Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bruksvilkår for kontroll av koronasertifikat (app)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bruksvilkår for kontroll av koronasertifikat (app)

Artikkel

Bruksvilkår for kontroll av koronasertifikat (app)

Appen Kontroll av koronasertifikat blir ikke lenger oppdatert eller vedlikeholdt etter 30. november 2022.

Appen Kontroll av koronasertifikat blir ikke lenger oppdatert eller vedlikeholdt etter 30. november 2022.


Appen Kontroll av koronasertifikat blir ikke lenger oppdatert eller vedlikeholdt etter 30. november 2022.

1. Bakgrunn og formål

Verifikasjonsappen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI) for å gjøre det mulig for de offentlige etater, offentlige og private virksomheter, foreninger og lag (heretter kalt virksomheter) som har rett eller plikt til å kreve fremlagt koronasertifikat for å kontrollere gyldigheten av koronasertifikatet og innehaverens immunitetsstatus. Dette kan omfatte opplysninger om sertifikatinnehaverens vaksiner, nylig avlagt covid-19 test og/eller gjennomgått covid-19 sykdom.

2. Om bruk av verifikasjonsappen

Verifikasjonsappen kan bare benyttes til de formål som er tillatt i henhold til gjeldende regelverk (lov og/eller forskrift). Verifikasjonsappen skal ikke brukes til andre formål.

Virksomheter kan bare kreve fremvist koronasertifikat når det er eksplisitt angitt i lov eller forskrift.

Verifikasjonsappen kan bare brukes av personer som er autorisert til å kontrollere koronasertifikat på vegne av virksomheten.

Opplysningene som vises i verifikasjonsappen skal ikke lagres og kan ikke benyttes til annet enn å kontrollere vaksine og/eller smittestatus på kontrolltidspunktet og bare så langt det er tillatt ved lov/forskrift. Opplysningene skal ikke utleveres til eller på annen måte deles med andre.

3. Om koronasertifikatet

Koronasertifikatet presenteres av sertifikatinnehaveren i form av en QR-kode som kan kontrolleres med verifikasjonsappen. Koronasertifikatet er generert på sertifikatinnehaverens egen oppfordring og er basert på opplysninger hentet fra offentlige registre for vaksine, smitte og smittesporing. Dette er nærmere beskrevet på Personvernerklæring koronasertifikat

4 Behandlingsansvar mv.

Virksomheter som har rett eller plikt til å kreve fremlagt koronasertifikat i henhold til gjeldende lov og/eller forskrift, er selv ansvarlige for å ta verifikasjonsappen i bruk og for at det aktuelle formålet og det spesifikke bruksområdet ligger innenfor de rammer som regelverket setter.

Enhver virksomhet som bruker verifikasjonsappen for verifisering av koronasertifikat er selv behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles av og i verifikasjonsappen.

Enhver virksomhet som bruker verifikasjonsappen må selv påse at den har rettslig grunnlag for å benytte verifikasjonsappen og utarbeide nødvendig informasjon til de registrerte om sin egen bruk av verifikasjonsappen f.eks. i form av en egen personvernerklæring.

Virksomheten er også ansvarlig for å sikre etterlevelse av øvrige krav som følger av gjeldende personvernregelverk. Manglende etterlevelse av personvernregelverket vil kunne medføre ansvar og sanksjoner.

5 Ansvarsbegrensninger og -fraskrivelser

Koronasertifikatet og verifikasjonsappen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet som en offentlig tjeneste for å gjøre det mulig å dokumentere vaksine- og/eller smittestatus som angitt i lov og/eller forskrift og gjøres tilgjengelig "som den er" uten vederlag både for sertifikatinnehaverne og for de virksomheter som bruker verifikasjonsappen. 

Folkehelseinstituttet fraskriver seg ethvert erstatningsansvar overfor de virksomheter som bruker verifikasjonsappen og de enkeltpersoner som benytter den på virksomhetens vegne, herunder direkte og indirekte tap av enhver art og uavhengig av ansvarsgrunnlag, knyttet til uriktig eller villedende informasjon i koronasertifikatet, tekniske feil ved verifikasjonsappen og/eller andre tekniske, innholdsmessige eller andre feil som måtte påføre brukerne av verifikasjonsappen økonomisk tap som følge av bruk av verifikasjonsappen eller koronasertifikatet.

6. Endringer i verifikasjonsappen og brukervilkårene

Verifikasjonsappen og brukervilkårene vil bli oppdatert i henhold til endringer i gjeldende regelverk og hvis tekniske eller bruksmessige forhold gjør det nødvendig. Nye versjoner av verifikasjonsappen vil bli gjort tilgjengelig fortløpende. Alle som bruker verifikasjonsappen bør regelmessig kontrollere at de har siste versjon av verifikasjonsappen installert. Ved å bruke verifikasjonsappen aksepterer du de til enhver tid gjeldende brukervilkår.

7. Kontaktinformasjon

Spørsmål om innholdet i eller vilkårene for bruk av koronasertifikatet og verifikasjonsappen kan rettes til:

Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo
Telefon: 21 07 70 00
E-post: folkehelseinstituttet@fhi.no

8. Lovvalg og tvisteløsning

Disse brukervilkårene og bruken av verifikasjonsappen er i sin helhet underlagt norsk rett. Skulle det oppstå en tvist som partene ikke klarer å løse gjennom forhandlinger, kan hver av partene bringe tvisten inn for de alminnelige domstoler. Oslo tingrett er verneting.

9. Aksept av bruksvilkårene

Jeg bekrefter at jeg har gjort meg kjent med de regler som gjelder for når verifikasjonsappen kan benyttes til å kontrollere koronasertifikat. Jeg bekrefter at jeg representerer en virksomhet som har rett til å verifisere koronasertifikat i henhold til lov og/eller forskrift., og jeg er kjent med at denne virksomheten er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger ved bruk av verifikasjonsappen som angitt i punkt 4 ovenfor.

Historikk

30.11.2022: Oppdatert med at appen ikke lenger blir oppdatert eller vedlikeholdt.