Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rogalendingene er stort sett fornøyd med livet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Rogalendingene er stort sett fornøyd med livet

Nyhet

Rogalendingene er stort sett fornøyd med livet

Publisert

Åtte av ti rogalendinger er fornøyd med tilværelsen, viser folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020. Dette er like bra eller bedre enn i andre fylker.

Åtte av ti rogalendinger er fornøyd med tilværelsen, viser folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020. Dette er like bra eller bedre enn i andre fylker.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Undersøkelsen ble gjennomført i september og begynnelsen av oktober 2020 som et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet. Deltakerne ble blant annet spurt om fysisk og psykisk helse, sosialt miljø, livskvalitet og tilgang til tjenester.

Resultater – de fleste er fornøyd med livet

Resultatene viser blant annet at:

 • 78 prosent er fornøyd med tilværelsen
 • 90 prosent opplever middels eller høy grad av sosial støtte 
 • 76 prosent opplever sin egen helse som god eller svært god
 • 77 prosent trives godt eller svært godt i nærmiljøet 

– Dette er hyggelige resultater, men de skiller seg ikke mye fra andre fylker der vi har gjennomført tilsvarende undersøkelser, sier Leif Edvard Aarø ved Folkehelseinstituttets avdeling for helsefremmende arbeid.

I alt var det 35 191 personer i aldersgruppa over 18 år som svarte på spørreskjemaet, det er 45 prosent av de som ble invitert.

– Når vi vurderer resultatene, må vi ta høyde for at litt under halvparten av alle inviterte deltok. Det kan for eksempel tenkes at de som deltar, har en helsemessig gunstigere atferd enn de som ikke deltar, sier Aarø.

I likhet med folkehelseundersøkelsene i andre fylker, har også Rogaland noen grupper som ikke er med i datainnsamlingen. Dette gjelder alle under 18 år og de som ikke behersker norsk godt nok til å svare på spørreskjemaet. Det gjelder også alle som ikke kan nås gjennom en internettbasert datainnsamling, blant annet bostedsløse og de som er for syke til å delta. 

Sammenlikninger mellom fylker

Rogaland ble sammenliknet med tre andre fylker der fylkeshelseundersøkelser ble gjennomført i 2019–2020; Troms og Finnmark, Nordland og Agder.  For noen spørsmål kunne man også sammenlikne med Hordaland og Sogn og Fjordane, som gjennomførte undersøkelser i 2018–2019.

Forskjellene mellom fylkene er svært små, og vi må ta høyde for at det finnes feilkilder vi ikke helt har oversikt over.

Hvis vi tar utgangspunkt i de dataene som er tilgjengelige, kommer Rogaland godt ut på følgende områder:

 • Færre har problemer med å få husholdningsinntekten til å strekke til (17 prosent).
 • Færre har fedme (16 prosent).  
 • Litt færre har vært utsatt for skade som medførte besøk hos lege eller tannlege.
 • Like mange eller flere har god eller svært god tilgang til kultur- og idrettstilbud, butikker og andre servicetilbud, offentlig transport, grøntarealer og gang- og sykkelveier. Men det er til dels stor variasjon innad i fylket.

Dataene viser også at rogalendingene sitter mye stille i hverdagen, gjennomsnittlig 6,9 timer per dag.

Utdanning, alder og kjønn påvirker svarene

Andre funn som kan trekkes fram fra undersøkelsen i Rogaland er:

 • Det meste blir bedre med økt utdanningsnivå: selvrapportert helse, bruk av tobakk, forekomsten av skader, funksjonsevne i hverdagen, andelen som har fedme, andelen som er fysisk aktive og som spiser sunn mat. 
 • Med alderen øker andelen som trives og føler seg trygge i nærmijøet, andelen som opplever at tilværelsen er meningsfull, og andelen som opplever høy grad av stedstilhørighet. 
 • Særlig kvinner i den yngste aldersgruppa skåret høyt på psykiske plager, men de psykiske plagene synker med stigende alder.
 • Blant menn er det høyere andeler enn blant kvinner som snuser daglig og som drikker alkohol minst to ganger i uken. Blant voksne under 30 år var det få som røykte daglig (1–5 prosent), men mange brukte snus daglig – 20 og 29 prosent for henholdsvis kvinner og menn.

Datainnsamlingen ble gjennomført omtrent et halvt år ut i koronapandemien. 

– Vi vet ikke om forholdene under epidemien kan ha påvirket svarene. Men for psykiske plager og «fornøydhet med livet» skiller ikke Rogaland seg vesentlig fra andre fylker, der datainnsamlingene fant sted før pandemien brøt ut, sier Aarø.  

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en rapport med tall for fylket og for regioner innad i fylket.

Se også nettsidene til fylkeskommunen: