Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nesten ingen ungdommer røyker lenger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nesten ingen ungdommer røyker lenger

Nyhet

Nesten ingen ungdommer røyker lenger

I 1999 oppga 24 prosent av norske 10.-klassinger at de røykte daglig. Siden den gang har andelen blitt stadig mindre. I 2019 var den redusert til 2 prosent. Bare Island har færre dagligrøykende ungdommer enn Norge. Det viser en europeisk skoleundersøkelse.

forside_espad2019rapport.jpg

I 1999 oppga 24 prosent av norske 10.-klassinger at de røykte daglig. Siden den gang har andelen blitt stadig mindre. I 2019 var den redusert til 2 prosent. Bare Island har færre dagligrøykende ungdommer enn Norge. Det viser en europeisk skoleundersøkelse.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Den europeiske skole-undersøkelsen ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) har blitt gjennomført i over 30 europeiske land hvert fjerde år siden 1995. Nå er ESPAD-rapporten for 2019 publisert.

Rapporten viser utviklingen i bruk av rusmidler og tobakk blant europeiske 15–16-åringer i perioden 1995-2019. Folkehelseinstituttet (FHI) er ansvarlig for den norske undersøkelsen.

Resultatene viser at norske 15–16-åringer kommer svært godt ut sammenlignet med ungdommer i de andre 35 europeiske landene som deltok i undersøkelsen; de ligger gjennomgående lavt både når det gjelder røyking, bruk av alkohol og bruk av andre rusmidler.

– Undersøkelsen viser at andelen norske 10.-klassinger som bruker snus er halvert i perioden 2007–2019, sier seniorforsker Elin Bye ved FHI.

Svært få 15–16-åringer røyker daglig

Andelen 15–16-åringer som røyker daglig har blitt betydelig mindre etter årtusenskiftet, og er redusert fra 24 prosent i 1999 til 2 prosent i 2019 (tabell 1). Norge var allerede i 2015 blant de landene i Europa som hadde den laveste andelen som oppga å ha røykt, både noen gang og daglig. Slik er det fremdeles (se tabell A).

Tallene for 2019 viser ikke en ytterligere reduksjon i røyking blant norske 15–16-åringer, men ligger på samme nivå som i 2015. En av fire norske 10.-klassinger oppga i 2019 at de noen gang hadde røykt. For halvparten av disse dreide det seg om 1–5 ganger totalt.

– Røyking er den enkeltfaktoren som har sterkest negativ innvirkning på folkehelsa, og det er gledelig at Norge fortsatt ligger lavest i Europa når det gjelder dagligrøyking blant ungdom, sier Bye.

Færre bruker snus daglig

Det siste tiåret har andelen norske ungdommer som oppgir bruk av snus daglig vært større enn andelen som oppgir dagligrøyking, men færre 15–16-åringer bruker snus nå enn før. Andelen dagligbrukere av snus er redusert fra 7–8 prosent til 4 prosent i perioden 2007–2019. Det er hovedsakelig guttene som har redusert bruken av snus. Andelen gutter som bruker snus daglig er halvert fra 12 prosent i 2011 til 6 prosent i 2019, mens andelen jenter er redusert fra 4 prosent i 2011 til 3 prosent i 2019. Andelen som oppga noen gangs bruk av snus er redusert fra 33 prosent i 2007 til 19 prosent i 2019.

– Det blir interessant å se om mønsteret er noe disse gruppene tar med seg videre i livet. Da vil tallene for snusbruk blant eldre ungdom og voksne også gå ned med årene. Eller om det vi ser er en forskyvning i oppstart, altså at de kommer til å begynne med snus senere i livet, sier Bye.

Bruk av e-sigaretter

Det er i 2019 for første gang inkludert spørsmål om bruk av e-sigaretter i ESPAD-undersøkelsen. I europeisk sammenheng ligger norske 10.-klassinger også relativt lavt på slik bruk, om lag 2 prosent oppga i 2019 daglig bruk av e-sigaretter. Mens tre av ti norske 10.-klassinger oppga at de noen gang hadde brukt e-sigaretter, oppga en av ti slik bruk siste 30 dager, og av disse oppga flertallet (63 prosent) at det var snakk om sjeldnere enn en gang i uken. Som for bruk av vanlige sigaretter er det også langt flere gutter som oppgir å bruke e-sigaretter sammenlignet med jenter. Hvorvidt e-sigarettene inneholdt nikotin er ikke oppgitt. Flertallet av ungdommene som oppga eksperimentering eller bruk med e-sigaretter hadde også erfaring med vanlige sigaretter og/eller snus.

Tabell 1. Andel 15–16-åringer som oppga at de hadde røykt noen gang, i alt 40 ganger+, i løpet av siste 30 dager og daglig siste 30 dager, 1995-2019.

År

1995

1999

2003

2007

2011

2015

2019

Røykt noen gang

65

71

62

46

37

28

25

Røykt 40 ganger+

25

33

26

15

10

5

6

Røykt siste 30 dager

36

40

28

20

15

10

10

Røykt daglig siste 30 dager

18

24

18

10

5

2,5

2,3

Brukt E-sigaretter noen gang

-

-

-

-

-

-

31

Brukt E-sigaretter siste 30 dager

-

-

-

-

-

-

10

Brukt E-sigaretter daglig siste 30 dager

-

-

-

-

-

-

1,9

Bruk av snus noen gang

-

-

-

33

31

22

19

Bruk av snus av og til

-

-

-

16

12

7

8

Daglig bruk snus

-

-

-

7

8

6

4

Nedgangen i alkoholbruk har stoppet opp

Andelen norske 15–16-åringer som oppga at de hadde drukket alkohol, vært beruset eller drukket 5 alkoholenheter eller mer ved samme drikkesituasjon, har vært jevnt nedadgående etter årtusenskiftet. Tallene for 2019 indikerer at den nedadgående trenden har stoppet noe opp.  Andelene er nokså like som i 2015 for alle indikatorene på bruk (tabell 2).  Noen gangs bruk er redusert fra 86 prosent i 1999 til 53 prosent i 2019, mens bruk siste 30 dager er redusert fra 55 til 25 prosent i samme periode. I 2019 oppga 16 prosent at de hadde ha drukket 5 alkoholenheter eller mer ved samme drikkesituasjon i løpet av de siste 30 dagene, en nedgang fra 55 prosent i 1999. Norske 15–16-åringer befinner seg dermed i det nedre sjiktet sammenlignet med annen europeisk ungdom også når det gjelder bruk av alkohol (tabell B).

– At andelene for beruselse, og det å drikke mye på én gang, fortsatt er relativt lave er positivt. Man vet at fyll i ung alder øker risikoen for skader, og det gir også økt risiko for vold og overgrep, sier Bye.

Tabell 2. Andel 15–16-åringer som oppga å ha drukket noen gang, siste 12 måneder, siste 30 dager, drukket 5+ enheter på en gang s 30 dager, og vært beruset, 1995-2019.

År

1995

1999

2003

2007

2011

2015

2019

Noen gang

79

85

84

77

70

57

53

Siste 12 måneder

72

78

76

67

61

46

45

Siste 30 dager

43

55

52

44

36

23

25

Drukket 5+ siste 30 dager

37

50

47

39

31

20

16

Beruset noen gang

 

 

 

46

37

25

23

Beruset siste 12 mnd.

 

 

 

41

32

21

19

Beruset siste 30 dager

 

 

 

21

15

9

8

Flere rapporterer eksperimentell bruk av cannabis

Bruk av cannabis har vært nokså stabil i perioden 2007–2015, men resultatene fra 2019 viser en økning i andelen unge som rapporterte slik bruk (se også Bye og Bretteville-Jensen 2020).

I årene 2007 til 2015 svarte i gjennomsnitt om lag 6 prosent av ungdommene at de hadde prøvd cannabis noen gang, mens i 2019 svarte nesten 9 prosent det samme (tabell 3 og C). Andelen med cannabiserfaring har økt både blant gutter og jenter, men det er langt flere gutter enn jenter som har erfaring med cannabis.

