07 66 37

M: 913 98 086

Send e-post

Bilde av Ulf Reidar Dahle

Ulf Reidar Dahle

Fagdirektør Laboratorier, Ph.D

Tlf: 21 07 63 76

M: 995 75 796

Send e-post