Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Stadig flere overlever en sykehusinnleggelse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Stadig flere overlever en sykehusinnleggelse

Nyhet

Kvalitetsmåling ved sykehus

Stadig flere overlever en sykehusinnleggelse

Publisert

Det er små, men viktige forbedringer i overlevelsen ved norske sykehus. Det er størst bedring ved hjerneslag, tett fulgt av førstegangs hjerteinfarkt – men for hoftebrudd er det ingen framgang. Det viser nye resultater fra Folkehelseinstituttet.

Det er små, men viktige forbedringer i overlevelsen ved norske sykehus. Det er størst bedring ved hjerneslag, tett fulgt av førstegangs hjerteinfarkt – men for hoftebrudd er det ingen framgang. Det viser nye resultater fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

De nye resultatene kommer frem i den nasjonale rapporten Kvalitet i helsetjenesten: 30 dagers overlevelse og reinnleggelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2019 – nederst på denne siden er også egne rapporter for hvert enkelt sykehus. Publiseringen av rapportene skjedde samtidig med at Helsedirektoratet offentliggjorde disse kvalitetsindikatorene på sine nettsider.

Både rapportene og kvalitetsindikatorene benyttes av helsetjenesten i kvalitetsforbedringsarbeid. Kvalitetsindikatorer for helsetjenesten skal også bidra til å sikre befolkningen likeverdig tilgang til helsetjenester av god kvalitet, ved å fremskaffe gyldig og pålitelig informasjon om det norske helsesystemets kvalitet og prestasjoner.

Resultatene på landsbasis

– Overlevelsen etter førstegangs hjerteinfarkt er svært god. På landsbasis ser vi særlig en bedring for pasienter som har vært lagt inn med hjerneslag i løpet av de siste fem årene, mens for hoftebrudd ser vi ingen bedring, sier forsker Katrine Damgaard Skyrud i Folkehelseinstituttet.

Figuren nedenfor viser sannsynligheten i prosent for at en pasient overlever de første 30 dagene etter en innleggelse i femårsperioden 2015–2019 for landet totalt sett.

Figur overlevelse.png

Les også artikkelen Astma og kols drar opp reinnleggelser i sykehus som omtales i den nye rapporten.

Størst forbedring ved infarkt og slag

Det er små endringer fra år til år for overlevelse 30 dager etter sykehusinnleggelse i norske sykehus. I løpet av fem år økte totaloverlevelsen på landsbasis fra 95,2 prosent i 2015 til 95,6 prosent i 2019, men for tilstandene førstegangs hjerteinfarkt og hjerneslag er forbedringen større. For eldre som opplever hoftebrudd, er det tilsynelatende ingen endring i siste femårsperiode.

Dette er resultatene i kortform:

Tabellen viser utviklingen for landet totalt fra 2015 til 2019 for 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag, hoftebrudd og totaloverlevelse.

 

2015 (%)

2019 (%)

Økning i prosentpoeng

Hjerneslag

87,7

88,9

+1,3

Hjerteinfarkt

92,3

93,6

+1,4

Hoftebrudd

91,5

91,5

0

Totaloverlevelse*

95,2

95,6

+0,4

* Total overlevelse beregnes for pasienter innen diagnosegrupper som står for over 80 prosent av dødeligheten på norske sykehus.

Varierer mye både lokalt og regionalt

Det er en del variasjoner når resultatene brytes ned til sykehusnivå. Detaljene finnes i egne rapporter for hvert enkelt sykehus.

Hjerneslag

Hjerneslag omfatter pasienter som har hatt et hjerneinfarkt eller en hjerneblødning. For hjerneslag samlet varierer overlevelsen mye mellom sykehusene.

– Dødeligheten er spesielt høy etter en hjerneblødning, konstaterer Katrine Damgaard Skyrud.

For 2019 hadde tre sykehus lavere overlevelse og to sykehus hadde høyere overlevelse enn gjennomsnittet. For de fleste sykehus er forskjellene beskjedne, men for enkelte sykehus er det betydelig variasjon. Forskerne vet ikke hva dette skyldes, men Damgaard Skyrud spør:

  • Kom pasienter med hjerneinfarkt tidsnok til sykehuset for å løse opp en eller flere tette blodårer med medikamenter (trombolyse)?
  • Er det ulik praksis mellom sykehusene?
  • Kan primærhelsetjenestens oppfølging av utskrevne pasienter ha betydning for utfallet og føre til forskjeller?

– Som for alle kvalitetsindikatorer er det viktig at de tolkes i lys av lokale forhold, og det er viktig å undersøke nærmere hva som kan være årsakene til at enkelte sykehus har lavere overlevelse enn andre. Dette har vi dessverre ikke mulighet for i våre analyser, sier forskeren.

Førstegangs hjerteinfarkt

Overlevelsen etter førstegangshjerteinfarkt er svært god, men også her varierer det en del mellom sykehusene. Beregnet overlevelse varierer fra 83,4 prosent til 96,5 prosent.

– Hvordan forklarer du disse forskjellene?

– Vi har ikke studert årsakssammenhenger, men ut ifra våre analyser ser det ut som sykehus som tilbyr utblokking av kransarterier gjennom PCI-behandling stort sett har høyere overlevelse. Dersom vi ser på hvordan det går med pasientene ut ifra hvilket sykehusområde de tilhører, finner vi mindre forskjeller. Dette kan tyde på at pasientgruppen får god hjelp av helsetjenesten uansett hvor de bor, sier hun.

Hoftebrudd

Ved hoftebrudd beregnes overlevelse for pasienter som er 65 år og eldre. I løpet av femårsperioden er det ingen statistisk signifikant trend i overlevelsen.

I de sykehusvise rapportene fremgår det imidlertid at for en del av sykehusene har det vært en positiv tendens.

– Bare ett sykehus skilte seg signifikant ut fra de andre med høyere overlevelse, og overlevelsen varierte fra 90,2 prosent til 93,6 prosent, konstaterer Katrine Damgaard Skyrud i Folkehelseinstituttet.