Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Seksuelt overførbare infeksjoner i 2019»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Seksuelt overførbare infeksjoner i 2019

Nyhet

Seksuelt overførbare infeksjoner i 2019

Publisert

Den bekymringsfulle utviklingen av gonoré- og syfilistilfeller vedvarer. Klamydiatallene øker, særlig blant unge. Antall påviste hivtilfeller fortsetter imidlertid å gå ned. Det viser årsrapporten over forekomst av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2019.

Den bekymringsfulle utviklingen av gonoré- og syfilistilfeller vedvarer. Klamydiatallene øker, særlig blant unge. Antall påviste hivtilfeller fortsetter imidlertid å gå ned. Det viser årsrapporten over forekomst av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2019.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

De nye tallene kommer fram i Årsrapport 2019 Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner, som Folkehelseinstituttet (FHI) utgir hvert år.

– Atferdsendring, konsekvent kondombruk og hyppig og målrettet testing er nødvendig skal man lykkes i å redusere forekomsten av alle seksuelt overførbare infeksjoner, sier seniorrådgiver Øivind Nilsen ved FHI.

Gonoré fortsatt høyt

I 2019 ble det meldt 1703 gonorétilfeller i Norge, mot 1659 tilfeller i 2018.

Her er gonorédetaljene for 2019:

 • 1327 menn og 376 kvinner fikk påvist gonoré.

  Menn: 970 ble smittet homoseksuelt, 355 ble smittet heteroseksuelt og for to menn var seksuell praksis ukjent.

  Kvinner: 375 smittet heteroseksuelt, mens én kvinne oppga å ha blitt smittet av en annen kvinne.
 • 54 prosent av dem som fikk gonoré var bosatt i Oslo.
 • 67 prosent av dem som fikk gonoré er født i Norge.

Liten gonorénedgang blant menn som har sex med menn

Etter flere års sammenhengende økning gikk forekomsten av gonoré i 2019 noe ned blant menn som har sex med menn, men den holder seg fortsatt på et høyt nivå. Blant heteroseksuelle kvinner og menn fortsatte gonoré å øke i 2019.

Flest kvinner blant heteroseksuelt gonorésmittede

Blant kvinner er antall meldte tilfeller av gonoré tidoblet på ti år, og blant heteroseksuelt smittede blir det nå påvist flere tilfeller blant kvinner enn menn. Situasjonen i Norge følger en internasjonal trend der gonoré øker kraftig i mange vestlige land.

Antibiotikaresistent gonoré er et økende problem. Internasjonalt er det nå stor bekymring for resistenssituasjonen, forsterket av den økende forekomsten av gonoré.

– Det uroer oss at trenden med et høyt antall gonorétilfeller fortsetter, sier Øivind Nilsen.

Figur 1. Tilfeller av gonoré meldt MSIS 1993–2019 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn
Figur 1. Tilfeller av gonoré meldt MSIS 1993–2019 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn.

Liten nedgang i syfilis

I 2019 ble det diagnostisert 206 tilfeller av syfilis, mot 231 tilfeller i 2018. Tilfellene fordeler seg på 192 menn og 14 kvinner.

På slutten av 1990-tallet økte antallet syfilistilfeller blant menn som har sex med menn betydelig i Norge. Antall tilfeller i denne gruppen mer enn tidoblet seg fra 2005 til 2018, fra 17 til 205 tilfeller, mens andelen smittede gikk litt ned i 2019. Da ble det meldt 171 tilfeller – 83 prosent av totalt antall smittede.

– Fortsatt smittes de fleste menn som har sex med menn ved tilfeldig sex i Oslo, men også utviklingen de siste år med mer smitte i det øvrige Norge fortsetter. Man blir særlig smittet i større byer eller på feriereiser til europeiske storbyer. I denne gruppen er menn med innvandrerbakgrunn og hivpositive spesielt utsatt for syfilissmitte, sier Nilsen.

Blant heteroseksuelle kvinner og menn er forekomsten av syfilis nå vesentlig høyere enn for ti år siden, men den har holdt seg nokså stabil de siste årene.