De norske resultatene viser i tillegg at tre av fem med cannabiserfaring har brukt cannabis samtidig med bruk av alkohol. De som rapporterer bruk av cannabis, har også drukket alkohol langt oftere siste 12 måneder enn ikke-brukere av cannabis. Det er relativt få norske 10.-klassinger som oppgir å ha brukt andre ulovlige stoffer som ecstasy, kokain eller amfetamin noen gang. 

–For de aller fleste med cannabiserfaring dreier det seg om eksperimentell bruk én eller noen få ganger, og bruken av cannabis blant norske 15–16-åringer er fortsatt relativt lav i europeisk sammenheng, sier Bye.

Tabell 3. Andel 15–16-åringer som oppga å ha brukt cannabis henholdsvis noen gang, i løpet av siste 12 mnd. og i løpet av siste 30 dager, 1995-2019.

År

1995

1999

2003

2007

2011

2015

2019

Noen gang

5,9

12,3

8,9

6,4

5,3

7,0

8,7

Siste 12 måneder

4,7

9,1

6,2

4,9

4,7

5,6

7,1

Siste 30 dager

2,7

4,1

2,7

2,9

2,0

2,5

4,0

 
Tabell A. Andel 15–16-åringer i Europa som oppga å noen gang ha røykt sigaretter, røykt sigaretter siste 30 dager, røykt daglig siste 30 dager, noen gang brukt e-sigaretter og brukt e-sigaretter siste 30 dager, 20191 (sortert etter noen gang røykt)

 

Noen gang røykt

Røykt siste 30 dager

Daglig røyking siste 30 dager

E-sigaretter - noen gang

E-sigaretter - siste 30 dager

Lithuania

70

39

8,0

65

31

Romania

69

40

18

41

14

Czechia

68

33

10

60

20

Latvia

68

31

12

52

17

Slovakia

67

36

18

54

18

Monaco

66

45

7,9

63

41

Ukraine

64

27

12

51

11

Hungary

63

37

18

53

21

Poland

63

38

11

56

30

Italy

62

37

19

44

13

Estonia

62

27

9,2

54

15

Croatia

61

33

19

44

12

Bulgaria

57

36

22

36

13

Austria

57

29

12

41

13

France

56

28

12

46

16

Spain

55

26

9,0

42

9,4

Germany

54

28

8,7

42

16

Faroes

54

21

6,9

40

8,3

Kosovo

51

22

7,1

29

11

Cyprus

50

23

7,6

47

10

Denmark

49

28

10

35

14

Slovenia

47

23

9,3

34

10

Netherlands

46

19

5,3

36

9,3

Georgia

46

15

7,5

32

6,7

Finland

45

20

6,7

34

7,5

Ireland

44

21

5,2

37

15

Greece

43

21

8,1

35

11

FYR of Macedonia

43

23

-

-

-

Serbia

42

19

12

18

5,4

Portugal

41

17

5,5

26

6,1

Montenegro

40

20

10

20

7,0

Iceland

40

18

1,9

39

17

Norway

38

16

2,5

31

10

Sweden

37

15

5,1

29

6,2

Malta

29

14

3,6

21

7,1

North Macedonia

-

-

11

21

7,1

ESPAD average

53

27

10

40

14

Kilde: www.espad.org

1Den internasjonale databasen har egne retningslinjer for ekskludering av inkonsistente svar etc., og opererer således med en annen N enn hva noen av deltakerlandene gjør i sine rapporteringer. Tallene for Norge kan derfor avvike noe fra de som er presentert i tabell 1.

Tabell B. Andel 15–16-åringer i Europa som oppga å ha drukket alkohol noen gang, siste 12 mnd., siste 30 dager, som har vært beruset siste 30 dager, drukket 5+ enheter på en gang s 30 dager, 20191  (sortert etter drukket noen gang) .

 

Noen gang drukket

Drukket siste 12 mnd.

