Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Seksuelt overførbare infeksjoner i 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Seksuelt overførbare infeksjoner i 2020

Nyhet

Seksuelt overførbare infeksjoner i 2020

Antall meldte tilfeller av klamydia, gonoré og hiv gikk ned i 2020 mens antall syfilistilfeller økte. Det viser årsrapporten over forekomst av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner som er rapportert til FHI i 2020.

Kondom beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner. Illustrasjonsbilde: Colourbox.com
Kondom beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner. Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Antall meldte tilfeller av klamydia, gonoré og hiv gikk ned i 2020 mens antall syfilistilfeller økte. Det viser årsrapporten over forekomst av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner som er rapportert til FHI i 2020.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

De nye tallene kommer fram i "Årsrapport 2020 Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner" som FHI utgir hvert år.

– Nedgangen i antall meldte tilfeller av seksuelt overførbare infeksjoner i 2020 må antas i all hovedsak å være relatert til koronatiltakene med reiserestriksjoner, sosial distansering og nedstenging av uteliv, sier seniorrådgiver Øivind Nilsen ved FHI.

Betydelig nedgang i gonorétilfeller

I 2020 ble det meldt 1045 gonorétilfeller i Norge mot 1704 tilfeller i 2019. Nedgangen i antall tilfeller ses både blant homo- og heteroseksuelt smittede menn og kvinner.

Her er gonorédetaljene for 2020:

 • 806 menn og 239 kvinner ble meldt smittet med gonoré.
  • Menn: 604 (75 %) ble smittet homoseksuelt og 201 (25 %) ble smittet heteroseksuelt.
  • Kvinner: Alle ble smittet heteroseksuelt.
 • 62 prosent av dem som fikk gonoré er født i Norge.
 • 52 prosent av dem som fikk gonoré er bosatt i Oslo.

Gonoré sett i lys av koronatiltakene

Koronatiltakene gjennom 2020 har ført til en kraftig nedgang i antall meldte gonorétilfeller. Etter første omfattende nedstenging 12. mars 2020, falt antall meldte tilfeller med 71 prosent, fra 170 tilfeller i januar 2020 til 49 tilfeller i april 2020.

I forbindelse med gradvis gjenåpning og økt reisevirksomhet gjennom sommeren 2020, steg gonoréforekomsten fram mot ny nedstenging om høsten.

Etter ytterligere innstramming rundt årsskiftet og utover i 2021, er det kun meldt 25 gonorétilfeller i januar 2021, det vil si 85 prosent færre tilfeller sammenlignet med januar 2020.

Ser man bort fra unntaksåret 2020, har gonoréforekomsten økt gjennom flere år i Norge, til tross for utstrakt testing i utsatte grupper.

– Det er åpenbart at diagnostikk og behandling i seg selv ikke er nok for å bekjempe sykdommen. Økt kondombruk og sikker sex blant utsatte grupper er helt nødvendig for å snu utviklingen. I tillegg er det viktig at helsetjenesten er årvåkne overfor symptomer og at lege og pasient har åpen dialog om seksuelle vaner, sier Nilsen.

– I tillegg er grundig smittesporing og raskt igangsatte tiltak ved mistanke om lokale utbrudd avgjørende for å kunne holde gonoré under kontroll i Norge, sier han. 

Figur 1. Tilfeller av gonoré meldt MSIS 1993–2020 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn

gonore 2020_figur.png

Svak nedgang i klamydia

Det har vært en stigende trend i antall diagnostiserte tilfeller med klamydiainfeksjon i Norge de siste årene fram mot toppåret 2019. I 2020 ble det meldt 25.444 tilfeller, som utgjør 478 tilfeller per 100.000 innbyggere. Dette er en nedgang på 11 prosent fra 2019.

Nedgangen kom i hovedsak på våren 2020 og kan trolig knyttes til koronatiltakene. Tilgang til testing og mindre legesøkning kan også ha hatt betydning for nedgangen i antall diagnostiserte tilfeller.

Dette er de harde fakta om klamydia for 2020:

 • Som tidligere år var flertallet, 59 prosent, av de meldte tilfellene kvinner.
 • Det påvises flest tilfeller i aldersgruppen 20-24 år både blant kvinner og menn, henholdsvis 49 prosent og 45 prosent av tilfellene.
 • Antall meldte tilfeller har gått ned i de fleste fylker, med unntak av Agder og Innlandet hvor det var en liten oppgang.
 • Antall testede personer var 318.930 – en nedgang på 18 prosent fra 2019.
 • I 2020 fikk 8 prosent av de testede påvist klamydiainfeksjon.

Flere kvinner enn menn tester seg for klamydia. Derfor diagnostiseres det også flere kvinner enn menn.

