Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasientene er stort sett fornøyd med sykehusoppholdet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasientene er stort sett fornøyd med sykehusoppholdet

Nyhet

Brukererfaringer

Pasientene er stort sett fornøyd med sykehusoppholdet

Publisert

De fleste pasientene er alt i alt tilfreds med sykehusoppholdet, men svarene deres peker også på svake punkter. Det viser Folkehelseinstituttets nyeste undersøkelse om pasientenes erfaringer.

De fleste pasientene er alt i alt tilfreds med sykehusoppholdet, men svarene deres peker også på svake punkter. Det viser Folkehelseinstituttets nyeste undersøkelse om pasientenes erfaringer.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet gjennomfører jevnlig ulike brukererfaringsundersøkelser om ulike sider ved helsetjenesten, som benytter disse erfaringene i sitt løpende kvalitetsarbeid. Denne undersøkelsen ble gjennomført blant et utvalg personer som var utskrevet fra døgnopphold ved somatiske sykehusavdelinger høsten 2019. Av 21.189 som fikk spørreskjema, svarte 12.296. Det gir en svarprosent på 58.

Det er laget én felles rapport for hele landet: Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2019. Metodebeskrivelse og analyser for landet samlet. Det er også laget egne rapporter for de regionale helseforetakene (RHF-ene), helseforetakene (HF-ene) og hvert enkelt sykehus eller behandlingssted som var en del av undersøkelsen. Tallene i disse rapportene inngår i Helsedirektoratets system for Nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI).

Tilfreds med pleien og behandlingen

Undersøkelsen viser at de fleste pasientene i stor eller svært stor grad er tilfreds med pleien og behandlingen ved sykehusene, men 12 prosent svarer at de i noen eller liten grad, eller ikke i det hele tatt, er tilfreds.

Figur 1. Pasientenes generelle vurdering av pleien og behandlingen på sykehuset.

Figur 1 pleien.JPG

Kilde: Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2019. Metodebeskrivelse og analyser for landet samlet, Folkehelseinstituttet, desember 2020.

Best tilbakemelding: Personalet og ivaretakelse av pårørende

De fleste spørsmålene handler om erfaringer. I rapporten er 34 enkeltspørsmål samlet i grupper som beskriver ulike sider av sykehusoppholdet. Gruppene kalles indikatorer, og sykehusene kan få en skår fra 0 til 100, hvor 100 er best.

Tabell 1. Pasientenes skår på en skala fra 0 til 100 for ni spørsmålsgrupper (indikatorer). Endring fra forrige undersøkelse gjennomført i 2015.

Indikator

Antall spørsmål

Antall svar

Gjennomsnitts-skår 2019

Endring fra 2015 a, b

Pleiepersonalet

7

12.218

74

Legene

7

12.075

74

Informasjon

3

12.042

72

Organisering

4

12.081

66

Pårørende

2

8568

75

Standard

6

12107

71

Utskrivning

2

10670

60

Samhandling

2

7345

62

Ventetid

1

5367 c

67

a: Endring i datainnsamlingsrutinene kan ha påvirket resultatene

b: Endring fra 2015 er testet med signifikansnivå på p<0,01.

c: Indikatoren Ventetid er beregnet på svar fra kun planlagt (elektivt) innlagte pasienter

Kilde: Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2019. Metodebeskrivelse og analyser for landet samlet, Folkehelseinstituttet, desember 2020.

På nasjonalt nivå er det indikatorene Pårørende, Pleiepersonalet og Legene som har fått de høyeste skårene. De laveste skårene har Utskrivning og Samhandling. Dette likner på resultatene fra tidligere tilsvarende undersøkelser, seinest i 2015.

– Det synes som om sykehusene i 2019 skårer lavere på de fleste indikatorene. Unntakene er Samhandling, som er uforandret, og Utskrivning og Ventetid, hvor skårene har gått opp siden 2015, sier seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne.

Hun understreker at endringer i datainnsamlingsmetoden gjør det litt usikkert å sammenligne med tallene fra 2015.

Disse spørreundersøkelsene skal gjennomføres årlig i perioden 2019 til 2023.

Helse Midt-Norge skårer best

– Pasientene har gitt Helse Midt-Norge RHF den beste tilbakemeldingen blant de fire regionale helseforetakene, framholder Sjetne.

Dette er resultatene per region, sett i forhold til gjennomsnittet for de fire regionale helseforetakene (RHF-ene):

  • Helse Midt-Norge: skårer høyere enn gjennomsnittet på seks av ni indikatorer
  • Helse Vest: skårer lavere enn gjennomsnittet på tre av indikatorene,
  • Helse Nord: skårer som gjennomsnittet på alle indikatorene
  • Helse Sør-Øst: skårer som gjennomsnittet på alle indikatorene

For helseforetak og sykehus er det flest avvik fra gjennomsnittet og størst variasjon på indikatoren Standard (ved sykehuset). Av de 59 sykehusene som deltok i undersøkelsen, er det 21 hvor ingen av indikatorene skiller seg signifikant fra gjennomsnittet for sykehus.

Dårligst tilbakemelding fra eldre og de med dårlig helse

Forskerne sammenlignet også hvordan ulike pasientgrupper i landet under ett svarte innenfor de ulike spørsmålsgruppene.

– Blant annet ga pasienter med høy alder og svak helse sykehusene de dårligste tilbakemeldingene, konstaterer seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne ved Folkehelseinstituttet.

Figur 2. Indikatorene (på en skala fra 0 til 100, der 100 er best ) når pasientene er gruppert etter hvordan de beskriver sin egen helse.

Figur 2 indikatorer.png

Kilde: Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2019. Metodebeskrivelse og analyser for landet samlet, Folkehelseinstituttet, desember 2020.