Drukket siste 30 dager

Beruset siste 30 dager

Drukket 5+ enheter siste 30 dager

Czechia

95

87

63

15

39

Denmark

92

89

74

40

59

Hungary

91

83

61

21

41

Slovakia

90

80

54

14

46

Germany

90

86

65

20

54

Croatia

90

80

58

15

45

Greece

89

82

62

10

32

Monaco

89

79

54

14

27

Latvia

89

75

47

12

36

Serbia

87

77

56

12

36

Georgia

87

76

47

16

45

Ukraine

85

74

44

12

33

Italy

84

78

59

12

35

Austria

84

79

63

21

49

Slovenia

84

76

50

15

40

Cyprus

83

76

57

11

37

Estonia

82

66

37

8,4

32

Romania

82

74

52

10

37

Bulgaria

82

76

53

16

42

Malta

82

73

48

12

40

Poland

81

69

47

11

34

France

80

71

53

15

34

Faroes

80

66

38

13

32

Lithuania

79

62

27

6,7

28

Spain

78

72

47

17

34

Montenegro

77

61

38

7,6

28

Portugal

77

69

43

11

24

Netherlands

72

66

51

15

42

Ireland

72

65

41

16

32

Finland

69

60

30

13

22

North Macedonia

67

58

41

8,7

33

Sweden

58

47

25

9,4

20

Norway

53

44

25

8,6

16

Iceland

37

26

11

3,8

8

Kosovo

29

25

10

2,7

14

ESPAD Average

79

69

47

13

35

Czechia

95

87

63

15

39

Kilde: www.espad.org

1Den internasjonale databasen har egne retningslinjer for ekskludering av inkonsistente svar etc., og opererer således med en annen N enn hva noen av deltakerlandene gjør i sine rapporteringer. Tallene for Norge kan derfor avvike noe fra de som er presentert i tabell 2.

Tabell C. Andel 15–16-åringer i Europa som oppga noen gangs bruk av illegale stoffer, cannabisbruk noen gang og siste 30 dager samt ecstasy, 20191 (sortert etter noen gang brukt illegale stoffer)

 

Noen gang -illegale stoffer

Cannabis - noengang

Cannabis- siste 30 dager

Ecstasy

Czechia

29

28

12

3,6

Italy

28

27

15

1,3

Latvia

27

26

9,8

5,0

Slovakia

25

24

8,3

3,3

France

24

23

13

1,7

Slovenia

24

23

11

2,9

Spain

23

23

12

0,9

Monaco

23

22

12

1,9

Netherlands

23

22

13

3,5

Germany

22

22

10

1,9

Austria

22

21

11

2,6

Estonia

22

20

6,6

5,2

Poland

22

21

8,1

2,6

Croatia

21

21

9,2

2,1

Ireland

20

19

9,0

2,8

Lithuania

19

18

5,5

3,0

Bulgaria

19

17

7,1

2,6

Denmark

18

17

7,4

1,6

Georgia

16

14

9,4

2,2

Portugal

14

13

6,2

3,2

Hungary

14

13

5,3

3,3

Malta

12

12

4,7

1,1

Finland

12

11

4,1

1,3

Cyprus

11

8,4

5,3

2,9

Montenegro

11

9,3

4,7

2,7

Faroes

10

9,4

3,5

1,4

Romania

9,5

8,7

3,3

1,2

Greece

9,4

8,2

4,6

1,1

Norway

9,4

8,7

3,8

1,7

Sweden

9,2

8,0

2,9

1,8

Serbia

8,6

7,3

3,2

2,1

Ukraine

8,6

7,9

2,4

1,1

North Macedonia

7,3

6,1

2,7

1,1

Iceland

7,3

6,4

2,1

1,3

Kosovo

4,2

2,9

1,4

1,1

ESPAD Average

17

16

7

2,3

Kilde: www.espad.org

1Den internasjonale databasen har egne retningslinjer for ekskludering av inkonsistente svar etc., og opererer således med en annen N enn hva noen av deltakerlandene gjør i sine rapporteringer. Tallene for Norge kan derfor avvike noe fra de som er presentert i tabell 3.