Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Færre abortar under covid-19-pandemien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Færre abortar under covid-19-pandemien

Nyhet

Abortregisteret

Færre abortar under covid-19-pandemien

Talet på abortar har gått ned under koronaepidemien. Frå mai til august i år var det om lag 200 færre abortar per månad enn i åra 2016–2019. Det viser foreløpige tal frå Abortregisteret i Folkehelseinstituttet.

Talet på abortar har gått ned under koronaepidemien. Frå mai til august i år var det om lag 200 færre abortar per månad enn i åra 2016–2019. Det viser foreløpige tal frå Abortregisteret i Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Dei siste åra har det vore stadig færre som har teke abort i Noreg. Denne tendensen såg ein òg dei to fyrste månadene i 2020. Men i månadene etter at landet i praksis stengde den 12. mars, og spesielt frå mai, har nedgangen halde fram i ein grad vi ikkje har sett tidlegare.

Eit tydeleg fall gjennom sommaren

Figur 1 viser talet på abortar frå januar til august i åra 2016 (den mørkeblå/svarte lina øvst) til 2020 (den raude lina nedst). I desse månadene var det ein nedgang frå rundt 1000 til rundt 800 abortar per månad. Det tilsvarar ein nedgang på 18 prosent samanlikna med 2019. Tala er foreløpige.

Figur abort utvikling.JPG

Kjelde: Abortregisteret i Folkehelseinstituttet, 16. november 2020.

I heile 2019 var det 11.726 abortar i Noreg. Tala for 2020 er naturleg nok ikkje klare før neste år, men det er grunn til å tru at den gradvise nedgangen dei siste åra vil halda fram. I tillegg ser det ut til å vere ein nedgang knytt til korona-perioden.

Her er dei foreløpige tala for dei fyrste åtte månadene i 2020 samanlikna med året før:

 

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

Samla 8 månader

2019

1167

999

963

845

1092

959

947

1047

8019

2020

1136

968

915

888

811

844

844

829

7235

Overlege Mette Løkeland i Abortregisteret seier dette om dei foreløpige tala for i år:

– Det var ein liten nedgang dei fyrste fire månadene i år i forhold til året før, men nedgangen var mindre enn mellom 2018 og 2019. Det er difor sannsynlegvis eit uttrykk for naturleg variasjon og ei forventa utvikling. Dei som tok abort i mars og april, vart gravide før koronarestriksjonane vart innførte, i motsetnad til abortane frå mai og utover sommaren. Det er vanlegvis færre abortar i juli, og så aukar talet igjen i august. I år ser vi ikkje denne variasjonen.

Årsakene må analyserast nærare

– Kva kan nedgangen skuldast?

– Vi veit ikkje om dette betyr at folk har hatt mindre seksuell kontakt, og at det difor er færre uønskte svangerskap, eller om fleire ønskjer å få barn, svarer Løkeland som òg trekkjer fram at sommarferien i år var annleis enn tidlegare år.

I mars og april stengde sjukehusa mykje av den ordinære aktiviteten for å kunne oppretthalde tilgangen til akutt helsehjelp og livstrugande sjukdomar.

– Kan det vere at kvinner ikkje fekk utført abort under nedstenginga?

– Abort kjem inn under akutt helsehjelp. Ut frå våre tal er det ingen grunn til å tru at kvinner ikkje fekk den hjelpa dei trong, svarer ho.

Kva med fødetala?

–  Også talet på fødslar har gradvis gått ned dei siste åra. Er det noko endring der?

– Det er for tidleg å seie. Medisinsk fødselsregister har berre oversikt over kvinner som allereie har født, men eg har jo lagt merke til at Kvinneklinikken i Bergen har opplyst at dei ventar fleire fødslar i desember og januar. Det stemmer med nedstenginga i mars og april, så det vert spennande å fylgje med på kva pandemien fører til når det gjeld barnefødslar, svarer Mette Løkeland.