Hopp til innhold
Avdeling

Helse og ulikhet

Avdeling for helse og ulikskap analyserer og formidlar kunnskap om helsa til folket og faktorar som verkar inn på denne, med fokus på sosiale og geografiske forskjellar i helse.

Kjerneoppgåvene til avdelinga

Sosiale og geografiske helseforskjellar: Avdelinga har ansvar for å kartleggje og analysere dei store linjene i helsetilstanden på befolkningsnivå og fokuserer spesielt på forskjellar mellom sosiale grupper og på tvers av geografi. Dette omfattar mellom anna å analysere samanhengen mellom helsa i befolkninga og sosiodemografiske karakteristika som utdanning, inntekt, yrke og bustad.Forsking og helseanalyse på desse områda skal òg inkludere dei meir underliggjande sosiale og samfunnsmessige årsaksforholda som gir seg utslag i helseforskjellar i befolkninga.

Skadar og ulukker: Avdelinga følgjer utviklinga av ulukker og personskadar i Noreg og driv epidemiologisk forsking på sosioøkonomiske og geografiske forskjellar i førekomst av skadar, årsaker til og konsekvensar av ulukker og analyse av datakvalitet på skadefeltet.Avdelinga har eit breitt samarbeid med andre aktørar på skadefeltet, både nasjonalt og internasjonalt.

Tiltaksevaluering: Avdelinga starta i januar 2016 arbeidet med å byggje opp ei gruppe for å evaluere folkehelsetiltak, i første rekkje effektevaluering. Effektevalueringane kan vere sette i gang på eige initiativ eller i samarbeid med andre institusjonar (f.eks. kommunar, fylke eller direktorat) og/eller organisasjonar (f.eks. frivillig sektor).Avdelinga skal òg bidra med rådgiving når det gjeld evaluering.

Sjukdomsbyrde: Fleire forskarar i avdelinga er tilknytte senter for sjukdomsbyrdeanalysar.Utrekningar av sjukdomsbyrde viser korleis ulike sjukdomar, skadar og risikofaktorar rammar ei befolkning i form av helsetap og dødelegheit.

Presentasjon av helsestatistikk: Data om helsa til befolkninga og påverknadsfaktorar blir presenterte på fleire måtar, tilpassa ulike brukarar:

  • Folkehelseprofilar: Avdelinga har ansvar for å utarbeide folkehelseprofilar for alle kommunane og fylkeskommunane i landet (og bydelar i dei største byane).Folkehelseprofilane er korte nøkkeltalsrapportar som blir gitte ut i løpet av første kvartal kvart år. Dei blir brukte av kommunar og fylkeskommunar i arbeidet deira med å få oversikt over helsa til befolkninga og faktorar som verkar inn på denne, jamfør lov om folkehelsearbeid.
  • Statistikkbankar: I statistikkbankane Norgeshelsa og Kommunehelsa kan ein lage tabellar, kart og diagram inndelte etter kjønn, år og aldersgrupper.
  • Folkehelserapport: Folkehelserapporten beskriv helsetilstanden i Noreg ved hjelp av eksisterande data og analysar frå ulike kjelder nasjonalt og internasjonalt.Temaa omfattar mellom anna psykisk og fysisk helse, ikkje-smittsame og smittsame sjukdomar, sosial ulikskap i helse, trivsel og helsefremjande forhold samt kjende påverknadsfaktorar som kosthald, tobakk, fysisk aktivitet, alkohol og andre rusmiddel.

Internasjonal rapportering og deltaking i internasjonale arbeidsgrupper: Avdelinga har ansvar for ein del internasjonale rapporteringar og deltek i ulike arbeidsgrupper for å koordinere innsamling og publisering av helsestatistikk:

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsdirektør

Else Karin Grøholt

Fasttelefon: 21 07 81 82

Besøksadresse

Marcus Thranes gate 6

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Else Karin Grøholt

Else Karin Grøholt

Avdelingsdirektør, Dr med

Tlf: 21 07 81 82

Ansatt bilde

Bente Øvrebø

Tlf: 21 07 83 01

Bilde av Cathrine Solheim Kolve

Cathrine Solheim Kolve

Tlf: 53 20 49 92

M: 926 21 182

Bilde av Christian Madsen

Christian Madsen

Forsker, Phd i epidemiologi

Tlf: 21 07 80 60

Ansatt bilde

Eivind Kjeka Broen

Vikar, Master i bioinformatikk

M:

Bilde av Elling Tufte Bere

Elling Tufte Bere

Seniorforsker, Dr.philos.

Tlf: 21 07 67 19

M: 980 17 067

Ansatt bilde

Eyvind Ohm

Forsker, Ph.D

Tlf: 21 07 83 30

Ansatt bilde

Heidi Lyshol

Seniorrådgiver, Master of Public Health

Tlf: 21 07 81 53

Bilde av Ingunn Holden Bergh

Ingunn Holden Bergh

Post Doc, Ph.D

Tlf: 21 07 88 31

Ansatt bilde

Jørgen Rajan Meisfjord

Seniorrådgiver, Cand Scient

Tlf: 21 07 81 10

Ansatt bilde

Kari Alver

Forsker, PhD

Tlf: 21 07 81 65

Bilde av Kåre Bævre

Kåre Bævre

Tlf: 21 07 81 51

Ansatt bilde

Liv Grøtvedt

Forsker, PhD

Tlf: 21 07 81 49

M: 920 97 204

Ansatt bilde

Marie Helen Hagle

Senior rådgiver, Master i folkehelsevitenskap (mph)

Tlf: 21 07 83 62

Bilde av Miriam Evensen

Miriam Evensen

Postdoktor, PhD in sociology

Tlf: 21 07 83 81

M: 993 04 037

Ansatt bilde

Nora Rusås-Heyerdahl

Seniorrådgiver, Master i folkehelsevitenskap (mph)

Tlf: 21 07 81 03

Bilde av Pernille Karlsen

Pernille Karlsen

Seniorrådgiver, Cand Scient

Tlf: 21 07 88 15

Bilde av Rannveig Kaldager Hart

Rannveig Kaldager Hart

Forsker, PhD in sociology

Tlf: 21 07 64 97

M: 481 55 431

Ansatt bilde

Steinar Bjørnæs

Seniorrådgiver, Cand.pharm.

Tlf: 21 07 81 43

Bilde av Søren Toksvig Klitkou

Søren Toksvig Klitkou

Post Doc, PhD

Tlf: 21 07 81 78

M: 404 51 138

Ansatt bilde

Yusman Bin Kamaleri

Ph.D i epidemiologi

Tlf: 53 20 40 71