– Det er viktig at prøvetaking av klamydia rettes inn mot grupper i risiko for infeksjon, først og fremst seksuelt aktive kvinner og menn under 25 år, sier Øivind Nilsen. 

Figur 2. Antall meldte tilfeller av klamydia per 100 000 innbyggere, fordelt på kjønn og aldersgrupper, Norge 2015-2020

figur klamydia 2020.PNG

Overraskende økning av syfilistilfeller

I 2020 ble det meldt 287 tilfeller av syfilis mot 206 tilfeller i 2019.

Her er de harde fakta om syfilistallene i Norge i 2020:

 • 276 menn og 11 kvinner ble meldt smittet med syfilis.
 • 251 (87%) av dem som fikk syfilis var homoseksuelt smittet
 • 36 (13 %) av dem som fikk syfilis var heteroseksuelt smittet.
 • 59 prosent av dem som fikk syfilis er født i Norge. 

Vedvarende og betydelig økning hos homoseksuelt smittede

Fra slutten av 1990-tallet har antall syfilistilfeller blant homoseksuelt smittede menn økt betydelig i Norge, og trenden fortsetter i 2020.

– Denne utviklingen er overraskende sett i lys av koronatiltakene og sammenholdt med nedgangen i registrerte gonorétilfeller, sier Nilsen. 

– En mulig forklaring på at syfilis har økt blant menn som har sex med menn gjennom 2020, mens gonoré har gått kraftig ned, kan være at syfilis i mindre grad gir symptomer, har lengre smittsom fase enn gonoré og at sykdommen har høy smittsomhet, sier han.

Fortsatt smittes de fleste menn som har sex med menn ved tilfeldig sex i Oslo – men utviklingen de siste år med mer smitte i det øvrige Norge, særlig i større byer som Bergen, Trondheim og Stavanger, eller på feriereiser til europeiske storbyer, fortsetter.

Blant heteroseksuelt smittede kvinner og menn er forekomsten av syfilis nå vesentlig høyere enn for ti år siden, men den har holdt seg stabil de siste årene.

– Bevissthet og kunnskap om sykdommen og symptomer, lav terskel for prøvetaking, grundig smitteoppsporing og smittevernrådgivning til utsatte grupper er viktig, sier Nilsen.

Han legger til at rask iverksettelse av lokale tiltak ved økning av tilfeller, og varsling ved mistanke om utbrudd er avgjørende for å holde syfilis under god kontroll i Norge. 

Figur 3. Tilfeller av syfilis meldt MSIS 1993–2020 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn

syfilis_figur_2020.png

Positiv trend for hivtallene

Trenden med nedgang i meldte hivtilfeller fortsetter. Det ble meldt om 137 hivsmittede i Norge i 2020, mot 172 tilfeller i 2019.

Nedgangen i tilfeller var særlig blant heteroseksuelt smittede. Menn som har sex med menn og heteroseksuelle menn på reise i utlandet, særlig i Sørøst-Asia, er fortsatt mest utsatt for hivsmitte.

Få smittes i Norge

Av alle de hivpositive meldt i 2020, oppgir 29 at de ble smittet i Norge. Dette er en nedgang på om lag 70 prosent i løpet av de siste ti år. Det indikerer at det nå er relativt få aktive smittekilder i Norge.

– Grundig og målrettet smittesporing rundt hvert nyoppdaget hivtilfelle hvor personen er smittet i Norge, er derfor viktigere enn noen gang for å komme videre i hivforebyggingen, sier Øivind Nilsen. 

– Koronasporingsarbeidet bør ha gitt helsetjenesten nyttige erfaringer som med fordel også kan anvendes i smittesporingen av hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner, legger han til.

Forebygging virker

Nedgangen i påviste hivtilfeller de senere årene blant homoseksuelt smittede menn bosatt i Norge, kan nå tyde på at forebygging gir effekt. Blant tiltakene som er iverksatt er økt hivtesting i de mest risikoutsatte miljøene, rask igangsatt og effektiv behandling av alle nydiagnostiserte og medikamentell forebygging til risikoutsatte (PrEP).

Andelen hivpositive, homoseksuelt smittede menn med innvandrerbakgrunn har imidlertid vært økende de siste årene, og i 2020 hadde 68 prosent av de diagnostiserte i denne gruppen innvandrerbakgrunn. De har av den grunn vært en prioritert målgruppe for forebygging de senere årene.

– Denne gruppen menn kan være vanskelig å nå med informasjon om forebyggende tiltak og tilbud om helseundersøkelser. De må derfor fortsatt gis høy prioritet i forebyggingsarbeidet, inkludert tilbud om testing, tidlig behandling og eventuelt PrEP, sier Øivind Nilsen.

Figur 4. Hivinfeksjon i Norge meldt MSIS 1984–2020 etter diagnoseår og risikoutsatte grupper

hiv_figur_2020.png