Figur 2. Tilfeller av syfilis meldt MSIS 1993–2019 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn.
Figur 2. Tilfeller av syfilis meldt MSIS 1993–2019 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn.

Hiv fortsetter å synke

Trenden med nedgang i meldte hivtilfeller fortsetter i Norge i 2019. Dette gjelder spesielt blant menn som har sex med menn mens de var bosatt i Norge. Det ble meldt om 172 hivsmittede i Norge, mot 191 tilfeller i 2018. Totalt er det nå meldt 6641 hivpositive i Norge.

Blant heteroseksuelt smittede er hivtallene lite endret fra 2018 – men både blant personer smittet heteroseksuelt mens de var bosatt i Norge og blant heteroseksuelt smittede før de kom til Norge, har hivtallene gått ned de siste årene.

Det er fortsatt stabil, lav forekomst av hiv blant personer som tar stoff med sprøyter, norskfødte kvinner og ungdommer i Norge.

Mest utsatt for hivsmitte er fortsatt menn som har sex med menn og heteroseksuelle menn på reise i utlandet, særlig i Sørøst-Asia.

Figur 3. Hivinfeksjon i Norge meldt MSIS 1984–2019 etter diagnoseår og risikoutsatte grupper.
Figur 3. Hivinfeksjon i Norge meldt MSIS 1984–2019 etter diagnoseår og risikoutsatte grupper.

Klamydia øker, særlig hos unge

Den rapporterte forekomsten av klamydia økte årlig fra årtusenskiftet og fram til 2008, og den holdt seg stabil med mindre variasjoner de neste ti årene – men i 2019 ble det diagnostisert 28 466 tilfeller, som utgjør 534 tilfeller per 100 000 innbyggere. Dette er en økning på 6,6 prosent fra 2018, og det høyest rapporterte antallet av klamydia noensinne.

– De økte klamydiatallene skyldes sannsynligvis en kombinasjon av at flere testes og at flere faktisk blir smittet, forteller Øivind Nilsen.

– Vi ser særlig en økning i aldersgruppen 20–24 år, legger han til.

Dette er de harde fakta for 2019 og utviklingen over tid:

 • Nær 60 prosent av de diagnostiserte med klamydia var kvinner. Dette er som tidligere år.
 • Personer under 25 år utgjorde 66 prosent av alle tilfeller – 73 prosent hos kvinner og 55 prosent hos menn.
 • I hele perioden 2007–2018 har kvinner 20–24 år hatt den høyeste diagnoseraten av klamydiainfeksjoner. Deretter følger kvinner 15–19 år og menn 20–24 år.
 • Antall testede i 2019 var 386 978 – en økning på 6,3 prosent fra 2018.
 • I 2019 fikk 7,8 prosent av de testede påvist klamydiainfeksjon.

Varierer mye mellom fylker

Det er stor variasjon i rapportert forekomst av klamydia mellom fylkene, men antall diagnostiserte i forhold til folketallet har variert noe fra år til år i de ulike fylkene. De siste tre årene har den høyeste diagnoseraten av klamydiainfeksjon blitt observert i Oslo, og økningen der har vært betydelig gjennom de siste ti årene.

– Det er viktig at prøvetaking for klamydia rettes inn mot grupper som har risiko for å få en infeksjon, først og fremst seksuelt aktive kvinner og menn under 25 år, sier Øivind Nilsen.

Figur 4. Antall diagnostiserte tilfeller av klamydia per 100 000 innbyggere Norge 2005-2019 fordelt på kjønn og aldersgrupper
Figur 4. Antall diagnostiserte tilfeller av klamydia per 100 000 innbyggere Norge 2005-2019 fordelt på kjønn og aldersgrupper .

Lymfogranuloma venerum (LGV) noe ned

I 2019 ble det meldt 27 tilfeller av LGV i Norge, mot 44 tilfeller i 2018. Alle tilfellene i 2019 var blant menn som har sex med menn.

LGV er en seksuelt overførbar infeksjon som skyldes smitte med en annen serotype av klamydiabakterien enn den vanlige infeksjonen. Folkehelseinstituttet har overvåkingsdata for LGV tilgjengelig siden 2012. Antall meldte tilfeller årlig har variert fra 13 til 44.