Hopp til innhold

Forskningsfunn

Om lag 1 prosent av befolkningen har vært smittet av det nye koronaviruset

Publisert

Om lag 1 prosent av Norges befolkning har antistoffer mot det nye koronaviruset SARS-CoV-2 som gir sykdommen covid-19, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Laboratoriearbeid med blodprøver.jpg

Om lag 1 prosent av Norges befolkning har antistoffer mot det nye koronaviruset SARS-CoV-2 som gir sykdommen covid-19, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.


Folkehelseinstituttet har i flere uker undersøkt forekomst av antistoffer mot koronavirus i befolkningen i Oslo-området. Antistoffer mot SARS-CoV-2 vitner om gjennomgått infeksjon med viruset. For å få en idé om hvor mange som har vært smittet av viruset også i andre deler av landet, har forskere ved referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet nå samlet inn 900 blodprøver fra ni laboratorier i ulike deler av Norge.

Antistoffer mot SARS-CoV-2 ble funnet i om lag 1 prosent av de analyserte prøvene.

- Dette er den første studien som måler antistoffer mot SARS-CoV-2-viruset i blodprøver som er samlet inn fra ulike geografiske områder og som dekker alle aldersgrupper i Norge. Resultatene passer godt med andre beregninger som er gjort, og støtter våre antakelser om at vi har hatt få tilfeller av viruset i Norge og at vi ser ut til å ha lave mørketall, sier overlege Anne-Marte Bakken Kran ved Folkehelseinstituttet.

Analysene er utført ved Oslo Universitetssykehus (OUS), med en metode utviklet av Fridtjof Lund-Johansen og Jan Terje Andersen ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Studien er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og OUS, og er gjennomført med god hjelp fra de deltakende mikrobiologiske laboratoriene ved norske sykehus.

Rapporten er på engelsk, med norsk sammendrag.

Høyest forekomst i Oslo

Den yngste personen som hadde antistoffer i blodet var ni år gammel, mens den eldste var 76. Forskerne fant ingen forskjeller i forekomst knyttet til kjønn og alder. Derimot kan det se ut til at det er visse geografiske forskjeller. Forskerne fant den høyeste forekomsten av antistoffer i Oslo, men antallet prøver som ble analysert var ikke høyt nok til å kunne fastslå dette med sikkerhet.

- Usikkerheten i resultatene ligger i at ikke alle fylker er representert, at det er få prøver fra hvert sted, og at prøvene er fra pasienter som har oppsøkt helsetjenesten av andre årsaker, forklarer Bakken Kran.

- Tilsvarende oppfølgingsstudier kan gi ytterligere informasjon om utviklingen av covid-19- pandemien i Norge.

Undersøkt status i Norge før pandemien

SARS-CoV-2 er et nytt virus, men tilhører den velkjente virusfamilien koronavirus. Beslektede koronavirus som sirkulerer i Norge kan forårsake vanlige forkjølelse. For å undersøke om en slik forkjølelse kan danne antistoffer mot SARS-CoV-2, ble også 216 tilsvarende serumprøver fra 2019 analysert. Dette er prøver tatt før covid-19-pandemien traff Norge.

Alle disse prøvene var negative, noe som betyr at antistoffer mot disse virusene ikke gir utslag i analysen som er brukt, og at de påviste antistoffene i årets prøver representerer reelle tilfeller av SARS-CoV-2.